Seznam 
Zápis
PDF 251kWORD 186k
Středa, 3. února 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 4.Převody prostředků
 5.Předložení dokumentů
 6.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. února 2016 (rozprava)
 7.Slavnostní zasedání – Nigérie
 8.Hlasování
  8.1.Dohoda o přidružení EU-Moldavsko: ochranná doložka a mechanismus proti obcházení ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.2.Dohoda o přidružení EU-Gruzie: mechanismus proti obcházení ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.3.Ratifikace Marrákešské smlouvy na základě obdržených peticí, zejména petice 924/2011 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.4.Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny (hlasování)
  8.5.Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87705 x MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny (hlasování)
  8.6.Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 x MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny (hlasování)
  8.7.Námitka proti prováděcímu aktu: emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (hlasování)
  8.8.Jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) (hlasování)
  8.9.Nová strategie pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015 (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Zpráva o pokroku Srbska za rok 2015 (rozprava)
 13.Evropský integrační process Kosova (rozprava)
 14.Volební proces na Haiti (rozprava)
 15.Situace v Libyi (rozprava)
 16.Situace ve Venezuele (rozprava)
 17.Úmluva OSN o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem na základě smlouvy (rozprava)
 18.Ukončení sexuálního obtěžování a násilí páchaného na ženách na veřejných místech (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1178/2011, pokud jde o výcvik, zkoušky a pravidelné přezkušování pilotů týkající se navigace založené na výkonnosti (D042244/03 - 2016/2545(RPS) - lhůta: 23. dubna 2016)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů vzduchu, chladicích zařízení, vysokoteplotních procesních chladičů a ventilátorových konvektorů (D042440/02 - 2016/2544(RPS) - lhůta: 23. dubna 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se opravuje článek 7 nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému Evropské unie (D043314/01 - 2016/2533(RPS) - lhůta: 20. dubna 2016)
předáno příslušný výbor: TRAN


3. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 s ohledem na Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti a Evropský námořní a rybářský fond, pokud jde o podmínky a postupy k rozhodnutí o tom, zda mají částky, které nelze získat zpět, uhradit členské státy (C(2016)00268 - 2016/2562(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 29. ledna 2016
předáno příslušnému výboru: REGI (článek 54 jednacího řádu), EMPL (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví podmínky pro použití odchylek týkajících se měn s omezeními dostupnosti likvidních aktiv (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 26. ledna 2016
předáno příslušnému výboru: ECON


4. Převody prostředků

Rada Evropské unie v souladu s články 27 a 179 finančního nařízení informovala rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků DEC 46/2015 – oddíl III – Komise.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 27 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitky k převodu prostředků Účetního dvora V/AB-01/A/16.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 27 a čl. 179 odst. 2 a 3 finančního nařízení rozhodl schválit převod prostředků Evropské komise DEC 46/2015.


5. Předložení dokumentů

Komise předložila tento dokument:

- Návrh na převod prostředků DEC 01/2016 – Oddíl III - Komise (N8-0011/2016 - C8-0014/2016 - 2016/2014(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


6. Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. února 2016 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. února 2016 (2015/3022(RSP))

Bert Koenders (úřadující předseda Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Raymond Finch, Syed Kamall za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Richard Sulík, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Nigel Farage za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Molly Scott Cato, Marine Le Pen za skupinu ENF, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, a Diane Dodds – nezařazená poslankyně.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Vystoupili: Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Hans-Olaf Henkel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gilles Lebreton, Catherine Bearder, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Martina Anderson, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alyn Smith, Jill Evans, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Rolandas Paksas, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Luke Ming Flanagan, Jean Lambert, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, Françoise Grossetête, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Pavel Telička, João Ferreira, Molly Scott Cato, Peter Lundgren, João Ferreira, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, Richard Sulík, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, Peter Eriksson, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Evžen Tošenovský, György Schöpflin, Josef Weidenholzer, Sander Loones, Mariya Gabriel, Birgit Sippel, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Othmar Karas, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, Richard Corbett, Manolis Kefalogiannis, Catherine Stihler, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues s osobním prohlášením v návaznosti na předcházející vystoupení, Jeppe Kofod, Milan Zver, Iratxe García Pérez, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Angelika Niebler, Elisa Ferreira a Tunne Kelam.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásily: Henna Virkkunen a Ana Gomes.

Vystoupili: Jean-Claude Juncker a Bert Koenders.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda


7. Slavnostní zasedání – Nigérie

U příležitosti návštěvy prezidenta Nigerijské federativní republiky Muhammadua Buhariho se od 12:05 do 12:35 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.


PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Dohoda o přidružení EU-Moldavsko: ochranná doložka a mechanismus proti obcházení ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, jímž se provádí ochranná doložka a mechanismus proti obcházení, které umožňují dočasné pozastavení celních preferencí obsažených v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY A NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0035)


8.2. Dohoda o přidružení EU-Gruzie: mechanismus proti obcházení ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, jímž se provádí mechanismus proti obcházení opatření, který umožňuje dočasné pozastavení celních preferencí stanovených Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY A NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0036)

Vystoupení

Gabrielius Landsbergis (zpravodaj) před hlasováním.


8.3. Ratifikace Marrákešské smlouvy na základě obdržených peticí, zejména petice 924/2011 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 216 odst. 2 jednacího řádu předložila Cecilia Wikström za výbor PETI, o ratifikaci Marrákešské smlouvy na základě obdržených petic, zejména petice 924/2011 (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0037)


8.4. Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil Giovanni La Via za výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0038)


8.5. Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87705 x MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil Giovanni La Via za výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0039)


8.6. Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 x MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil Giovanni La Via za výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0040)


8.7. Námitka proti prováděcímu aktu: emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (hlasování)

Rozprava se konala dne 18. ledna 2016 (bod 16 zápisu ze dne 18.1.2016).

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2, 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu předložili Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen a Piernicola Pedicini za výbor ENVI, o návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních a z užitkových vozidel (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut

Vystoupení

Před hlasováním Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) a Giovanni La Via (předseda výboru ENVI).


8.8. Jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Evropského parlamentu určené Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) [2015/2233(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Viviane Reding (A8-0009/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0041)


8.9. Nová strategie pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015 (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 a B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ B8-0148/2016

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0150/2016

přijat (P8_TA(2016)0042)

(Návrhy usnesení B8-0163/2016 et B8-0164/2016 se neberou v potaz.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Námitka proti prováděcímu aktu: emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) - (2015/2988(RSP)) - B8-0040/2016
Bendt Bendtsen, Mark Demesmaeker, Daniel Hannan, Markus Pieper, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jiří Pospíšil, Estefanía Torres Martínez, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Zoltán Balczó, Michaela Šojdrová a Seán Kelly

zpráva Viviane Reding - A8-0009/2016
Jude Kirton-Darling, Eleonora Forenza, Daniel Hannan, Monica Macovei, Tiziana Beghin, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák a Seán Kelly

Nová strategie pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015 - (2016/2526(RSP)) - B8-0148/2016, B8-0150/2016
Eleonora Forenza, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Monica Macovei, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák a Seán Kelly.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:00, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Zpráva o pokroku Srbska za rok 2015 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o pokroku Srbska za rok 2015 (2015/2892(RSP))

Bert Koenders (úřadující předseda Rady) a Johannes Hahn (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: David McAllister za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Ivo Vajgl za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Ruža Tomašić, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Tamás Meszerics, Edouard Ferrand, Eduard Kukan, Richard Howitt, Monica Macovei, Andor Deli, Paul Tang, Andrej Plenković, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Tonino Picula, László Tőkés, Olle Ludvigsson, Andrey Kovatchev, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Angel Dzhambazki, Soraya Post, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno, a Miroslav Poche, který rovněž odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Zoltán Balczó, Dubravka Šuica, Csaba Sógor a Franc Bogovič.

Vystoupili: Johannes Hahn a Bert Koenders.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   David McAllister za výbor AFET o zprávě o Srbsku za rok 2015 (2015/2892(RSP)) (B8-0166/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.4 zápisu ze dne 4.2.2016.


13. Evropský integrační process Kosova (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Evropský integrační process Kosova (2015/2893(RSP))

Bert Koenders (úřadující předseda Rady) a Johannes Hahn (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Lars Adaktusson za skupinu PPE, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy, Georg Mayer za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, David McAllister, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jozo Radoš, Dominique Bilde, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Eduard Kukan, Ulrike Lunacek, aby reagovala na vystoupení, které učinil Eduard Kukan, Franz Obermayr k vystoupení, které učinila Ulrike Lunacek, a Julie Ward.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

Vystoupili: Ilhan Kyuchyuk, Andrej Plenković, Daniele Viotti, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Alojz Peterle a Francisco Assis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Dubravka Šuica, Notis Marias, Csaba Sógor, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, James Carver a Franz Obermayr.

Vystoupili: Johannes Hahn a Bert Koenders.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Ulrike Lunacek za výbor AFET o zprávě o Kosovu za rok 2015 (2015/2893(RSP)) (B8-0167/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.5 zápisu ze dne 4.2.2016.


14. Volební proces na Haiti (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Volební proces na Haiti (2016/2560(RSP))

Corina Crețu (členka Komise) učinila prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Davor Ivo Stier za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi a Cécile Kashetu Kyenge.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupila Corina Crețu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Rozprava skončila.


15. Situace v Libyi (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Libyi (2016/2537(RSP))

Bert Koenders (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Mariya Gabriel za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Barbara Spinelli, Jordi Sebastià, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Raymond Finch, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jiří Pospíšil, Marie-Christine Arnautu, Aymeric Chauprade, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Louis Aliot, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno, Bas Belder, Eduard Kukan, Elena Valenciano, Amjad Bashir, David McAllister, Alfred Sant, Mirosław Piotrowski, Santiago Fisas Ayxelà, Afzal Khan, Jana Žitňanská, Tunne Kelam a Jaromír Štětina.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák a Csaba Sógor.

Vystoupil Bert Koenders.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch za skupinu ECR o situaci v Libyi (2016/2537(RSP)) (B8-0146/2016);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber, Nedzhmi Ali za skupinu ALDE o situaci v Libyi (2016/2537(RSP)) (B8-0169/2016);

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Klaus Buchner, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE o situaci v Libyi (2016/2537(RSP)) (B8-0170/2016);

—   Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Tokia Saïfi, Lara Comi, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE o situaci v Libyi (2016/2537(RSP)) (B8-0177/2016);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho za skupinu S&D o situaci v Libyi (2016/2537(RSP)) (B8-0178/2016);

—   Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans za skupinu ENF o situaci v Libyi (2016/2537(RSP)) (B8-0179/2016);

—   Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Fabio De Masi, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL o situaci v Libyi (2016/2537(RSP)) (B8-0180/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas za skupinu EFDD o situaci v Libyi (2016/2537(RSP)) (B8-0181/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 4.2.2016.


16. Situace ve Venezuele (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace ve Venezuele (2016/2538(RSP))

Předsedající jménem Parlamentu přivítal Mitsy Caprilesovou de Ledezma, která byla nominována na Sacharovovu cenu za rok 2015, a doprovodnou venezuelskou delegaci, kteří budou sledovat rozpravu o situaci ve Venezuele z galerie pro hosty.

Bert Koenders (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, José Inácio Faria za skupinu ALDE, a Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Javier Couso Permuy, který odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Esteban González Pons, a který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil José Inácio Faria, Jordi Sebastià za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Elmar Brok, Francisco Assis, Dita Charanzová, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Beatriz Becerra Basterrechea, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, Francisco José Millán Mon a Tunne Kelam.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Carlos Iturgaiz a Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Vystoupil Bert Koenders.

Rozprava skončila.


17. Úmluva OSN o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem na základě smlouvy (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000153/2015), kterou pokládají Bernd Lange a Salvatore Cicu za výbor INTA Radě: Úmluva OSN o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem na základě smlouvy (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016)

Bernd Lange rozvinul otázku.

Bert Koenders (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Salvatore Cicu za skupinu PPE, David Martin za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Daniel Caspary, Raymond Finch za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Martin, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, Daniel Buda, Agnes Jongerius a Alessia Maria Mosca.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupil Bert Koenders.

Rozprava skončila.


18. Ukončení sexuálního obtěžování a násilí páchaného na ženách na veřejných místech (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Ukončení sexuálního obtěžování a násilí páchaného na ženách na veřejných místech (2016/2539(RSP))

Corina Crețu (členka Komise) učinila prohlášení.

Předsedající oznámila, že se souhlasem politických skupin se Rada nezúčastní této rozpravy.

Vystoupily: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ulrike Trebesius, a Malin Björk za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Malin Björk, aby odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Jadwiga Wiśniewska, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Margot Parker za skupinu EFDD, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položila Terry Reintke, Vicky Maeijer za skupinu ENF, Udo Voigt – nezařazený poslanec, Constance Le Grip, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Cornelia Ernst, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Sophie Montel, Ildikó Gáll-Pelcz, Clare Moody, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Ulrike Trebesius, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Roberta Metsola, Soraya Post, Julie Girling, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Milan Zver, Ruža Tomašić, Stefan Eck, Anna Záborská, Marek Jurek, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Jussi Halla-aho, Csaba Sógor, Dubravka Šuica a Marijana Petir.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Notis Marias a Tania González Peñas.

Vystoupila Corina Crețu.

Rozprava skončila.


19. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 576.422/OJJE).


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:10.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Právní upozornění - Ochrana soukromí