Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 272kWORD 199k
Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 4.Μεταφορές πιστώσεων
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2016 (συζήτηση)
 7.Πανηγυρική συνεδρίαση - Νιγηρία
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας: ρήτρες διασφάλισης και μηχανισμός κατά της καταστρατήγησης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας: μηχανισμός κατά της καταστρατήγησης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Επικύρωση της Συνθήκης του Μαρακές, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν, ιδίως της αναφοράς 924/2011 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106: Έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας FG 72 (ψηφοφορία)
  
8.5.Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106: Έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας MON 87708 × MON 89788 (ψηφοφορία)
  
8.6.Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106: Έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας MON 87705 × MON 89788 (ψηφοφορία)
  
8.7.Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ψηφοφορία)
  
8.8.Διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) (ψηφοφορία)
  
8.9.Νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών για την περίοδο μετά το 2015 (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Έκθεση προόδου του 2015 για τη Σερβία (συζήτηση)
 13.Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (συζήτηση)
 14.Εκλογική διαδικασία στην Αϊτή (συζήτηση)
 15.Κατάσταση στη Λιβύη (συζήτηση)
 16.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 17.Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη διαφάνεια στη διαιτητική επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών βάσει Συνθήκης (συζήτηση)
 18.Εξάλειψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας κατά των γυναικών σε δημόσιους χώρους (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.


2. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής όσον αφορά την εκπαίδευση, τις δοκιμές και τον περιοδικό έλεγχο των χειριστών σχετικά με την πλοήγηση βάσει επιδόσεων (D042244/03 - 2016/2545(RPS) - προθεσμία: 23 Απριλίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, συγκεκριμένα όσον αφορά τα προϊόντα για θέρμανση αέρα, τα ψυκτικά προϊόντα, τους ψύκτες διεργασιών υψηλής θερμοκρασίας και τις μονάδες ανεμιστήρα-στοιχείου (D042440/02 - 2016/2544(RPS) - προθεσμία: 23 Απριλίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2014 σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας που αφορά την «ασφάλεια στις σιδηροδρομικές σήραγγες» του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (D043314/01 - 2016/2533(RPS) - προθεσμία: 20 Απριλίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN


3. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που ισχύουν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, σύμφωνα με τις οποίες καθορίζεται αν τα μη ανακτήσιμα ποσά επιστρέφονται από τα κράτη μέλη (C(2016)00268 - 2016/2562(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 29 Ιανουαρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: REGI (άρθρο 54 του Κανονισμού), EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που καθορίζουν τους όρους για την εφαρμογή των παρεκκλίσεων σχετικά με τα νομίσματα με περιορισμούς στη διαθεσιμότητα των ρευστών στοιχείων ενεργητικού (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 26 Ιανουαρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON


4. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 179 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληροφόρησε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων DEC 46/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην διατυπώσει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. V/AB-01/A/16.

Σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 179 παράγραφοι 2 και 3, του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων DEC 46/2015. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


5. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκε το ακόλουθο έγγραφο από την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 01/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0011/2016 - C8-0014/2016 - 2016/2014(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


6. Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2016 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2016 (2015/3022(RSP))

Οι Bert Koenders (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Raymond Finch, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Richard Sulík, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Molly Scott Cato, Marine Le Pen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, και Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Hans-Olaf Henkel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gilles Lebreton, Catherine Bearder, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Martina Anderson, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alyn Smith, Jill Evans, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Rolandas Paksas, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Harald Vilimsky, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Luke Ming Flanagan, Jean Lambert, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, Françoise Grossetête, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Pavel Telička, João Ferreira, Molly Scott Cato, Peter Lundgren, João Ferreira, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, Richard Sulík, Marielle de Sarnez, Νεοκλής Συλικιώτης, Peter Eriksson, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Evžen Tošenovský, György Schöpflin, Josef Weidenholzer, Sander Loones, Mariya Gabriel, Birgit Sippel, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Othmar Karas, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, Richard Corbett, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Catherine Stihler, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, επί προσωπικού θέματος σε συνέχεια της παρέμβασης του προηγούμενου ομιλητή, Jeppe Kofod, Milan Zver, Iratxe García Pérez, Λευτέρης Χριστοφόρου, Clare Moody, Angelika Niebler, Elisa Ferreira και Tunne Kelam.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Henna Virkkunen και Ana Gomes.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Juncker και Bert Koenders.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος


7. Πανηγυρική συνεδρίαση - Νιγηρία

Από τις 12.05 έως τις 12.35, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της επίσκεψης του Muhammadu Buhari, Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


8.1. Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας: ρήτρες διασφάλισης και μηχανισμός κατά της καταστρατήγησης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης και του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης που προβλέπει την προσωρινή αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0035)


8.2. Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας: μηχανισμός κατά της καταστρατήγησης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης ο οποίος προβλέπει την προσωρινή αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0036)

Παρεμβάσεις

Gabrielius Landsbergis (εισηγητής), πριν τηνψηφοφορία.


8.3. Επικύρωση της Συνθήκης του Μαρακές, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν, ιδίως της αναφοράς 924/2011 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 2, του Κανονισμού, από την Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, σχετικά με την κύρωση της συνθήκης του Μαρακές, βάσει των αναφορών που υποβλήθηκαν, και ιδίως της αναφοράς 924/2011 (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0037)


8.4. Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106: Έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας FG 72 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3, του Κανονισμού, από τον Giovanni La Via, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0038)


8.5. Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106: Έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας MON 87708 × MON 89788 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3, του Κανονισμού, από τον Giovanni La Via, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0039)


8.6. Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106: Έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας MON 87705 × MON 89788 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3, του Κανονισμού, από τον Giovanni La Via, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0040)


8.7. Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 18 Ιανουαρίου 2016 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2016).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2, 3 και 4 σημείο γ, του Κανονισμού, από τους Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen και Piernicola Pedicini , εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (ευρώ 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται

Παρεμβάσεις

Πριν την ψηφοφορία, Elżbieta Bieńkowska (μέλος της Επιτροπής) και Giovanni La Via (πρόεδρος της επιτροπής ENVI).


8.8. Διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) [2015/2233(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Viviane Reding (A8-0009/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0041)


8.9. Νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών για την περίοδο μετά το 2015 (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 και B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0148/2016

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0150/2016

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0042)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0163/2016 και B8-0164/2016 καταπίπτουν.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) - (2015/2988(RSP)) - B8-0040/2016
Bendt Bendtsen, Mark Demesmaeker, Daniel Hannan, Markus Pieper, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jiří Pospíšil, Estefanía Torres Martínez, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Zoltán Balczó, Michaela Šojdrová και Seán Kelly

Έκθεση Viviane Reding - A8-0009/2016
Jude Kirton-Darling, Eleonora Forenza, Daniel Hannan, Monica Macovei, Tiziana Beghin, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák και Seán Kelly

Νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών για την περίοδο μετά το 2015 - (2016/2526(RSP)) - B8-0148/2016, B8-0150/2016
Eleonora Forenza, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Monica Macovei, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák και Seán Kelly.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.00 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Έκθεση προόδου του 2015 για τη Σερβία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου του 2015 για τη Σερβία (2015/2892(RSP))

Οι Bert Koenders (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Ruža Tomašić, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Tamás Meszerics, Edouard Ferrand, Eduard Kukan, Richard Howitt, Monica Macovei, Andor Deli, Paul Tang, Andrej Plenković, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Tonino Picula, László Tőkés, Olle Ludvigsson, Andrey Kovatchev, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Angel Dzhambazki, Soraya Post, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno, και Miroslav Poche, ο οποίος αρνείται επίσης ερώτηση με "γαλάζια κάρτα" του Gianluca Buonanno.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Νότης Μαριάς, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Zoltán Balczó, Dubravka Šuica, Csaba Sógor και Franc Bogovič.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Bert Koenders.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   David McAllister, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση του 2015 για τη Σερβία (2015/2892(RSP)) (B8-0166/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2016.


13. Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (2015/2893(RSP))

Οι Bert Koenders (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Lars Adaktusson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, Georg Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, David McAllister, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jozo Radoš, Dominique Bilde, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Eduard Kukan, Ulrike Lunacek, αντιδρώντας στην παρέμβαση του Eduard Kukan, Franz Obermayr, σχετικά με την παρέμβαση της Ulrike Lunacek, και Julie Ward.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ilhan Kyuchyuk, Andrej Plenković, Daniele Viotti, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Alojz Peterle και Francisco Assis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dubravka Šuica, Νότης Μαριάς, Csaba Sógor, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, James Carver και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Bert Koenders.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση 2015 για το Κοσσυφοπέδιο (2015/2893(RSP)) (B8-0167/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2016.


14. Εκλογική διαδικασία στην Αϊτή (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Εκλογική διαδικασία στην Αϊτή (2016/2560(RSP))

Η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Κατάσταση στη Λιβύη (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στη Λιβύη (2016/2537(RSP))

Ο Bert Koenders (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Mariya Gabriel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Barbara Spinelli, Jordi Sebastià, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Raymond Finch, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jiří Pospíšil, Marie-Christine Arnautu, Aymeric Chauprade, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Louis Aliot, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno, Bas Belder, Eduard Kukan, Elena Valenciano, Amjad Bashir, David McAllister, Alfred Sant, Mirosław Piotrowski, Santiago Fisas Ayxelà, Afzal Khan, Jana Žitňanská, Tunne Kelam και Jaromír Štětina.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνει ο Bert Koenders.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη (2016/2537(RSP)) (B8-0146/2016

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber, Nedzhmi Ali, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη (2016/2537(RSP)) (B8-0169/2016

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Klaus Buchner, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη (2016/2537(RSP)) (B8-0170/2016

—   Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Tokia Saïfi, Lara Comi, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη (2016/2537(RSP)) (B8-0177/2016

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη (2016/2537(RSP)) (B8-0178/2016

—   Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη (2016/2537(RSP)) (B8-0179/2016

—   Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Fabio De Masi, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη (2016/2537(RSP)) (B8-0180/2016

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη (2016/2537(RSP)) (B8-0181/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2016.


16. Κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στη Βενεζουέλα (2016/2538(RSP))

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, την Mitsy Capriles de Ledezma, υποψήφια για το βραβείο Ζαχάρωφ 2015, και την αντιπροσωπεία της από την Βενεζουέλα, που θα παρακολουθήσουν τη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα από το θεωρείο των επισήμων.

Ο Bert Koenders (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Javier Couso Permuy, ο οποίος απαντά, και ο οποίος αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του José Inácio Faria, Jordi Sebastià, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Elmar Brok, Francisco Assis, Dita Charanzová, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Beatriz Becerra Basterrechea, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, Francisco José Millán Mon και Tunne Kelam.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Carlos Iturgaiz και Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Παρεμβαίνει ο Bert Koenders.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη διαφάνεια στη διαιτητική επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών βάσει Συνθήκης (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000153/2015) που κατέθεσαν οι Bernd Lange και Salvatore Cicu, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς το Συμβούλιο: Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη διαφάνεια στη διαιτητική επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών βάσει συνθήκης(2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016)

Ο Bernd Lange αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Bert Koenders (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Salvatore Cicu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniel Caspary, Raymond Finch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Martin, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, Daniel Buda, Agnes Jongerius και Alessia Maria Mosca.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει ο Bert Koenders.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Εξάλειψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας κατά των γυναικών σε δημόσιους χώρους (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Εξάλειψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας κατά των γυναικών σε δημόσιους χώρους (2016/2539(RSP))

Η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες, το Συμβούλιο δεν θα συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Ulrike Trebesius και Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jadwiga Wiśniewska για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Malin Björk, η οποία απαντά, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Terry Reintke, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Constance Le Grip, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Cornelia Ernst, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Sophie Montel, Ildikó Gáll-Pelcz, Clare Moody, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek,Ulrike Trebesius, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Roberta Metsola, Soraya Post, Julie Girling, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Milan Zver, Ruža Tomašić, Stefan Eck, Anna Záborská, Marek Jurek, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Jussi Halla-aho, Csaba Sógor, Dubravka Šuica και Marijana Petir.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Νότης Μαριάς και Tania González Peñas.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 576.422/OJJE).


20. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.10.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου