Indekss 
Protokols
PDF 253kWORD 189k
Trešdiena, 2016. gada 3. februāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 4.Apropriāciju pārvietojumi
 5.Dokumentu iesniegšana
 6.Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2016. gada 18. un 19. februārī (debates)
 7.Svinīgā sēde - Nigērija
 8.Balsošanas laiks
  8.1.ES un Moldovas asociācijas nolīgums: aizsardzības pasākumu klauzula un noteikumu apiešanas novēršanas mehānisms ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.2.ES un Gruzijas asociācijas nolīgums: noteikumu apiešanas novēršanas mehānisms ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.3.Marrākešas līguma ratifikācija, pamatojoties uz saņemtajiem lūgumrakstiem, it īpaši lūgumrakstu Nr. 924/2011 (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.4.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu - ģenētiski modificētu sojas pupiņu FG72 atļaušana (balsošana)
  8.5.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu - ģenētiski modificētu sojas pupiņu MON 87708 × MON 89788 atļaušana (balsošana)
  8.6.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu - ģenētiski modificētu sojas pupiņu MON 87705 × MON 89788 atļaušana (balsošana)
  8.7.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — emisijas no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem ("Euro 6") (balsošana)
  8.8.Sarunas par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (TiSA) (balsošana)
  8.9.Jauna dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību stratēģija pēc 2015. gada (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.2015. gada progresa ziņojums par Serbiju (debates)
 13.Kosovas integrācijas process Eiropas Savienībā (debates)
 14.Vēlēšanu process Haiti (debates)
 15.Stāvoklis Lībijā (debates)
 16.Stāvoklis Venecuēlā (debates)
 17.ANO Konvencija par pārredzamību ieguldījumu līgumā paredzētā šķīrējtiesas procesā starp ieguldītāju un valsti (debates)
 18.Seksuālās uzmākšanās un vardarbības pret sievietēm publiskās vietās izbeigšana (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 1178/2011 attiecībā uz pilotu mācībām, eksāmeniem un periodiskām pārbaudēm saistībā ar veiktspējas navigāciju (D042244/03 - 2016/2545(RPS) - termiņš: 2016. gada 23. aprīlis)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem, īsteno attiecībā uz gaisa sildīšanas iekārtām, dzesēšanas iekārtām, augsttemperatūras procesdzesinātājiem un ventilatorkonvektoriem (D042440/02 - 2016/2544(RPS) - termiņš: 2016. gada 23. aprīlis)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko labo 7. pantu Regulā (ES) Nr. 1303/2014 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju saistībā ar Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas drošību dzelzceļa tuneļos (D043314/01 - 2016/2533(RPS) - termiņš: 2016. gada 20. aprīlis)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN


3. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz nosacījumiem un procedūrām, kas jāpiemēro, lai noteiktu, vai dalībvalstīm ir jāatlīdzina neatgūstamās summas attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (C(2016)00268 – 2016/2562(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 29. janvāri.
Nodots atbildīgajai komitejai: REGI (Reglamenta 54. pants), EMPL (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par konkrētiem nosacījumiem izņēmumu piemērošanai valūtām ar ierobežojumiem attiecībā uz likvīdu aktīvu pieejamību (C(2016)00270 – 2016/2551(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 26. janvāri.
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.


4. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. un 179. pantu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumu DEC 46/2015, III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Revīzijas palātas apropriāciju pārvietojumu V/AB-01/A/16.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. pantu un 179. panta 2. un 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 46/2015.


5. Dokumentu iesniegšana

Komisija bija iesniegusi šādu dokumentu:

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 01/2016 - III iedaļa - Komisija (N8-0011/2016 - C8-0014/2016 – 2016/2014(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


6. Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2016. gada 18. un 19. februārī (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2016. gada 18. un 19. februārī (2015/3022(RSP)).

Bert Koenders (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Raymond Finch, Syed Kamall ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Richard Sulík, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Molly Scott Cato, Marine Le Pen ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, un Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Hans-Olaf Henkel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gilles Lebreton, Catherine Bearder, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Bill Etheridge, Martina Anderson, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alyn Smith, Jill Evans, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Rolandas Paksas, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Luke Ming Flanagan, Jean Lambert, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, Françoise Grossetête, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Pavel Telička, João Ferreira, Molly Scott Cato, Peter Lundgren, João Ferreira, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, Richard Sulík, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, Peter Eriksson, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Evžen Tošenovský, György Schöpflin, Josef Weidenholzer, Sander Loones, Mariya Gabriel, Birgit Sippel, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Othmar Karas, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, Richard Corbett, Manolis Kefalogiannis, Catherine Stihler, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, kas sniedza personisku paziņojumu par iepriekšējā runātāja uzstāšanos, Jeppe Kofod, Milan Zver, Iratxe García Pérez, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Angelika Niebler, Elisa Ferreira un Tunne Kelam.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Henna Virkkunen un Ana Gomes.

Uzstājās Jean-Claude Juncker un Bert Koenders.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs


7. Svinīgā sēde - Nigērija

No plkst. 12.05 līdz plkst. 12.35 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Nigērijas Federālās Republikas prezidenta Muhammadu Buhari vizītei.


SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. ES un Moldovas asociācijas nolīgums: aizsardzības pasākumu klauzula un noteikumu apiešanas novēršanas mehānisms ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno aizsardzības pasākumu klauzulu un noteikumu apiešanas novēršanas mehānismu, kas paredz to tarifa preferenču pagaidu apturēšanu, uz kurām attiecas Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Helmut Scholz (A8-0364/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI UN NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0035).


8.2. ES un Gruzijas asociācijas nolīgums: noteikumu apiešanas novēršanas mehānisms ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno noteikumu apiešanas novēršanas mehānismu, kas paredz to tarifa preferenču pagaidu apturēšanu, uz kurām attiecas Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI UN NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0036).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Gabrielius Landsbergis (referents).


8.3. Marrākešas līguma ratifikācija, pamatojoties uz saņemtajiem lūgumrakstiem, it īpaši lūgumrakstu Nr. 924/2011 (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kuru saskaņā ar Reglamenta 216. panta 2. punktu iesniedza Cecilia Wikström PETI komitejas vārdā, par Marrākešas līguma ratifikāciju, pamatojoties uz saņemtajiem lūgumrakstiem, it īpaši lūgumrakstu Nr. 924/2011 (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0037).


8.4. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu - ģenētiski modificētu sojas pupiņu FG72 atļaušana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kuru saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniedza Giovanni La Via ENVI komitejas vārdā, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 (MST-FGØ72-2), sastāv vai ir ražoti no tām (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0038).


8.5. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu - ģenētiski modificētu sojas pupiņu MON 87708 × MON 89788 atļaušana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kuru saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniedza Giovanni La Via ENVI komitejas vārdā, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sastāv vai ir ražoti no tām (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0039).


8.6. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu - ģenētiski modificētu sojas pupiņu MON 87705 × MON 89788 atļaušana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kuru saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniedza Giovanni La Via ENVI komitejas vārdā, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sastāv vai ir ražoti no tām (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0040).


8.7. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — emisijas no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem ("Euro 6") (balsošana)

Debates notika 2016. gada 18. janvārī (18.1.2016. protokola 16. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kuru saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3 punktu un 4. punkta c) apakšpunktu iesniedza Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen un Piernicola Pedicini ENVI komitejas vārdā, par projektu Komisijas regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem („Euro 6”) (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle) un Giovanni La Via (ENVI komitejas priekšsēdētājs).


8.8. Sarunas par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (TiSA) (balsošana)

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikumiem Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (TiSA) [2015/2233(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Viviane Reding (A8-0009/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0041).


8.9. Jauna dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību stratēģija pēc 2015. gada (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 un B8-0164/2016 (2016/2526(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0148/2016

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0150/2016

Pieņemts (P8_TA(2016)0042).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0163/2016 et B8-0164/2016 vairs nav spēkā.)

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — emisijas no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem ("Euro 6") - (2015/2988(RSP)) - B8-0040/2016
Bendt Bendtsen, Mark Demesmaeker, Daniel Hannan, Markus Pieper, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jiří Pospíšil, Estefanía Torres Martínez, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Zoltán Balczó, Michaela Šojdrová un Seán Kelly.

Viviane Reding ziņojums - A8-0009/2016
Jude Kirton-Darling, Eleonora Forenza, Daniel Hannan, Monica Macovei, Tiziana Beghin, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák un Seán Kelly.

Jauna dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību stratēģija pēc 2015. gada - (2016/2526(RSP)) - B8-0148/2016, B8-0150/2016
Eleonora Forenza, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Monica Macovei, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák un Seán Kelly.


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.00 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. 2015. gada progresa ziņojums par Serbiju (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: 2015. gada progresa ziņojums par Serbiju (2015/2892(RSP)).

Bert Koenders (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās David McAllister PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Ruža Tomašić, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Tamás Meszerics, Edouard Ferrand, Eduard Kukan, Richard Howitt, Monica Macovei, Andor Deli, Paul Tang, Andrej Plenković, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Tonino Picula, László Tőkés, Olle Ludvigsson, Andrey Kovatchev, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Angel Dzhambazki, Soraya Post, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Gianluca Buonanno, un Miroslav Poche, kas arī atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Gianluca Buonanno.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Zoltán Balczó, Dubravka Šuica, Csaba Sógor un Franc Bogovič.

Uzstājās Johannes Hahn un Bert Koenders.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   David McAllister, AFET komitejas vārdā, par 2015. gada ziņojumu par Serbiju (2015/2892(RSP)) (B8-0166/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.2.2016. protokola 8.4. punkts.


13. Kosovas integrācijas process Eiropas Savienībā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Kosovas integrācijas process Eiropas Savienībā (2015/2893(RSP)).

Bert Koenders (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Lars Adaktusson PPE grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy, Georg Mayer ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, David McAllister, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jozo Radoš, Dominique Bilde, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Eduard Kukan, Ulrike Lunacek, reaģējot uz Eduard Kukan uzstāšanos, Franz Obermayr par Ulrike Lunacek uzstāšanos un Julie Ward.

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Ilhan Kyuchyuk, Andrej Plenković, Daniele Viotti, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Alojz Peterle un Francisco Assis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Dubravka Šuica, Notis Marias, Csaba Sógor, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, James Carver un Franz Obermayr.

Uzstājās Johannes Hahn un Bert Koenders.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Ulrike Lunacek AFET komitejas vārdā - par 2015. gada ziņojumu par Kosovu (2015/2893(RSP)) (B8-0167/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.2.2016. protokola 8.5. punkts.


14. Vēlēšanu process Haiti (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Vēlēšanu process Haiti (2016/2560(RSP)).

Corina Crețu (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Davor Ivo Stier PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi un Cécile Kashetu Kyenge.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Corina Crețu.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.


15. Stāvoklis Lībijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Lībijā (2016/2537(RSP)).

Bert Koenders (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Mariya Gabriel PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Barbara Spinelli, Jordi Sebastià, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Raymond Finch, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jiří Pospíšil, Marie-Christine Arnautu, Aymeric Chauprade, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Louis Aliot, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gianluca Buonanno, Bas Belder, Eduard Kukan, Elena Valenciano, Amjad Bashir, David McAllister, Alfred Sant, Mirosław Piotrowski, Santiago Fisas Ayxelà, Afzal Khan, Jana Žitňanská, Tunne Kelam un Jaromír Štětina.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák un Csaba Sógor.

Uzstājās Bert Koenders.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch ECR grupas vārdā — par stāvokli Lībijā (2016/2537(RSP)) (B8-0146/2016);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber, Nedzhmi Ali ALDE grupas vārdā — par stāvokli Lībijā (2016/2537(RSP)) (B8-0169/2016);

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Klaus Buchner, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā — par stāvokli Lībijā (2016/2537(RSP)) (B8-0170/2016);

—   Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Tokia Saïfi, Lara Comi, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā — par stāvokli Lībijā (2016/2537(RSP)) (B8-0177/2016);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā — par stāvokli Lībijā (2016/2537(RSP)) (B8-0178/2016);

—   Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans ENF grupas vārdā — par stāvokli Lībijā (2016/2537(RSP)) (B8-0179/2016);

—   Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Fabio De Masi, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā — par stāvokli Lībijā (2016/2537(RSP)) (B8-0180/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā — par stāvokli Lībijā (2016/2537(RSP)) (B8-0181/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.2.2016. protokola 8.6. punkts.


16. Stāvoklis Venecuēlā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Venecuēlā (2016/2538(RSP)).

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Saharova 2015. gada balvai izvirzīto Mitsy Capriles de Ledezma un viņu pavadošo delegāciju no Venecuēlas, kas sekoja līdzi debatēm par stāvokli Venecuēlā no oficiālajiem viesiem paredzētā balkona.

Bert Koenders (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā, José Inácio Faria ALDE grupas vārdā un Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Esteban González Pons, uzdodot zilās kartītes jautājumu Javier Couso Permuy, kas uz to atbildēja, un kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot José Inácio Faria, Jordi Sebastià Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Elmar Brok, Francisco Assis, Dita Charanzová, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Beatriz Becerra Basterrechea, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, Francisco José Millán Mon un Tunne Kelam.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Carlos Iturgaiz un Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Uzstājās Bert Koenders.

Debates tika slēgtas.


17. ANO Konvencija par pārredzamību ieguldījumu līgumā paredzētā šķīrējtiesas procesā starp ieguldītāju un valsti (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000153/2015) un kuru uzdeva Bernd Lange un Salvatore Cicu INTA komitejas vārdā Padomei: ANO Konvencija par pārredzamību ieguldījumu līgumā paredzētā šķīrējtiesas procesā starp ieguldītāju un valsti (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016).

Bernd Lange izvērsa jautājumu.

Bert Koenders (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Salvatore Cicu PPE grupas vārdā, David Martin S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Daniel Caspary, Raymond Finch EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Martin, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, Daniel Buda, Agnes Jongerius un Alessia Maria Mosca.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Bert Koenders.

Debates tika slēgtas.


18. Seksuālās uzmākšanās un vardarbības pret sievietēm publiskās vietās izbeigšana (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Seksuālās uzmākšanās un vardarbības pret sievietēm publiskās vietās izbeigšana (2016/2539(RSP)).

Corina Crețu (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Sēdes vadītāja paziņoja, ka ar politisko grupu piekrišanu Padome šajās debatēs nepiedalīsies.

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Maria Arena S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ulrike Trebesius un Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jadwiga Wiśniewska uzdodot zilās kartītes jautājumu Malin Björk, kas uz to atbildēja, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Terry Reintke, Vicky Maeijer ENF grupas vārdā, Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, Constance Le Grip, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Cornelia Ernst, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Sophie Montel, Ildikó Gáll-Pelcz, Clare Moody, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Marek Jurek,Ulrike Trebesius, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Roberta Metsola, Soraya Post, Julie Girling, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Milan Zver, Ruža Tomašić, Stefan Eck, Anna Záborská, Marek Jurek, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Jussi Halla-aho, Csaba Sógor, Dubravka Šuica un Marijana Petir.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Notis Marias un Tania González Peñas.

Uzstājās Corina Crețu.

Debates tika slēgtas.


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 576.422/OJJE).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.10.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Juridisks paziņojums - Privātuma politika