Index 
Jegyzőkönyv
PDF 256kWORD 190k
2016. február 3., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 3.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 4.Előirányzatok átcsoportosítása
 5.Dokumentumok benyújtása
 6.Az Európai Tanács 2016. február 18–19-i ülésének előkészítése (vita)
 7.Ünnepélyes ülés - Nigéria
 8.Szavazások órája
  
8.1.Az EU–Moldova közötti társulási megállapodás: védzáradék és kijátszásellenes mechanizmus ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
8.2.Az EU–Grúzia közötti társulási megállapodás: kijátszásellenes mechanizmus ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
8.3.A marrakesh-i szerződés ratifikálása a beérkezett petíciók, különösen a 924/2011. számú petíció alapján (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
8.4.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: géntechnológiával módosított FG72 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek (szavazás)
  
8.5.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: géntechnológiával módosított MON 87708 x MON 89788 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek (szavazás)
  
8.6.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: géntechnológiával módosított MON 87705 x MON 89788 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek (szavazás)
  
8.7.Végrehajtási aktussal szembeni kifogás: a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) (szavazás)
  
8.8.A szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) irányuló tárgyalások (szavazás)
  
8.9.A 2015 utáni időszakra vonatkozó új nőjogi és esélyegyenlőségi stratégia (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A Szerbiáról szóló 2015. évi eredményjelentés (vita)
 13.Koszovó európai integrációs folyamata (vita)
 14.A Haitiben zajló választási folyamat (vita)
 15.A líbiai helyzet (vita)
 16.A venezuelai helyzet (vita)
 17.A beruházó és állam közötti, szerződésen alapuló választottbírósági eljárás átláthatóságára vonatkozó ENSZ-egyezmény (vita)
 18.A nők ellen nyilvános helyen végrehajtott szexuális zaklatás és erőszak megszüntetése (vita)
 19.A következő ülésnap napirendje
 20.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.05-kor nyitják meg.


2. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete az 1178/2011/EU bizottsági rendeletnek a pilóták teljesítményalapú navigációra vonatkozó képzése, vizsgáztatása és időszakos ellenőrzése tekintetében való módosításáról (D042244/03 - 2016/2545(RPS) - határidő: 2016. április 23.)
utalva illetékes: TRAN

- A Bizottság rendelete az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a légfűtő eszközök, a hűtőeszközök, a magas hőmérsékletű technológiai hűtők és a ventilátoros konvektorok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (D042440/02 - 2016/2544(RPS) - határidő: 2016. április 23.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az Európai Unió vasúti rendszeréhez tartozó vasúti alagutak biztonságára vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 1303/2014/EU bizottsági rendelet 7. cikkének helyesbítéséről (D043314/01 - 2016/2533(RPS) - határidő: 2016. április 20.)
utalva illetékes: TRAN


3. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap kapcsán a vissza nem téríttethető összegek tagállamok általi megtérítésének előírására vonatkozó feltételek és eljárások tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)00268 - 2016/2562(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. január 29.

Utalva az illetékes bizottsághoz: REGI (az eljárási szabályzat 54. cikke), EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a likvid eszközök rendelkezésre állása tekintetében korlátokkal rendelkező pénznemekre vonatkozó eltérések alkalmazásának feltételeit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében való kiegészítéséről (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. január 26.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


4. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 27. és 179. cikkével összhangban az Európai Unió Tanács tájékoztatta a költségvetési hatóságot az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról: DEC 46/2015 - III. szakasz - Bizottság.

A költségvetési rendelet 27. cikkével összhangban az Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Számvevőszék V/AB-01/A/16. sz. előirányzat-átcsoportosításával szemben.

A költségvetési rendelet 27. cikkével és 179. cikke (2) és (3) bekezdésével összhangban az Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság DEC 46/2015. sz. előirányzat-átcsoportosítását.


5. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumot nyújtotta be a Bizottság:

- Javaslat a DEC 01/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0011/2016 - C8-0014/2016 - 2016/2014(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


6. Az Európai Tanács 2016. február 18–19-i ülésének előkészítése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2016. február 18–19-i ülésének előkészítése (2015/3022(RSP))

Bert Koenders (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Raymond Finch, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Richard Sulík, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Molly Scott Cato, Marine Le Pen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, és Diane Dodds, független.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

Felszólal: Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Hans-Olaf Henkel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gilles Lebreton, Catherine Bearder, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Bill Etheridge, Martina Anderson, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alyn Smith, Jill Evans, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Rolandas Paksas, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Luke Ming Flanagan, Jean Lambert, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, Françoise Grossetête, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Pavel Telička, João Ferreira, Molly Scott Cato, Peter Lundgren, João Ferreira, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, Richard Sulík, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, Peter Eriksson, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Evžen Tošenovský, György Schöpflin, Josef Weidenholzer, Sander Loones, Mariya Gabriel, Birgit Sippel, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Othmar Karas, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, Richard Corbett, Manolis Kefalogiannis, Catherine Stihler, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, személyes észrevételt tesz az előző felszólaló megjegyzése nyomán, Jeppe Kofod, Milan Zver, Iratxe García Pérez, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Angelika Niebler, Elisa Ferreira és Tunne Kelam.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Henna Virkkunen és Ana Gomes.

Felszólal: Jean-Claude Juncker és Bert Koenders.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök


7. Ünnepélyes ülés - Nigéria

A Parlament 12.05 és 12.35 között Muhammadu Buhari, a Nigériai Szövetségi Köztársaság elnöke látogatása alkalmából ünnepélyes ülést tart.


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. Az EU–Moldova közötti társulási megállapodás: védzáradék és kijátszásellenes mechanizmus ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásban szereplő védzáradék és a vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére irányuló kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK ÉS JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0035)


8.2. Az EU–Grúzia közötti társulási megállapodás: kijátszásellenes mechanizmus ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodásban szereplő vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére vonatkozó kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK ÉS JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0036)

Felszólalások

Gabrielius Landsbergis (előadó), a szavazás előtt.


8.3. A marrakesh-i szerződés ratifikálása a beérkezett petíciók, különösen a 924/2011. számú petíció alapján (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, melyet az eljárási szabályzat 216. cikkének (2) bekezdése alapján Cecilia Wikström nyújtott be, a PETI bizottság nevében, a beérkezett petíciók, különösen a 924/2011. számú petíció alapján a marrakesh-i szerződés ratifikálásáról (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0037)


8.4. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: géntechnológiával módosított FG72 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, melyet az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján Giovanni La Via nyújtott be, az ENVI bizottság nevében, a géntechnológiával módosított FG72 szójababot (MST-FGØ72-2) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0038)


8.5. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: géntechnológiával módosított MON 87708 x MON 89788 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, melyet az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján Giovanni La Via nyújtott be az ENVI bizottság nevében, a géntechnológiával módosított MON 87708 x MON 89788 szójababot (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0039)


8.6. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: géntechnológiával módosított MON 87705 x MON 89788 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, melyet az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján Giovanni La Via nyújtott be az ENVI bizottság nevében, a géntechnológiával módosított MON 87705 x MON 89788 szójababot (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0040)


8.7. Végrehajtási aktussal szembeni kifogás: a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) (szavazás)

A vita időpontja: 2016. január 18. (2016.1.18-i jegyzőkönyv, 16. pont ).

Állásfoglalási indítvány, melyet az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése és (4) bekezdésének c) pontja alapján Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen és Piernicola Pedicini nyújtott be az ENVI bizottság nevében, a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelettervezetről (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva

Felszólalások

A szavazás előtt Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja) és Giovanni La Via (az ENVI bizottság elnöke).


8.8. A szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) irányuló tárgyalások (szavazás)

Jelentés az Európai Parlamentnek a Bizottsághoz intézett ajánlásaival a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) irányuló tárgyalásokról [2015/2233(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Viviane Reding (A8-0009/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0041)


8.9. A 2015 utáni időszakra vonatkozó új nőjogi és esélyegyenlőségi stratégia (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 és B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

B8-0148/2016 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva

B8-0150/2016 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0042)

(A B8-0163/2016 et B8-0164/2016 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Végrehajtási aktussal szembeni kifogás: a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) - (2015/2988(RSP)) - B8-0040/2016
Bendt Bendtsen, Mark Demesmaeker, Daniel Hannan, Markus Pieper, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jiří Pospíšil, Estefanía Torres Martínez, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Zoltán Balczó, Michaela Šojdrová és Seán Kelly

Viviane Reding -jelentés - A8-0009/2016
Jude Kirton-Darling, Eleonora Forenza, Daniel Hannan, Monica Macovei, Tiziana Beghin, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák és Seán Kelly

A 2015 utáni időszakra vonatkozó új nőjogi és esélyegyenlőségi stratégia - (2016/2526(RSP)) - B8-0148/2016, B8-0150/2016
Eleonora Forenza, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Monica Macovei, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák és Seán Kelly.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.00-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. A Szerbiáról szóló 2015. évi eredményjelentés (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Szerbiáról szóló 2015. évi eredményjelentés (2015/2892(RSP))

Bert Koenders (a Tanács soros elnöke) és Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: David McAllister, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Ruža Tomašić, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Tamás Meszerics, Edouard Ferrand, Eduard Kukan, Richard Howitt, Monica Macovei, Andor Deli, Paul Tang, Andrej Plenković, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Tonino Picula, László Tőkés, Olle Ludvigsson, Andrey Kovatchev, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Angel Dzhambazki, Soraya Post, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Gianluca Buonanno, és Miroslav Poche, aki visszautasítja Gianluca Buonanno kékkártyás kérdését is.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Zoltán Balczó, Dubravka Šuica, Csaba Sógor és Franc Bogovič.

Felszólal: Johannes Hahn és Bert Koenders.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   David McAllister, az AFET bizottság nevében, a Szerbiáról szóló 2015. évi jelentésről (2015/2892(RSP)) (B8-0166/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.2.4-i jegyzőkönyv, 8.4. pont .


13. Koszovó európai integrációs folyamata (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Koszovó európai integrációs folyamata (2015/2893(RSP))

Bert Koenders (a Tanács soros elnöke) és Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lars Adaktusson, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pier Antonio Panzeri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, David McAllister, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jozo Radoš, Dominique Bilde, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Eduard Kukan, Ulrike Lunacek, aki reagál Eduard Kukan felszólalására, Franz Obermayr, a következő képviselő felszólalásáról: Ulrike Lunacek, és Julie Ward.

ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök

Felszólal: Ilhan Kyuchyuk, Andrej Plenković, Daniele Viotti, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Alojz Peterle és Francisco Assis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Dubravka Šuica, Notis Marias, Csaba Sógor, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, James Carver és Franz Obermayr.

Felszólal: Johannes Hahn és Bert Koenders.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Ulrike Lunacek, az AFET bizottság nevében, a Koszovóról szóló 2015. évi jelentésről (2015/2893(RSP)) (B8-0167/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.2.4-i jegyzőkönyv, 8.5. pont .


14. A Haitiben zajló választási folyamat (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Haitiben zajló választási folyamat (2016/2560(RSP))

Corina Crețu (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Davor Ivo Stier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi és Cécile Kashetu Kyenge.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Notis Marias és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Corina Crețu.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

A vitát berekesztik.


15. A líbiai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A líbiai helyzet (2016/2537(RSP))

Bert Koenders (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Barbara Spinelli, Jordi Sebastià, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Raymond Finch, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jiří Pospíšil, Marie-Christine Arnautu, Aymeric Chauprade, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Louis Aliot, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gianluca Buonanno, Bas Belder, Eduard Kukan, Elena Valenciano, Amjad Bashir, David McAllister, Alfred Sant, Mirosław Piotrowski, Santiago Fisas Ayxelà, Afzal Khan, Jana Žitňanská, Tunne Kelam és Jaromír Štětina.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák és Csaba Sógor.

Felszólal: Bert Koenders.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, az ECR képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről (2016/2537(RSP)) (B8-0146/2016);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber, Nedzhmi Ali, az ALDE képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről (2016/2537(RSP)) (B8-0169/2016);

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Klaus Buchner, Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről (2016/2537(RSP)) (B8-0170/2016);

—   Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Tokia Saïfi, Lara Comi, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről (2016/2537(RSP)) (B8-0177/2016);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről (2016/2537(RSP)) (B8-0178/2016);

—   Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans, a(z) ENF, a líbiai helyzetről (2016/2537(RSP)) (B8-0179/2016);

—   Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Fabio De Masi, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről (2016/2537(RSP)) (B8-0180/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről (2016/2537(RSP)) (B8-0181/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.2.4-i jegyzőkönyv, 8.6. pont .


16. A venezuelai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A venezuelai helyzet (2016/2538(RSP))

Az elnök a Parlament nevében üdvözli Mitsy Capriles de Ledezmát, a 2015. évi Szaharov-díj jelöltjét és venezuelai küldöttségét, akik a hivatalos karzatról követik nyomon a venezuelai helyzetről szóló vitát.

Bert Koenders (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, José Inácio Faria, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Esteban González Pons, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Javier Couso Permuy, aki válaszol arra, és aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: José Inácio Faria, Jordi Sebastià, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Elmar Brok, Francisco Assis, Dita Charanzová, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Beatriz Becerra Basterrechea, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, Francisco José Millán Mon és Tunne Kelam.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Carlos Iturgaiz és Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Felszólal: Bert Koenders.

A vitát berekesztik.


17. A beruházó és állam közötti, szerződésen alapuló választottbírósági eljárás átláthatóságára vonatkozó ENSZ-egyezmény (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000153/2015) felteszi: Bernd Lange és Salvatore Cicu, az INTA bizottság nevében, a Tanácshoz: A beruházó és állam közötti, szerződésen alapuló választottbírósági eljárás átláthatóságára vonatkozó ENSZ-egyezmény (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016)

Bernd Lange kifejti a kérdést.

Bert Koenders (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Salvatore Cicu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Daniel Caspary, Raymond Finch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Martin, Zoltán Balczó, független, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, Daniel Buda, Agnes Jongerius és Alessia Maria Mosca.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Bert Koenders.

A vitát berekesztik.


18. A nők ellen nyilvános helyen végrehajtott szexuális zaklatás és erőszak megszüntetése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A nők ellen nyilvános helyen végrehajtott szexuális zaklatás és erőszak megszüntetése (2016/2539(RSP))

Corina Crețu (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Az elnök közli, hogy a képviselőcsoportokkal egyetértésben a Tanács nem fog részt venni ebben a vitában.

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ulrike Trebesius és Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Jadwiga Wiśniewska aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Malin Björk, aki válaszol arra, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Terry Reintke, Vicky Maeijer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Udo Voigt, független, Constance Le Grip, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Cornelia Ernst, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Sophie Montel, Ildikó Gáll-Pelcz, Clare Moody, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Marek Jurek,Ulrike Trebesius, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Roberta Metsola, Soraya Post, Julie Girling, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Milan Zver, Ruža Tomašić, Stefan Eck, Anna Záborská, Marek Jurek, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Jussi Halla-aho, Csaba Sógor, Dubravka Šuica és Marijana Petir.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Notis Marias és Tania González Peñas.

Felszólal: Corina Crețu.

A vitát berekesztik.


19. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 576.422/OJJE).


20. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.10-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat