Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 249kWORD 169k
Keskiviikko 3. helmikuuta 2016 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 4.Määrärahojen siirrot
 5.Vastaanotetut asiakirjat
 6.Eurooppa-neuvoston 18. ja 19. helmikuuta 2016 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 7.Juhlaistunto - Nigeria
 8.Äänestykset
  
8.1.EU:n ja Moldovan välinen assosiaatiosopimus: suojalauseke ja toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismi ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.2.EU:n ja Georgian välinen assosiaatiosopimus: toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismi ***I (työjärjestyksen 150 artikla)(äänestys)
  
8.3.Marrakeshin sopimuksen ratifiointi vastaanotettujen vetoomusten ja erityisesti vetoomuksen 924/2011 perusteella (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.4.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeenisen soijapavun FG72 salliminen (äänestys)
  
8.5.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeenisen soijapavun MON 87708 × MON 89788 salliminen (äänestys)
  
8.6.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeenisen soijapavun MON 87705 × MON 89788 salliminen (äänestys)
  
8.7.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 6) (äänestys)
  
8.8.Palvelukauppasopimusta (TiSA) koskevat neuvottelut (äänestys)
  
8.9.Naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa vuoden 2015 jälkeen koskeva uusi strategia (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Serbiaa koskeva vuoden 2015 edistymiskertomus (keskustelu)
 13.Kosovoa koskeva vuoden 2015 kertomus (keskustelu)
 14.Haitin vaaliprosessi (keskustelu)
 15.Libyan tilanne (keskustelu)
 16.Venezuelan tilanne (keskustelu)
 17.YK:n yleissopimus sijoittajan ja valtion välisen sopimuspohjaisen sovittelun avoimuudesta (keskustelu)
 18.Naisiin julkisilla paikoilla kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja väkivallan lopettaminen (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta lentäjien koulutuksen, kokeiden ja tarkastuslentojen osalta suorituskykyyn perustuvaa navigointia varten (D042244/03 - 2016/2545(RPS) - määräaika: 23. huhtikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta ilmalämmitystuotteiden, jäähdytystuotteiden, korkeassa lämpötilassa käytettävien prosessijäähdytyslaitteiden ja puhallinkonvektorien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (D042440/02 - 2016/2544(RPS) - määräaika: 23. huhtikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan unionin rautatiejärjestelmän rautatietunneleiden turvallisuutta koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun komission asetuksen (EU) N:o 1303/2014 7 artiklan oikaisemisesta (D043314/01 - 2016/2533(RPS) - määräaika: 20. huhtikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN


3. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täydentämisestä niiden edellytysten ja menettelyjen osalta, joilla määritetään, onko jäsenvaltioiden korvattava Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat määrät, joita ei saada perittyä takaisin (C(2016)00268 - 2016/2562(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. tammikuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI
(työjärjestyksen 54 artikla), EMPL (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä sellaisiin valuuttoihin, joissa likvidien varojen saatavuuteen liittyy rajoituksia, liittyvien poikkeusten soveltamisedellytysten määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))
vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 26. tammikuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


4. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 27 ja 179 artiklan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirron DEC 46/2015 - Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta tilintarkastustuomioistuimen määrärahasiirtoa V/AB-01/A/16.

Varainhoitoasetuksen 27 ja 179 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirron DEC 46/2015.


5. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraava asiakirja on vastaanotettu komissiolta:

- Määrärahasiirtoesitys DEC 01/2016 – Pääluokka III – Komissio (N8-0011/2016 - C8-0014/2016 - 2016/2014(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


6. Eurooppa-neuvoston 18. ja 19. helmikuuta 2016 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 18. ja 19. helmikuuta 2016 pidettävän kokouksen valmistelu (2015/3022(RSP))

Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Raymond Finch, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Richard Sulík, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Molly Scott Cato, Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, ja sitoutumaton Diane Dodds.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Puheenvuorot: Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Hans-Olaf Henkel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gilles Lebreton, Catherine Bearder, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Bill Etheridge, Martina Anderson, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alyn Smith, Jill Evans, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Rolandas Paksas, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Luke Ming Flanagan, Jean Lambert, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, Françoise Grossetête, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Pavel Telička, João Ferreira, Molly Scott Cato, Peter Lundgren, João Ferreira, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, Richard Sulík, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, Peter Eriksson, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Evžen Tošenovský, György Schöpflin, Josef Weidenholzer, Sander Loones, Mariya Gabriel, Birgit Sippel, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Othmar Karas, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, Richard Corbett, Manolis Kefalogiannis, Catherine Stihler, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues antaakseen henkilökohtaisen lausuman edellisen puhujan puheenvuoron johdosta, Jeppe Kofod, Milan Zver, Iratxe García Pérez, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Angelika Niebler, Elisa Ferreira ja Tunne Kelam.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Henna Virkkunen ja Ana Gomes.

Puheenvuorot: Jean-Claude Juncker ja Bert Koenders.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ


7. Juhlaistunto - Nigeria

Parlamentti kokoontui klo 12.05 - 12.35 juhlaistuntoon Nigerian liittotasavallan presidentin Muhammadu Buharin vierailun johdosta.


Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. EU:n ja Moldovan välinen assosiaatiosopimus: suojalauseke ja toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismi ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen suojalausekkeen ja tullietuuksien väliaikaista suspendointia koskevan toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismin täytäntöönpanosta [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET JA LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0035)


8.2. EU:n ja Georgian välinen assosiaatiosopimus: toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismi ***I (työjärjestyksen 150 artikla)(äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen tullietuuksien väliaikaista suspendointia koskevan toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismin täytäntöönpanosta [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET JA LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0036)

Puheenvuorot:

Gabrielius Landsbergis (esittelijä) ennen äänestystä.


8.3. Marrakeshin sopimuksen ratifiointi vastaanotettujen vetoomusten ja erityisesti vetoomuksen 924/2011 perusteella (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 216 artiklan 2 kohdan mukaisesti Cecilia Wikström PETI-valiokunnan puolesta Marrakeshin sopimuksen ratifioinnista vastaanotettujen vetoomusten ja erityisesti vetoomuksen 924/2011 perusteella (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0037)


8.4. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeenisen soijapavun FG72 salliminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 artiklan mukaisesti Giovanni La Via ENVI-valiokunnan puolesta ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa FG72 (MST-FGØ72-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0038)


8.5. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeenisen soijapavun MON 87708 × MON 89788 salliminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 artiklan mukaisesti Giovanni La Via ENVI-valiokunnan puolesta ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0039)


8.6. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeenisen soijapavun MON 87705 × MON 89788 salliminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 artiklan mukaisesti Giovanni La Via ENVI-valiokunnan puolesta ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0040)


8.7. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 6) (äänestys)

Keskustelu käytiin 18. tammikuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 18.1.2016, kohta 16).

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukaisesti Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen ja Piernicola Pedicini ENVI-valiokunnan puolesta ehdotuksesta komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) ja Giovanni La Via (ENVI-valiokunnan puheenjohtaja).


8.8. Palvelukauppasopimusta (TiSA) koskevat neuvottelut (äänestys)

Mietintö johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset komissiolle transatlanttista palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin [2015/2233(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Viviane Reding (A8-0009/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0041)


8.9. Naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa vuoden 2015 jälkeen koskeva uusi strategia (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 ja B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0148/2016

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0150/2016

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0042)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0163/2016 ja B8-0164/2016 raukesivat.)

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 6) - (2015/2988(RSP)) - B8-0040/2016
Bendt Bendtsen, Mark Demesmaeker, Daniel Hannan, Markus Pieper, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jiří Pospíšil, Estefanía Torres Martínez, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Zoltán Balczó, Michaela Šojdrová ja Seán Kelly

Mietintö Viviane Reding - A8-0009/2016
Jude Kirton-Darling, Eleonora Forenza, Daniel Hannan, Monica Macovei, Tiziana Beghin, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák ja Seán Kelly

Naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa vuoden 2015 jälkeen koskeva uusi strategia - (2016/2526(RSP)) - B8-0148/2016, B8-0150/2016
Eleonora Forenza, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Monica Macovei, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák ja Seán Kelly.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.00 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Serbiaa koskeva vuoden 2015 edistymiskertomus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Serbiaa koskeva vuoden 2015 edistymiskertomus (2015/2892(RSP))

Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja) ja Johannes Hahn (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: David McAllister PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Ruža Tomašić, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Tamás Meszerics, Edouard Ferrand, Eduard Kukan, Richard Howitt, Monica Macovei, Andor Deli, Paul Tang, Andrej Plenković, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Tonino Picula, László Tőkés, Olle Ludvigsson, Andrey Kovatchev, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Angel Dzhambazki, Soraya Post, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Gianluca Buonanno, ja Miroslav Poche, joka kieltäytyi myös Gianluca Buonannon sinisen kortin kysymyksestä.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Zoltán Balczó, Dubravka Šuica, Csaba Sógor ja Franc Bogovič.

Puheenvuorot: Johannes Hahn ja Bert Koenders.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   David McAllister AFET-valiokunnan puolesta Serbiaa koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta (2015/2892(RSP)) (B8-0166/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.2.2016, kohta 8.4.


13. Kosovoa koskeva vuoden 2015 kertomus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kosovoa koskeva vuoden 2015 kertomus (2015/2893(RSP))

Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja) ja Johannes Hahn (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lars Adaktusson PPE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, David McAllister, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jozo Radoš, Dominique Bilde, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Eduard Kukan, Ulrike Lunacek kommentoidakseen Eduard Kukanin puheenvuoroa, Franz Obermayr Ulrike Lunacekin puheenvuorosta, ja Julie Ward.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Puheenvuorot: Ilhan Kyuchyuk, Andrej Plenković, Daniele Viotti, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Alojz Peterle ja Francisco Assis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dubravka Šuica, Notis Marias, Csaba Sógor, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, James Carver ja Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Johannes Hahn ja Bert Koenders.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Ulrike Lunacek AFET-valiokunnan puolesta Kosovoa koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta (2015/2893(RSP)) (B8-0167/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.2.2016, kohta 8.5.


14. Haitin vaaliprosessi (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Haitin vaaliprosessi (2016/2560(RSP))

Corina Crețu (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi ja Cécile Kashetu Kyenge.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Corina Crețu käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Libyan tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Libyan tilanne (2016/2537(RSP))

Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Barbara Spinelli, Jordi Sebastià, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Raymond Finch, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jiří Pospíšil, Marie-Christine Arnautu, Aymeric Chauprade, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Louis Aliot, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gianluca Buonanno, Bas Belder, Eduard Kukan, Elena Valenciano, Amjad Bashir, David McAllister, Alfred Sant, Mirosław Piotrowski, Santiago Fisas Ayxelà, Afzal Khan, Jana Žitňanská, Tunne Kelam ja Jaromír Štětina.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák ja Csaba Sógor.

Bert Koenders käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta Libyan tilanteesta (2016/2537(RSP)) (B8-0146/2016)

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber, Nedzhmi Ali ALDE-ryhmän puolesta Libyan tilanteesta (2016/2537(RSP)) (B8-0169/2016)

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Klaus Buchner, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta Libyan tilanteesta (2016/2537(RSP)) (B8-0170/2016)

—   Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Tokia Saïfi, Lara Comi, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta Libyan tilanteesta (2016/2537(RSP)) (B8-0177/2016)

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta Libyan tilanteesta (2016/2537(RSP)) (B8-0178/2016)

—   Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans ENF-ryhmän puolesta Libyan tilanteesta (2016/2537(RSP)) (B8-0179/2016)

—   Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Fabio De Masi, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta Libyan tilanteesta (2016/2537(RSP)) (B8-0180/2016)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Libyan tilanteesta (2016/2537(RSP)) (B8-0181/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.2.2016, kohta 8.6.


16. Venezuelan tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan tilanne (2016/2538(RSP))

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi Venezuelan valtuuskunnan, jota johti vuoden 2015 Saharov-palkinnon saajaehdokas Mitsy Capriles de Ledezma. He seurasivat Venezuelan tilanteesta käytävää keskustelua viralliselta lehteriltä.

Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta, José Inácio Faria ALDE-ryhmän puolesta ja Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Esteban González Pons, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Javier Couso Permuy vastasi, ja joka sen jälkeen kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää José Inácio Faria, Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, Elmar Brok, Francisco Assis, Dita Charanzová, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Beatriz Becerra Basterrechea, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, Francisco José Millán Mon ja Tunne Kelam.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Carlos Iturgaiz ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Bert Koenders käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. YK:n yleissopimus sijoittajan ja valtion välisen sopimuspohjaisen sovittelun avoimuudesta (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000153/2015) Bernd Lange ja Salvatore Cicu INTA-valiokunnan puolesta neuvostolle: YK:n yleissopimus sijoittajan ja valtion välisen sopimuspohjaisen sovittelun avoimuudesta (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016)

Bernd Lange esitteli kysymyksen.

Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Salvatore Cicu PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Daniel Caspary, Raymond Finch EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Martin, sitoutumaton Zoltán Balczó, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, Daniel Buda, Agnes Jongerius ja Alessia Maria Mosca.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Bert Koenders käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Naisiin julkisilla paikoilla kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja väkivallan lopettaminen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Naisiin julkisilla paikoilla kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja väkivallan lopettaminen (2016/2539(RSP))

Corina Crețu (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puhemies ilmoitti, että poliittisten ryhmien kanssa on sovittu, että neuvosto ei osallistu tähän keskusteluun.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ulrike Trebesius ja Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Jadwiga Wiśniewska joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Malin Björk vastasi, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Terry Reintke, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, Constance Le Grip, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Cornelia Ernst, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Sophie Montel, Ildikó Gáll-Pelcz, Clare Moody, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Marek Jurek,Ulrike Trebesius, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Roberta Metsola, Soraya Post, Julie Girling, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Milan Zver, Ruža Tomašić, Stefan Eck, Anna Záborská, Marek Jurek, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Jussi Halla-aho, Csaba Sógor, Dubravka Šuica ja Marijana Petir.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Notis Marias ja Tania González Peñas.

Corina Crețu käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 576.422/OJJE).


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.10.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö