Indeks 
Protokół
PDF 257kWORD 192k
Środa, 3 lutego 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 4.Przesunięcie środków
 5.Składanie dokumentów
 6.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r. (debata)
 7.Uroczyste posiedzenie - Nigeria
 8.Głosowanie
  
8.1.Układ o stowarzyszeniu UE-Mołdawia: klauzula ochronna i mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł ***I (art. 50 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Układ o stowarzyszeniu UE-Gruzja: mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł ***I (art. 50 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Ratyfikacja traktatu z Marrakeszu, na podstawie otrzymanych petycji, zwłaszcza petycji 924/2011 (art. 50 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Sprzeciw na mocy art. 106 Regulaminu: zezwolenie na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej soi FG72 (głosowanie)
  
8.5.Sprzeciw na mocy art. 106 Regulaminu: zezwolenie na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej soi MON 87708 × MON 89788 (głosowanie)
  
8.6.Sprzeciw na mocy art. 106 Regulaminu: zezwolenie na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej soi MON 87705 × MON 89788 (głosowanie)
  
8.7.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: emisje zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (głosowanie)
  
8.8.Negocjowanie porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) (głosowanie)
  
8.9.Nowa Strategia w sprawie równouprawnienia płci i praw kobiet po 2015 r. (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Sprawozdanie z postępów Serbii w 2015 r. (debata)
 13.Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (debata)
 14.Proces wyborczy na Haiti (debata)
 15.Sytuacja w Libii (debata)
 16.Sytuacja w Wenezueli (debata)
 17.Konwencja ONZ dotycząca przejrzystości w umownych postępowaniach arbitrażowych między inwestorem a państwem (debata)
 18.Położenie kresu molestowaniu seksualnemu i przemocy wobec kobiet w miejscach publicznych (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.


2. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 w odniesieniu do szkolenia, testowania i okresowego sprawdzania pilotów w odniesieniu do nawigacji w oparciu o charakterystyki systemów (D042244/03 - 2016/2545(RPS) - termin: 23 kwiecień 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących, wysokotemperaturowych agregatów chłodniczych i klimakonwektorów wentylatorowych (D042440/02 - 2016/2544(RPS) - termin: 23 kwiecień 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2014 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” systemu kolei w Unii Europejskiej (D043314/01 - 2016/2533(RPS) - termin: 20 kwiecień 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN


3. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do warunków i procedur stosowanych w celu ustalenia, czy kwoty, których nie można odzyskać, mają być zwracane przez państwa członkowskie, w przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (C(2016)00268 - 2016/2562(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 29 stycznia 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI (art. 54 Regulaminu), EMPL (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających warunki stosowania odstępstw dotyczących walut z ograniczeniami dostępności aktywów płynnych (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 stycznia 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


4. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 i 179 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 46/2015 - Sekcja III – Komisja.

Zgodnie z art. 27 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zadecydowała, że nie zgłosi sprzeciwu wobec przesunięcia środków nr V/AB-01/A/16 Trybunału Obrachunkowego.

Zgodnie z art. 27 i 179 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zadecydowała o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 46/2015 Komisji Europejskiej.


5. Składanie dokumentów

Następujący dokument został złożony przez Komisję:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 01/2016 - Sekcja III - Komisja (N8-0011/2016 - C8-0014/2016 - 2016/2014(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc.

BUDG


6. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r. (2015/3022(RSP))

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Raymonda Fincha, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Richarda Sulíka, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Molly Scott Cato, Marine Le Pen w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, i Diane Dodds niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Hans-Olaf Henkel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gilles'a Lebretona, Catherine Bearder, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Martina Anderson, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alyna Smitha, Jill Evans, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Rolandas Paksas, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Luke Ming Flanagan, Jean Lambert, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, Françoise Grossetête, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Pavel Telička, João Ferreira, Molly Scott Cato, Peter Lundgren, João Ferreira, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, Richard Sulík, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, Peter Eriksson, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Evžen Tošenovský, György Schöpflin, Josef Weidenholzer, Sander Loones, Mariya Gabriel, Birgit Sippel, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Othmar Karas, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, Richard Corbett, Manolis Kefalogiannis, Catherine Stihler, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, w sprawie osobistej po wystąpieniu poprzedniego mówcy, Jeppe Kofod, Milan Zver, Iratxe García Pérez, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Angelika Niebler, Elisa Ferreira i Tunne Kelam.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Henna Virkkunen i Ana Gomes.

Głos zabrali: Jean-Claude Juncker i Bert Koenders.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący


7. Uroczyste posiedzenie - Nigeria

W godzinach od 12:05 do 12:35, Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wizyty Muhammadu Buhariego, prezydenta Republiki Federalnej Nigerii.


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Układ o stowarzyszeniu UE-Mołdawia: klauzula ochronna i mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł ***I (art. 50 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania klauzuli ochronnej i mechanizmu przeciwdziałającego obchodzeniu ceł umożliwiających tymczasowe zawieszenie preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI I PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0035)


8.2. Układ o stowarzyszeniu UE-Gruzja: mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł ***I (art. 50 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł umożliwiający tymczasowe zawieszenie preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI I PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0036)

Wystąpienia

Gabrielius Landsbergis (sprawozdawca), przed głosowaniem.


8.3. Ratyfikacja traktatu z Marrakeszu, na podstawie otrzymanych petycji, zwłaszcza petycji 924/2011 (art. 50 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 216 ust. 2 Regulaminu przez Cecilię Wikström, w imieniu komisji PETI, w sprawie ratyfikacji Traktatu z Marrakeszu (w oparciu o otrzymane petycje, w szczególności petycję nr 924/2011) (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0037)


8.4. Sprzeciw na mocy art. 106 Regulaminu: zezwolenie na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej soi FG72 (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu przez Giovanniego La Vię, w imieniu komisji ENVI, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72 (MST-FGØ72-2), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D042684 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0038)


8.5. Sprzeciw na mocy art. 106 Regulaminu: zezwolenie na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej soi MON 87708 × MON 89788 (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu przez Giovanniego La Vię, w imieniu komisji ENVI, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0039)


8.6. Sprzeciw na mocy art. 106 Regulaminu: zezwolenie na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej soi MON 87705 × MON 89788 (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu przez Giovanniego La Vię, w imieniu komisji ENVI, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0040)


8.7. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: emisje zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (głosowanie)

Debata odbyła się dnia18 stycznia 2016 r. (pkt 16 protokołu z dnia 18.1.2016).

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2, 3 i 4 lit. c) Regulaminu przez Matthiasa Groote'a, Gerbena-Jana Gerbrandy'ego, Basa Eickhouta, Merję Kyllönen i Piernicolę Pedicini, w imieniu komisji ENVI, w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony

Wystąpienia

Przed głosowaniem Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) i Giovanni La Via (przewodniczący komisji ENVI).


8.8. Negocjowanie porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) [2015/2233(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Viviane Reding (A8-0009/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0041)


8.9. Nowa Strategia w sprawie równouprawnienia płci i praw kobiet po 2015 r. (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 i B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0148/2016

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0150/2016

Przyjęto (P8_TA(2016)0042)

(Projekty rezolucji B8-0163/2016 i B8-0164/2016 stały się bezprzedmiotowe.)

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: emisje zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) - (2015/2988(RSP)) - B8-0040/2016
Bendt Bendtsen, Mark Demesmaeker, Daniel Hannan, Markus Pieper, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jiří Pospíšil, Estefanía Torres Martínez, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Zoltán Balczó, Michaela Šojdrová i Seán Kelly

Sprawozdanie Viviane Reding - A8-0009/2016
Jude Kirton-Darling, Eleonora Forenza, Daniel Hannan, Monica Macovei, Tiziana Beghin, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák i Seán Kelly

Nowa Strategia w sprawie równouprawnienia płci i praw kobiet po 2015 r. - (2016/2526(RSP)) - B8-0148/2016, B8-0150/2016
Eleonora Forenza, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Monica Macovei, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák i Seán Kelly.


10. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.00 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Sprawozdanie z postępów Serbii w 2015 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie z postępów Serbii w 2015 r. (2015/2892(RSP))

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: David McAllister w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Ruža Tomašić, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Ivan Jakovčić, Tamás Meszerics, Edouard Ferrand, Eduard Kukan, Richard Howitt, Monica Macovei, Andor Deli, Paul Tang, Andrej Plenković, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Tonino Picula, László Tőkés, Olle Ludvigsson, Andrey Kovatchev, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Angela Dzhambazkiego, Soraya Post, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlucę Buonanno, i Miroslav Poche, który również nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlucę Buonanno.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Zoltán Balczó, Dubravka Šuica, Csaba Sógor i Franc Bogovič.

Głos zabrali: Johannes Hahn i Bert Koenders.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   David McAllister, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania za 2015 r. w sprawie Serbii (2015/2892(RSP)) (B8-0166/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 4.2.2016.


13. Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (2015/2893(RSP))

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Lars Adaktusson w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, David McAllister, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jozo Radoš, Dominique Bilde, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Eduard Kukan, Ulrike Lunacek, w reakcji na wypowiedź Eduarda Kukana, Franz Obermayr, w sprawie wypowiedzi Ulrike Lunacek i Julie Ward.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Ilhan Kyuchyuk, Andrej Plenković, Daniele Viotti, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Alojz Peterle i Francisco Assis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dubravka Šuica, Notis Marias, Csaba Sógor, Ivan Jakovčić, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, James Carver i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Johannes Hahn i Bert Koenders.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Ulrike Lunacek, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania za 2015 r. w sprawie Kosowa (2015/2893(RSP)) (B8-0167/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 4 lutego 2016 r.


14. Proces wyborczy na Haiti (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Proces wyborczy na Haiti (2016/2560(RSP))

Corina Crețu (członkini Komisji) złożyła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Davor Ivo Stier w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi i Cécile Kashetu Kyenge.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrała Corina Crețu.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.


15. Sytuacja w Libii (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Libii (2016/2537(RSP))

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Barbara Spinelli, Jordi Sebastià, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Raymond Finch, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jiříego Pospíšila, Marie-Christine Arnautu, Aymeric Chauprade, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Louis Aliot, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanna, Bas Belder, Eduard Kukan, Elena Valenciano, Amjad Bashir, David McAllister, Alfred Sant, Mirosław Piotrowski, Santiago Fisas Ayxelà, Afzal Khan, Jana Žitňanská, Tunne Kelam i Jaromír Štětina.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák i Csaba Sógor.

Głos zabrał Bert Koenders.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Libii (2016/2537(RSP)) (B8-0146/2016);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber, Nedzhmi Ali, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie sytuacji w Libii (2016/2537(RSP)) (B8-0169/2016);

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Klaus Buchner, Bodil Valero, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Libii (2016/2537(RSP)) (B8-0170/2016);

—   Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Tokia Saïfi, Lara Comi, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie sytuacji w Libii (2016/2537(RSP)) (B8-0177/2016);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Libii (2016/2537(RSP)) (B8-0178/2016);

—   Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans, w imieniu grupy ENF, w sprawie sytuacji w Libii (2016/2537(RSP)) (B8-0179/2016);

—   Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Fabio De Masi, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Libii (2016/2537(RSP)) (B8-0180/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Libii (2016/2537(RSP)) (B8-0181/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 4 lutego 2016 r.


16. Sytuacja w Wenezueli (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Wenezueli (2016/2538(RSP))

Przewodniczący powitał w imieniu Parlamentu Mitsy Capriles de Ledezma nominowaną do Nagrody im. Sacharowa w 2015 r. oraz towarzyszącą jej delegację wenezuelską, która będzie śledziła debatę na temat sytuacji w Wenezueli z trybuny honorowej.

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lidię Senrę Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, José Inácio Faria w imieniu grupy ALDE, i Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Esteban González Pons, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Javierowi Couso Permuy, który udzielił odpowiedzi i który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez José Inácio Farię, Jordi Sebastià w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Elmar Brok, Francisco Assis, Dita Charanzová, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Beatriz Becerra Basterrechea, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, Francisco José Millán Mon i Tunne Kelam.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Carlos Iturgaiz i Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Głos zabrał Bert Koenders.

Debata została zamknięta.


17. Konwencja ONZ dotycząca przejrzystości w umownych postępowaniach arbitrażowych między inwestorem a państwem (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000153/2015) które skierowali Bernd Lange i Salvatore Cicu, w imieniu komisji INTA, do Rady: Konwencja ONZ dotycząca przejrzystości w umownych postępowaniach arbitrażowych między inwestorem a państwem (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016)

Bernd Lange rozwinął pytanie.

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Salvatore Cicu w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Daniela Caspary'ego, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Martina, Zoltán Balczó niezrzeszony, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, Daniel Buda, Agnes Jongerius i Alessia Maria Mosca.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrał Bert Koenders.

Debata została zamknięta.


18. Położenie kresu molestowaniu seksualnemu i przemocy wobec kobiet w miejscach publicznych (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Położenie kresu molestowaniu seksualnemu i przemocy wobec kobiet w miejscach publicznych (2016/2539(RSP))

Corina Crețu (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Przewodnicząca poinformowała, że w porozumieniu z grupami politycznymi Rada nie weźmie udziału w tej debacie.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ulrike Trebesius i Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jadwiga Wiśniewska aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Malin Björk, która udzieliła odpowiedzi, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Terryego Reintke, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Udo Voigt niezrzeszony, Constance Le Grip, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Cornelia Ernst, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Sophie Montel, Ildikó Gáll-Pelcz, Clare Moody, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka,Ulrike Trebesius, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Roberta Metsola, Soraya Post, Julie Girling, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Milan Zver, Ruža Tomašić, Stefan Eck, Anna Záborská, Marek Jurek, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Jussi Halla-aho, Csaba Sógor, Dubravka Šuica i Marijana Petir.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Notis Marias i Tania González Peñas.

Głos zabrał Corina Crețu.

Debata została zamknięta.


19. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 576.422/OJJE).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.10.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności