Indeks 
Protokol
PDF 251kWORD 165k
Onsdag den 3. februar 2016 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 4.Bevillingsoverførsler
 5.Modtagne dokumenter
 6.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (18.-19. februar 2016) (forhandling)
 7.Højtideligt møde - Nigeria
 8.Afstemningstid
  8.1.Beskyttelsesklausulen og mekanismen til modvirkning af omgåelse i associeringsaftalen mellem EU og Moldova ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.2.Mekanismen til modvirkning af omgåelse i associeringsaftalen mellem EU og Georgien ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.3.Ratifikation af Marrakesh-traktaten på grundlag af modtagne andragender, navnlig andragende 924/2011 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.4.Indsigelse, jf. artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret sojabønne FG72 (afstemning)
  8.5.Indsigelse, jf. artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret sojabønne MON 87708 × MON 89788 (afstemning)
  8.6.Indsigelse, jf. artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret sojabønne MON 87705 × MON 89788 (afstemning)
  8.7.Indsigelse, jf. artikel 106: Emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (afstemning)
  8.8.Forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA) (afstemning)
  8.9.En ny strategi for ligestilling og kvinders rettigheder efter 2015 (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Rapport for 2015 om Serbien (forhandling)
 13.Kosovos europæiske integrationsproces (forhandling)
 14.Valgprocessen i Haiti (forhandling)
 15.Situationen i Libyen (forhandling)
 16.Situationen i Venezuela (forhandling)
 17.FN's konvention om gennemsigtighed i aftalebaseret investor-stat-voldgift (forhandling)
 18.Om at sætte en stopper for seksuel chikane og vold mod kvinder på offentlige steder (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 for så vidt angår piloters træning, testning og periodiske prøver i forbindelse med performancebaseret navigation (D042244/03 - 2016/2545(RPS) - frist: 23 april 2016)
henvist til kor. udv. : TRAN

- Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EFom rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter for så vidt angår krav til miljøvenligt design af luftvarmeprodukter, køleprodukter, HT-chillers til proceskøling og fancoil-enheder (D042440/02 - 2016/2544(RPS) - frist: 23 april 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens forordning om rettelse af artikel 7 i Kommissionens forordning (EU) nr. 1303/2014 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for sikkerhed i jernbanetunneller i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (D043314/01 - 2016/2533(RPS) - frist: 20 april 2016)
henvist til kor. udv. : TRAN


3. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår de betingelser og procedurer gældende for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som skal anvendes til at bestemme, om uinddrivelige beløb tilbagebetales af medlemsstaterne (C(2016)00268 - 2016/2562(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 29. januar 2016
Henvist til kor. udv.: REGI (forretningsordenens artikel 54), EMPL (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af betingelserne for anvendelse af undtagelsesbestemmelserne vedrørende valutaer, hvor likvide aktiver er til rådighed i begrænset omfang (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))
Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. januar 2016
Henvist til kor. udv.: ECON


4. Bevillingsoverførsler

I overensstemmelse med artikel 27 og 179 i finansforordningen havde Rådet for Den Europæiske Union underrettet budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 46/2015 - Sektion III – Kommissionen.

I overensstemmelse med artikel 27 i finansforordningen havde Budgetudvalget truffet afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Revisionsrettens bevillingsoverførsel nr. V/AB-01/A/16.

I overensstemmelse med artikel 27 og artikel 179, stk. 2 og 3, i finansforordningen havde Budgetudvalget truffet afgørelse om at godkende Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 46/2015.


5. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokument fra Kommissionen:

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 01/2016 - Sektion III - Kommissionen (N8-0011/2016 - C8-0014/2016 - 2016/2014(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


6. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (18.-19. februar 2016) (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (18.-19. februar 2016) (2015/3022(RSP))

Bert Koenders (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Raymond Finch, Syed Kamall for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Richard Sulík, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Molly Scott Cato, Marine Le Pen for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, og Diane Dodds, løsgænger.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Talere: Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Hans-Olaf Henkel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gilles Lebreton, Catherine Bearder, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Martina Anderson, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alyn Smith, Jill Evans, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Rolandas Paksas, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Luke Ming Flanagan, Jean Lambert, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, Françoise Grossetête, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Pavel Telička, João Ferreira, Molly Scott Cato, Peter Lundgren, João Ferreira, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, Richard Sulík, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, Peter Eriksson, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Evžen Tošenovský, György Schöpflin, Josef Weidenholzer, Sander Loones, Mariya Gabriel, Birgit Sippel, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Othmar Karas, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, Richard Corbett, Manolis Kefalogiannis, Catherine Stihler, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, for en personlig bemærkning vedrørende den foregående talers indlæg, Jeppe Kofod, Milan Zver, Iratxe García Pérez, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Angelika Niebler, Elisa Ferreira og Tunne Kelam.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Henna Virkkunen og Ana Gomes.

Talere: Jean-Claude Juncker og Bert Koenders.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand


7. Højtideligt møde - Nigeria

Fra kl. 12.05 til 12.35 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af besøget af Muhammadu Buhari, Forbundsrepublikken Nigerias præsident.


FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Beskyttelsesklausulen og mekanismen til modvirkning af omgåelse i associeringsaftalen mellem EU og Moldova ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af beskyttelsesklausulen og mekanismen til modvirkning af omgåelse ved midlertidig suspension af toldpræferencer i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG OG FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0035)


8.2. Mekanismen til modvirkning af omgåelse i associeringsaftalen mellem EU og Georgien ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af mekanismen til modvirkning af omgåelse ved midlertidig suspension af toldpræferencer i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG OG FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0036)

Indlæg

Gabrielius Landsbergis (ordfører), før afstemningen.


8.3. Ratifikation af Marrakesh-traktaten på grundlag af modtagne andragender, navnlig andragende 924/2011 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 216, stk. 2, af Cecilia Wikström for PETI om ratificering af Marrakeshtraktaten, på baggrund af modtagne andragender, særlig andragende nr. 924/2011 (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0037)


8.4. Indsigelse, jf. artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret sojabønne FG72 (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, af Giovanni La Via for ENVI om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne FG72 (MST-FGØ72-2), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0038)


8.5. Indsigelse, jf. artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret sojabønne MON 87708 × MON 89788 (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, af Giovanni La Via for ENVI om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0039)


8.6. Indsigelse, jf. artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret sojabønne MON 87705 × MON 89788 (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, af Giovanni La Via for ENVI om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0040)


8.7. Indsigelse, jf. artikel 106: Emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 18. januar 2016 (punkt 16 i protokollen af 18.1.2016).

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3 og stk. 4, litra c), af Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen og Piernicola Pedicini for ENVI om udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissionen fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet

Indlæg

Før afstemningen tog Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) og Giovanni La Via (formand for ENVI) ordet.


8.8. Forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA) (afstemning)

Betænkning med Europa-Parlamentets henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA) [2015/2233(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Viviane Reding (A8-0009/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0041)


8.9. En ny strategi for ligestilling og kvinders rettigheder efter 2015 (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 og B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0148/2016

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0150/2016

Vedtaget (P8_TA(2016)0042)

(Forslag til beslutning B8-0163/2016 og B8-0164/2016 bortfaldt).

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Indsigelse, jf. artikel 106: Emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) - (2015/2988(RSP)) - B8-0040/2016
Bendt Bendtsen, Mark Demesmaeker, Daniel Hannan, Markus Pieper, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jiří Pospíšil, Estefanía Torres Martínez, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Zoltán Balczó, Michaela Šojdrová og Seán Kelly

Betænkning: Viviane Reding - A8-0009/2016
Jude Kirton-Darling, Eleonora Forenza, Daniel Hannan, Monica Macovei, Tiziana Beghin, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák og Seán Kelly

En ny strategi for ligestilling og kvinders rettigheder efter 2015 - (2016/2526(RSP)) - B8-0148/2016, B8-0150/2016
Eleonora Forenza, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Monica Macovei, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák og Seán Kelly.


10. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.00 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Rapport for 2015 om Serbien (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Rapport for 2015 om Serbien (2015/2892(RSP))

Bert Koenders (formand for Rådet) og Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: David McAllister for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Ruža Tomašić, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Tamás Meszerics, Edouard Ferrand, Eduard Kukan, Richard Howitt, Monica Macovei, Andor Deli, Paul Tang, Andrej Plenković, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Tonino Picula, László Tőkés, Olle Ludvigsson, Andrey Kovatchev, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Angel Dzhambazki, Soraya Post, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno, og Miroslav Poche, der ligeledes afviste et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Zoltán Balczó, Dubravka Šuica, Csaba Sógor og Franc Bogovič.

Talere: Johannes Hahn og Bert Koenders.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   David McAllister for AFET om rapport for 2015 om Serbien (2015/2892(RSP)) (B8-0166/2016).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.4 i protokollen af 4.2.2016.


13. Kosovos europæiske integrationsproces (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Kosovos europæiske integrationsproces (2015/2893(RSP))

Bert Koenders (formand for Rådet) og Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Lars Adaktusson for PPE-Gruppen, Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy, Georg Mayer for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, David McAllister, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jozo Radoš, Dominique Bilde, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Eduard Kukan, Ulrike Lunacek for at reagere på indlægget af Eduard Kukan, Franz Obermayr om indlægget af Ulrike Lunacek, og Julie Ward.

FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN
næstformand

Talere: Ilhan Kyuchyuk, Andrej Plenković, Daniele Viotti, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Alojz Peterle og Francisco Assis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Dubravka Šuica, Notis Marias, Csaba Sógor, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, James Carver og Franz Obermayr.

Talere: Johannes Hahn og Bert Koenders.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Ulrike Lunacek for AFET om rapport for 2015 om Kosovo (2015/2893(RSP)) (B8-0167/2016).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 4.2.2016.


14. Valgprocessen i Haiti (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Valgprocessen i Haiti (2016/2560(RSP))

Corina Crețu (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Davor Ivo Stier for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi og Cécile Kashetu Kyenge.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Corina Crețu.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Situationen i Libyen (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Libyen (2016/2537(RSP))

Bert Koenders (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Mariya Gabriel for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Barbara Spinelli, Jordi Sebastià, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Raymond Finch, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jiří Pospíšil, Marie-Christine Arnautu, Aymeric Chauprade, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Louis Aliot, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno, Bas Belder, Eduard Kukan, Elena Valenciano, Amjad Bashir, David McAllister, Alfred Sant, Mirosław Piotrowski, Santiago Fisas Ayxelà, Afzal Khan, Jana Žitňanská, Tunne Kelam og Jaromír Štětina.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák og Csaba Sógor.

Indlæg af Bert Koenders.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch for ECR-Gruppen om situationen i Libyen (2016/2537(RSP)) (B8-0146/2016);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber, Nedzhmi Ali for ALDE-Gruppen om situationen i Libyen (2016/2537(RSP)) (B8-0169/2016);

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Klaus Buchner, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Libyen (2016/2537(RSP)) (B8-0170/2016);

—   Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Tokia Saïfi, Lara Comi, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso for PPE-Gruppen om situationen i Libyen (2016/2537(RSP)) (B8-0177/2016);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen om situationen i Libyen (2016/2537(RSP)) (B8-0178/2016);

—   Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans for ENF-Gruppen om situationen i Libyen (2016/2537(RSP)) (B8-0179/2016);

—   Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Fabio De Masi, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Libyen (2016/2537(RSP)) (B8-0180/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen om situationen i Libyen (2016/2537(RSP)) (B8-0181/2016).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 4.2.2016.


16. Situationen i Venezuela (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Venezuela (2016/2538(RSP))

Formanden bød på Parlamentets vegne Mitsy Capriles de Ledezma, som var indstillet til Sakharovprisen 2015, og hendes venezuelanske delegation velkommen, som ville følge forhandlingen om situationen i Venezuela fra den officielle tilskuerloge.

Bert Koenders (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen, José Inácio Faria for ALDE-Gruppen, og Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Talere: Esteban González Pons, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Javier Couso Permuy, som besvarede det, og som afviste et blåt kort-spørgsmål fra José Inácio Faria, Jordi Sebastià for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Elmar Brok, Francisco Assis, Dita Charanzová, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Beatriz Becerra Basterrechea, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, Francisco José Millán Mon og Tunne Kelam.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Carlos Iturgaiz og Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Indlæg af Bert Koenders.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. FN's konvention om gennemsigtighed i aftalebaseret investor-stat-voldgift (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000153/2015) af Bernd Lange og Salvatore Cicu for INTA til Rådet: FN's konvention om gennemsigtighed i aftalebaseret investor-stat-voldgift (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016)

Bernd Lange begrundede spørgsmålet.

Bert Koenders (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet.

Talere: Salvatore Cicu for PPE-Gruppen, David Martin for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Daniel Caspary, Raymond Finch for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Martin, Zoltán Balczó, løsgænger, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, Daniel Buda, Agnes Jongerius og Alessia Maria Mosca.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Bert Koenders.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Om at sætte en stopper for seksuel chikane og vold mod kvinder på offentlige steder (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Om at sætte en stopper for seksuel chikane og vold mod kvinder på offentlige steder (2016/2539(RSP))

Corina Crețu (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Formanden meddelte, at efter aftale med de politiske grupper ville Rådet ikke deltage i denne forhandling.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ulrike Trebesius og Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Jadwiga Wiśniewska for at stille et blåt kort-spørgsmål til Malin Björk, som besvarede det, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Terry Reintke, Vicky Maeijer for ENF-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, Constance Le Grip, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Cornelia Ernst, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Sophie Montel, Ildikó Gáll-Pelcz, Clare Moody, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek,Ulrike Trebesius, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Roberta Metsola, Soraya Post, Julie Girling, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Milan Zver, Ruža Tomašić, Stefan Eck, Anna Záborská, Marek Jurek, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Jussi Halla-aho, Csaba Sógor, Dubravka Šuica og Marijana Petir.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Notis Marias og Tania González Peñas.

Indlæg af Corina Crețu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 576.422/OJJE).


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.10.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik