Rodyklė 
Protokolas
PDF 253kWORD 190k
Trečiadienis, 2016 m. vasario 3 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 4.Asignavimų perkėlimas
 5.Gauti dokumentai
 6.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2016 m. vasario 18-19 d.) (diskusijos)
 7.Iškilmingas posėdis - Nigerija
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.ES ir Moldovos asociacijos susitarimas: apsaugos sąlyga ir kovos su priemonių vengimu tvarka ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)(balsavimas)
  8.2.ES ir Gruzijos asociacijos susitarimas: kovos su priemonių vengimu tvarka ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.3.Marakešo sutarties ratifikavimas remiantis gautomis peticijomis, visų pirma peticija Nr. 924/2011 (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.4.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotas sojos pupeles FG72 (balsavimas)
  8.5.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotas sojos pupeles MON 87708 × MON 89788 (balsavimas)
  8.6.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotas sojos pupeles MON 87705 × MON 89788 (balsavimas)
  8.7.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 6) (balsavimas)
  8.8.Derybos dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) (balsavimas)
  8.9.Naujoji lyčių lygybės ir moterų teisių strategija po 2015 m. (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.2015 m. Serbijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 13.Kosovo Europos integracijos procesas (diskusijos)
 14.Rinkimų procesas Haityje (diskusijos)
 15.Padėtis Libijoje (diskusijos)
 16.Padėtis Venesueloje (diskusijos)
 17.Jungtinių Tautų konvencija dėl sutartimis grindžiamo investuotojų ir valstybių arbitražo skaidrumo (diskusijos)
 18.Seksualinio priekabiavimo ir smurto prieš moteris viešose vietose panaikinimas (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl pilotų mokymo, egzaminavimo ir periodinio tikrinimo reikalavimų, susijusių su nustatytų charakteristikų navigacija, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 (D042244/03 - 2016/2545(RPS) - terminas: 2016 m. balandžio 23 d.)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, nustatomi oro šildymo gaminių, vėsinimo gaminių ir aukštatemperatūrių technologinių aušintuvų ir ventiliatorinių konvektorių ekologinio projektavimo reikalavimai (D042440/02 - 2016/2544(RPS) - terminas: 2016 m. balandžio 23 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo ištaisomas Reglamento (ES) Nr. 1303/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos geležinkelių tunelių saugos techninės sąveikos specifikacijos 7 straipsnis (D043314/01 - 2016/2533(RPS) - terminas: 2016 m. balandžio 20 d.)
perduota atsakingam komitetui: TRAN


3. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 papildomas nuostatomis dėl sąlygų ir procedūrų, skirtų nustatyti, ar valstybės narės turi kompensuoti su Europos regioninės plėtros fondu, Europos socialiniu fondu, Sanglaudos fondu ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu susijusias nesusigrąžinamas sumas (C(2016)00268 - 2016/2562(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. sausio 29 d.
Perduota atsakingam komitetui: REGI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinamos leidžiančių nukrypti nuostatų, susijusių su valiutomis, dėl kurių taikomi apribojimai turimam likvidžiajam turtui, taikymo sąlygos (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. sausio 26 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON


4. Asignavimų perkėlimas

Remdamasi Finansinio reglamento 27 ir 179 straipsniais, Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai apie asignavimų perkėlimo Nr. DEC 46/2015. III skirsnis – Komisija patvirtinimą.

Remdamasis Finansinio reglamento 27 straipsniu, Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Audito Rūmų asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-01/A/16.

Remdamasis Finansinio reglamento 27 straipsniu ir 179 straipsnio 2 ir 3 dalimi, Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimą Nr. DEC 46/2015.


5. Gauti dokumentai

Gautas šis Komisijos dokumentas:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 01/2016. III skirsnis - Komisija (N8-0011/2016 - C8-0014/2016 - 2016/2014(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


6. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2016 m. vasario 18-19 d.) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2016 m. vasario 18-19 d.) (2015/3022(RSP))

Bert Koenders (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Raymond Finch), Syed Kamall ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Richard Sulík), Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė William (The Earl of) Dartmouth), Nigel Farage EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Molly Scott Cato), Marine Le Pen ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn) ir Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Hans-Olaf Henkel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gilles Lebreton), Catherine Bearder (nesutiko, kad Bill Etheridge pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Martina Anderson (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alyn Smith), Jill Evans (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Rolandas Paksas (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Luke Ming Flanagan, Jean Lambert, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, Françoise Grossetête, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Pavel Telička, João Ferreira, Molly Scott Cato, Peter Lundgren, João Ferreira, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, Richard Sulík, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, Peter Eriksson, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Evžen Tošenovský, György Schöpflin, Josef Weidenholzer, Sander Loones, Mariya Gabriel, Birgit Sippel, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Othmar Karas, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, Richard Corbett, Manolis Kefalogiannis, Catherine Stihler, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues asmeniniu klausimu dėl ankstesnio kalbėtojo žodžių, Jeppe Kofod, Milan Zver, Iratxe García Pérez, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Angelika Niebler, Elisa Ferreira ir Tunne Kelam.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Henna Virkkunen ir Ana Gomes.

Kalbėjo: Jean-Claude Juncker ir Bert Koenders.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas


7. Iškilmingas posėdis - Nigerija

Nigerijos Federacinės Respublikos Prezidento Muhammadu Buhari apsilankymo proga nuo 12.05 val. iki 12.35 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.


PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. ES ir Moldovos asociacijos susitarimas: apsaugos sąlyga ir kovos su priemonių vengimu tvarka ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)(balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinama apsaugos sąlyga ir kovos su priemonių vengimu tvarka, kuria numatomas laikinas Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarime numatytų muitų tarifų lengvatų taikymo sustabdymas [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI IR TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0035)


8.2. ES ir Gruzijos asociacijos susitarimas: kovos su priemonių vengimu tvarka ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarime nustatyta kovos su priemonių vengimu tvarka, kuria numatomas laikinas muitų tarifų lengvatų taikymo sustabdymas [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI IR TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0036)

Kalbėjo:

Gabrielius Landsbergis (pranešėjas), prieš balsavimą.


8.3. Marakešo sutarties ratifikavimas remiantis gautomis peticijomis, visų pirma peticija Nr. 924/2011 (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 2 dalį pateikė Cecilia Wikström PETI komiteto vardu – dėl Marakešo sutarties ratifikavimo, remiantis gautomis peticijomis, visų pirma Peticija Nr. 924/2011 (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0037)


8.4. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotas sojos pupeles FG72 (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis pateikė Giovanni La Via ENVI komiteto vardu – dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų sojų FG72 (MST-FGØ72-2), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 projekto (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0038)


8.5. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotas sojos pupeles MON 87708 × MON 89788 (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis pateikė Giovanni La Via ENVI komiteto vardu – dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0039)


8.6. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotas sojos pupeles MON 87705 × MON 89788 (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis pateikė Giovanni La Via ENVI komiteto vardu – dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0040)


8.7. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 6) (balsavimas)

Diskusijos vyko 2016 m. sausio 18 d. (2016 01 18 protokolo 16 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą pateikė Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen ir Piernicola Pedicini ENVI komiteto vardu – dėl Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 692/2008 dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 6), projekto (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta

Kalbėjo:

Prieš balsavimą: Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) ir Giovanni La Via (ENVI komiteto pirmininkas).


8.8. Derybos dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) (balsavimas)

Pranešimas su Europos Parlamento rekomendacijomis Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) [2015/2233(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Viviane Reding (A8-0009/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0041)


8.9. Naujoji lyčių lygybės ir moterų teisių strategija po 2015 m. (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 ir B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0148/2016

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0150/2016

Priimta (P8_TA(2016)0042)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0163/2016 et B8-0164/2016 anuliuoti.)

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 6) - (2015/2988(RSP)) - B8-0040/2016
Bendt Bendtsen, Mark Demesmaeker, Daniel Hannan, Markus Pieper, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jiří Pospíšil, Estefanía Torres Martínez, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Zoltán Balczó, Michaela Šojdrová ir Seán Kelly

Pranešimas: Viviane Reding - A8-0009/2016
Jude Kirton-Darling, Eleonora Forenza, Daniel Hannan, Monica Macovei, Tiziana Beghin, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák ir Seán Kelly

Naujoji lyčių lygybės ir moterų teisių strategija po 2015 m. - (2016/2526(RSP)) - B8-0148/2016, B8-0150/2016
Eleonora Forenza, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Monica Macovei, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák ir Seán Kelly.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.00 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. 2015 m. Serbijos pažangos ataskaita (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2015 m. Serbijos pažangos ataskaita (2015/2892(RSP))

Bert Koenders (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: David McAllister PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Ruža Tomašić (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Ivan Jakovčić, Tamás Meszerics, Edouard Ferrand, Eduard Kukan, Richard Howitt, Monica Macovei, Andor Deli, Paul Tang, Andrej Plenković, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Tonino Picula, László Tőkés, Olle Ludvigsson, Andrey Kovatchev (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Angel Dzhambazki), Soraya Post (nesutiko, kad Gianluca Buonanno pateiktų mėlynosios kortelės klausimą) ir Miroslav Poche (taip pat nesutiko, kad Gianluca Buonanno pateiktų mėlynosios kortelės klausimą).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Zoltán Balczó, Dubravka Šuica, Csaba Sógor ir Franc Bogovič.

Kalbėjo: Johannes Hahn ir Bert Koenders.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   David McAllister AFET komiteto vardudėl 2015 m. ataskaitos dėl Serbijos (2015/2892(RSP)) (B8-0166/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 02 04 protokolo 8.4 punktas.


13. Kosovo Europos integracijos procesas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Kosovo Europos integracijos procesas (2015/2893(RSP))

Bert Koenders (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Lars Adaktusson PPE frakcijos vardu, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy, Georg Mayer ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, David McAllister (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jozo Radoš, Dominique Bilde (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Eduard Kukan, Ulrike Lunacek (jis kalbėjo dėl Eduard Kukan žodžių), Franz Obermayr dėl Ulrike Lunacek kalbos ir Julie Ward.

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Ilhan Kyuchyuk, Andrej Plenković, Daniele Viotti, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Alojz Peterle ir Francisco Assis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dubravka Šuica, Notis Marias, Csaba Sógor, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, James Carver ir Franz Obermayr.

Kalbėjo: Johannes Hahn ir Bert Koenders.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Ulrike Lunacek AFET komiteto vardu dėl 2015 m. ataskaitos dėl Kosovo (2015/2893(RSP)) (B8-0167/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 m. vasario 4 d.


14. Rinkimų procesas Haityje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Rinkimų procesas Haityje (2016/2560(RSP))

Corina Crețu (Komisijos narė) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Davor Ivo Stier PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi ir Cécile Kashetu Kyenge.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Corina Crețu.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.


15. Padėtis Libijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Libijoje (2016/2537(RSP))

Bert Koenders (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Barbara Spinelli, Jordi Sebastià (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Raymond Finch (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jiří Pospíšil), Marie-Christine Arnautu, Aymeric Chauprade, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Louis Aliot, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gianluca Buonanno), Bas Belder, Eduard Kukan, Elena Valenciano, Amjad Bashir, David McAllister, Alfred Sant, Mirosław Piotrowski, Santiago Fisas Ayxelà, Afzal Khan, Jana Žitňanská, Tunne Kelam ir Jaromír Štětina.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák ir Csaba Sógor.

Kalbėjo Bert Koenders.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch ECR frakcijos vardu – dėl padėties Libijoje (2016/2537(RSP)) (B8-0146/2016);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber, Nedzhmi Ali ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Libijoje (2016/2537(RSP)) (B8-0169/2016);

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Klaus Buchner, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Libijoje (2016/2537(RSP)) (B8-0170/2016);

—   Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Tokia Saïfi, Lara Comi, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu – dėl padėties Libijoje (2016/2537(RSP)) (B8-0177/2016) ;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu – dėl padėties Libijoje (2016/2537(RSP)) (B8-0178/2016);

—   Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans ENF frakcijos vardu – dėl padėties Libijoje (2016/2537(RSP)) (B8-0179/2016);

—   Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Fabio De Masi, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Libijoje (2016/2537(RSP)) (B8-0180/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – dėl padėties Libijoje (2016/2537(RSP)) (B8-0181/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 m. vasario 4 d.


16. Padėtis Venesueloje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Venesueloje (2016/2538(RSP))

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino Mitsy Capriles de Ledezma, kandidatę 2015 m. Sacharovo premijai gauti, ir jos delegaciją iš Venesuelos, kuri iš oficialios galerijos klausys diskusijų dėl padėties Venesueloje.

Bert Koenders (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Lidia Senra Rodríguez), Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu, José Inácio Faria ALDE frakcijos vardu ir Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Esteban González Pons (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Javier Couso Permuy), pastarasis į jį atsakė ir nesutiko, kad José Inácio Faria pateiktų mėlynosios kortelės klausimą, Jordi Sebastià Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, Elmar Brok, Francisco Assis, Dita Charanzová, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Beatriz Becerra Basterrechea, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, Francisco José Millán Mon ir Tunne Kelam.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Carlos Iturgaiz ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Kalbėjo Bert Koenders.

Diskusijos baigtos.


17. Jungtinių Tautų konvencija dėl sutartimis grindžiamo investuotojų ir valstybių arbitražo skaidrumo (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000153/2015), kurį pateikė Bernd Lange ir Salvatore Cicu INTA komiteto vardu Tarybai: JT konvencija dėl skaidrumo sprendžiant Sutartimi grindžiamus investuotojo ir valstybės ginčus (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016)

Bernd Lange pristatė klausimą.

Bert Koenders (einantis Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Salvatore Cicu PPE frakcijos vardu, David Martin S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Daniel Caspary), Raymond Finch EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Martin), Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, Daniel Buda, Agnes Jongerius ir Alessia Maria Mosca.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Bert Koenders.

Diskusijos baigtos.


18. Seksualinio priekabiavimo ir smurto prieš moteris viešose vietose panaikinimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Seksualinio priekabiavimo ir smurto prieš moteris viešose vietose panaikinimas (2016/2539(RSP))

Corina Crețu (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Pirmininkė pranešė, kad sutarus su frakcijomis Taryba šioje diskusijoje nedalyvaus.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Maria Arena S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ulrike Trebesius ir Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Jadwiga Wiśniewska (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Malin Björk, pastarasis į jį atsakė), Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu (nesutiko, kad Terry Reintke pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Vicky Maeijer ENF frakcijos vardu, Udo Voigt, nepriklausomas Parlamento narys, Constance Le Grip, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Cornelia Ernst, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Sophie Montel, Ildikó Gáll-Pelcz, Clare Moody (nesutiko, kad Marek Jurek pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Ulrike Trebesius, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Roberta Metsola, Soraya Post, Julie Girling, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Milan Zver, Ruža Tomašić, Stefan Eck, Anna Záborská, Marek Jurek, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Jussi Halla-aho, Csaba Sógor, Dubravka Šuica ir Marijana Petir.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Notis Marias ir Tania González Peñas.

Kalbėjo Corina Crețu.

Diskusijos baigtos.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 576.422/OJJE).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.10 val.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Teisinė informacija - Privatumo politika