Index 
Notulen
PDF 254kWORD 168k
Woensdag 3 februari 2016 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 4.Kredietoverschrijvingen
 5.Ingekomen stukken
 6.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (18-19 februari 2016) (debat)
 7.Plechtige vergadering - Nigeria
 8.Stemmingen
  
8.1.Associatieovereenkomst EU-Moldavië: vrijwaringsclausule en antiontwijkingsmechanisme ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Associatieovereenkomst EU-Georgië: antiontwijkingsmechanisme ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.Ratificatie van het Verdrag van Marrakesh, op basis van ontvangen verzoekschriften, met name verzoekschrift 924/2011 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde sojaboon FG72 (stemming)
  
8.5.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde sojaboon MON 87708 x MON 89788 (stemming)
  
8.6.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde sojaboon MON 87705 x MON 89788 (stemming)
  
8.7.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) (stemming)
  
8.8.Onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA) (stemming)
  
8.9.Nieuwe strategie voor gendergelijkheid en rechten van de vrouw na 2015 (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Voortgangsverslag 2015 over Servië (debat)
 13.Europees integratieproces van Kosovo (debat)
 14.Verkiezingsproces in Haïti (debat)
 15.Situatie in Libië (debat)
 16.Situatie in Venezuela (debat)
 17.VN-Verdrag inzake transparantie van op een verdrag gebaseerde arbitrage tussen investeerders en staten (debat)
 18.Beëindiging van seksuele intimidatie en geweld jegens vrouwen in openbare ruimten (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie wat betreft opleidingen, tests en periodieke bekwaamheidsproeven voor piloten inzake prestatiegebaseerde navigatie (D042244/03 - 2016/2545(RPS) - termijn : 23 april 2016)
verwezen naar ten principale: : TRAN

- Verordening van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten, wat betreft eisen inzake ecologisch ontwerp voor luchtverwarmingsproducten, koelproducten, hogetemperatuurproces-chillers en ventilatorluchtkoelers (D042440/02 - 2016/2544(RPS) - termijn : 23 april 2016)
verwezen naar ten principale: : ENVI

- Verordening van de Commissie tot schrapping van artikel 7 van Verordening (EU) nr. 1303/2014 van de Commissie betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit betreffende de veiligheid in spoorwegtunnels van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (D043314/01 - 2016/2533(RPS) - termijn : 20 april 2016)
verwezen naar ten principale: : TRAN


3. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de voorwaarden en procedures om te bepalen of oninbare bedragen door de lidstaten terugbetaald moeten worden in het kader van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (C(2016)00268 - 2016/2562(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 29 januari 2016
verwezen naar ten principale: REGI (artikel 54 van het Reglement), EMPL (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de voorwaarden voor de toepassing van de afwijkingen voor valuta's met beperkingen ten aanzien van de beschikbaarheid van liquide activa (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 26 januari 2016
verwezen naar ten principale: ECON


4. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27 en 179 van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de Begrotingsautoriteit op de hoogte gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving nr. DEC 46/2015 - Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 27 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommiissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving nr. V/AB-01/A/16 van de Rekenkamer.

Overeenkomstig artikel 27 en 179, lid 2 en 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving nr. DEC 46/2015 van de Europese Commissie.


5. Ingekomen stukken

Het volgende stuk is ontvangen van de Commissie

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 01/2016 - Afdeling III – Commissie (N8-0011/2016 - C8-0014/2016 - 2016/2014(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


6. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (18-19 februari 2016) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (18-19 februari 2016) (2015/3022(RSP))

Bert Koenders (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Raymond Finch, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Richard Sulík, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Molly Scott Cato, Marine Le Pen, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, en Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Hans-Olaf Henkel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton, Catherine Bearder, die weigert in te gaan op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Martina Anderson, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alyn Smith, Jill Evans, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Rolandas Paksas, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Luke Ming Flanagan, Jean Lambert, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, Françoise Grossetête, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Pavel Telička, João Ferreira, Molly Scott Cato, Peter Lundgren, João Ferreira, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, Richard Sulík, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, Peter Eriksson, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Evžen Tošenovský, György Schöpflin, Josef Weidenholzer, Sander Loones, Mariya Gabriel, Birgit Sippel, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Othmar Karas, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, Richard Corbett, Manolis Kefalogiannis, Catherine Stihler, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van vorige spreker, Jeppe Kofod, Milan Zver, Iratxe García Pérez, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Angelika Niebler, Elisa Ferreira en Tunne Kelam.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Henna Virkkunen en Ana Gomes.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker en Bert Koenders.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter


7. Plechtige vergadering - Nigeria

Van 12.05 tot 12.35 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van het bezoek van Muhammadu Buhari, président van de Federale Republiek Nigeria.


VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Associatieovereenkomst EU-Moldavië: vrijwaringsclausule en antiontwijkingsmechanisme ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de vrijwaringsclausule en het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN EN ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0035)


8.2. Associatieovereenkomst EU-Georgië: antiontwijkingsmechanisme ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN EN ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0036)

Het woord werd gevoerd door:

Gabrielius Landsbergis (rapporteur), vóór de stemming.


8.3. Ratificatie van het Verdrag van Marrakesh, op basis van ontvangen verzoekschriften, met name verzoekschrift 924/2011 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 216, lid 2, van het Reglement door Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, over de ratificatie van het Verdrag van Marrakesh, op basis van ontvangen verzoekschriften, met name verzoekschrift nr. 924/2011 (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0037)


8.4. Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde sojaboon FG72 (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 106, lid 2 en 3, van het Reglement door Giovanni La Via, namens de Commissie ENVI, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja FG72 (MST-FGØ72-2) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0038)


8.5. Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde sojaboon MON 87708 x MON 89788 (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 106, lid 2 en 3, van het Reglement door Giovanni La Via, namens de Commissie ENVI, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0039)


8.6. Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde sojaboon MON 87705 x MON 89788 (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 106, lid 2 en 3, van het Reglement door Giovanni La Via, namens de Commissie ENVI, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0040)


8.7. Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op18 januari 2016 (punt 16 van de notulen van 18.1.2016).

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 106, lid 2, 3 en 4, onder c, van het Reglement door Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen en Piernicola Pedicini , namens de Commissie ENVI, over het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen

Het woord werd gevoerd door:

Vóór de stemming, Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) en Giovanni La Via (voorzitter van de Commissie ENVI).


8.8. Onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA) (stemming)

Verslag houdende aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA) [2015/2233(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Viviane Reding (A8-0009/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0041)


8.9. Nieuwe strategie voor gendergelijkheid en rechten van de vrouw na 2015 (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 en B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0148/2016

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0150/2016

Aangenomen (P8_TA(2016)0042)

(Ontwerpresoluties B8-0163/2016 et B8-0164/2016 komen te vervallen.)

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) - (2015/2988(RSP)) - B8-0040/2016
Bendt Bendtsen, Mark Demesmaeker, Daniel Hannan, Markus Pieper, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jiří Pospíšil, Estefanía Torres Martínez, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Zoltán Balczó, Michaela Šojdrová en Seán Kelly

Verslag Viviane Reding - A8-0009/2016
Jude Kirton-Darling, Eleonora Forenza, Daniel Hannan, Monica Macovei, Tiziana Beghin, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák en Seán Kelly

Nieuwe strategie voor gendergelijkheid en rechten van de vrouw na 2015 - (2016/2526(RSP)) - B8-0148/2016, B8-0150/2016
Eleonora Forenza, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Monica Macovei, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák en Seán Kelly.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.00 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Voortgangsverslag 2015 over Servië (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voortgangsverslag 2015 over Servië (2015/2892(RSP))

Bert Koenders (fungerend voorzitter van de Raad) en Johannes Hahn (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door David McAllister, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Ruža Tomašić, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Tamás Meszerics, Edouard Ferrand, Eduard Kukan, Richard Howitt, Monica Macovei, Andor Deli, Paul Tang, Andrej Plenković, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Tonino Picula, László Tőkés, Olle Ludvigsson, Andrey Kovatchev, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Angel Dzhambazki, Soraya Post, die weigert in te gaan op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno, en Miroslav Poche, die eveneens weigert in te gaan op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Zoltán Balczó, Dubravka Šuica, Csaba Sógor en Franc Bogovič.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn en Bert Koenders.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   David McAllister, namens de Commissie AFET, over het verslag 2015 over Servië (2015/2892(RSP)) (B8-0166/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.4 van de notulen van 4.2.2016.


13. Europees integratieproces van Kosovo (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Europees integratieproces van Kosovo (2015/2893(RSP))

Bert Koenders (fungerend voorzitter van de Raad) en Johannes Hahn (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Lars Adaktusson, namens de PPE-Fractie, Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, David McAllister, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jozo Radoš, Dominique Bilde, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Eduard Kukan, Ulrike Lunacek, om te reageren op de woorden van Eduard Kukan, Franz Obermayr, over de woorden van Ulrike Lunacek, en Julie Ward.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ilhan Kyuchyuk, Andrej Plenković, Daniele Viotti, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Alojz Peterle en Francisco Assis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dubravka Šuica, Notis Marias, Csaba Sógor, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, James Carver en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn en Bert Koenders.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Ulrike Lunacek, namens de Commissie AFET, over het verslag 2015 over Kosovo (2015/2893(RSP)) (B8-0167/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 4.2.2016.


14. Verkiezingsproces in Haïti (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Verkiezingsproces in Haïti (2016/2560(RSP))

Corina Crețu (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi en Cécile Kashetu Kyenge.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.


15. Situatie in Libië (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Libië (2016/2537(RSP))

Bert Koenders (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Barbara Spinelli, Jordi Sebastià, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Raymond Finch, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jiří Pospíšil, Marie-Christine Arnautu, Aymeric Chauprade, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Louis Aliot, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno, Bas Belder, Eduard Kukan, Elena Valenciano, Amjad Bashir, David McAllister, Alfred Sant, Mirosław Piotrowski, Santiago Fisas Ayxelà, Afzal Khan, Jana Žitňanská, Tunne Kelam en Jaromír Štětina.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Bert Koenders.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Libië (2016/2537(RSP)) (B8-0146/2016);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber, Nedzhmi Ali, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Libië (2016/2537(RSP)) (B8-0169/2016);

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Klaus Buchner, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Libië (2016/2537(RSP)) (B8-0170/2016);

—   Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Tokia Saïfi, Lara Comi, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Libië (2016/2537(RSP)) (B8-0177/2016);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Libië (2016/2537(RSP)) (B8-0178/2016);

—   Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie, over de situatie in Libië (2016/2537(RSP)) (B8-0179/2016);

—   Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Fabio De Masi, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Libië (2016/2537(RSP)) (B8-0180/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over de situatie in Libië (2016/2537(RSP)) (B8-0181/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 4.2.2016.


16. Situatie in Venezuela (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Venezuela (2016/2538(RSP))

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement Mitsy Capriles de Ledezma, genomineerde voor de Sacharovprijs 2015, en haar Venezolaanse delegatie, die het debat over de situatie in Venezuela vanop de officiële tribune zullen volgen.

Bert Koenders (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, José Inácio Faria, namens de ALDE-Fractie, en Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Javier Couso Permuy, die hierop ingaat, en die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren van José Inácio Faria, Jordi Sebastià, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Elmar Brok, Francisco Assis, Dita Charanzová, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Beatriz Becerra Basterrechea, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, Francisco José Millán Mon en Tunne Kelam.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Carlos Iturgaiz en Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Het woord wordt gevoerd door Bert Koenders.

Het debat wordt gesloten.


17. VN-Verdrag inzake transparantie van op een verdrag gebaseerde arbitrage tussen investeerders en staten (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000153/2015) van Bernd Lange en Salvatore Cicu, namens de Commissie INTA, aan de Raad: VN-Verdrag inzake transparantie van op een verdrag gebaseerde arbitrage tussen investeerders en staten (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016)

Bernd Lange licht de vraag toe.

Bert Koenders (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Salvatore Cicu, namens de PPE-Fractie, David Martin, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Daniel Caspary, Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Martin, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, Daniel Buda, Agnes Jongerius en Alessia Maria Mosca.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Bert Koenders.

Het debat wordt gesloten.


18. Beëindiging van seksuele intimidatie en geweld jegens vrouwen in openbare ruimten (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Beëindiging van seksuele intimidatie en geweld jegens vrouwen in openbare ruimten (2016/2539(RSP))

Corina Crețu (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

De Voorzitter deelt mee dat, in overleg met de fracties, de Raad niet aan dit debat zal deelnemen.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ulrike Trebesius, en Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jadwiga Wiśniewska om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Malin Björk, die hierop ingaat, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Terry Reintke, Vicky Maeijer, namens de ENF-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Constance Le Grip, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Cornelia Ernst, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Sophie Montel, Ildikó Gáll-Pelcz, Clare Moody, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren , Marek Jurek,Ulrike Trebesius, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Roberta Metsola, Soraya Post, Julie Girling, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Milan Zver, Ruža Tomašić, Stefan Eck, Anna Záborská, Marek Jurek, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Jussi Halla-aho, Csaba Sógor, Dubravka Šuica en Marijana Petir.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Notis Marias en Tania González Peñas.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu.

Het debat wordt gesloten.


19. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 576.422/OJJE).


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.10 uur gesloten.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Juridische mededeling - Privacybeleid