Kazalo 
Zapisnik
PDF 245kWORD 187k
Sreda, 3. februar 2016 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 3.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 4.Prerazporeditev sredstev
 5.Predložitev dokumentov
 6.Priprave na zasedanje Evropskega sveta (18.-19. februar 2016) (razprava)
 7.Slavnostna seja - Nigerija
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Pridružitveni sporazum med EU in Moldavijo: zaščitna klavzula in mehanizem za preprečevanje izogibanja ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Pridružitveni sporazum med EU in Gruzijo: mehanizem za preprečevanje izogibanja ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Ratifikacija Marakeške pogodbe na podlagi prejetih peticij, zlasti peticije št. 924/201 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: proizvodi, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 (glasovanje)
  
8.5.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: proizvodi, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87708 × MON 89788 (glasovanje)
  
8.6.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: proizvodi, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87705 × MON 89788 (glasovanje)
  
8.7.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (glasovanje)
  
8.8.Pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) (glasovanje)
  
8.9.Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk po letu 2015 (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Poročilo o Srbiji za leto 2015 (razprava)
 13.Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo (razprava)
 14.Volilni proces na Haitiju (razprava)
 15.Razmere v Libiji (razprava)
 16.Razmere v Venezueli (razprava)
 17.Konvencija OZN o preglednosti pri arbitražnem reševanju sporov med vlagatelji in državo na pogodbeni podlagi (razprava)
 18.Odprava spolnega nadlegovanja in nasilja nad ženskami na javnih mestih (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 glede usposabljanja pilotov, preizkušanja in rednega preverjanja za navigacijo na podlagi zmogljivosti (D042244/03 - 2016/2545(RPS) - rok: 23 april 2016)
posredovano pristojni : TRAN

- Uredba Komisije o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo, glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov za toplozračno ogrevanje, izdelkov za hlajenje in visokotemperaturnih procesnih ohlajevalnikov ter ventilatorskih konvektorjev (D042440/02 - 2016/2544(RPS) - rok: 23 april 2016)
posredovano pristojni : ENVI

- Uredba Komisije o spremembi člena 7 Uredbe (EU) št. 1303/2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z „varnostjo v železniških predorih“ železniškega sistema Evropske unije (D043314/01 - 2016/2533(RPS) - rok: 20 april 2016)
posredovano pristojni : TRAN


3. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pogojev in postopkov za določanje, ali neizterljive zneske v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom ter Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo povrnejo države članice (C(2016)00268 - 2016/2562(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 29. januarja 2016

Posredovano pristojnemu odboru: REGI (člen 54 Poslovnika), EMPL (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pogoje za uporabo odstopanj glede valut, v katerih je razpoložljivost likvidnih sredstev omejena (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 26. januarja 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON


4. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členoma 27 in 179 finančne uredbe je Svet Evropske unije obvestil proračunski organ o odobritvi prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 46/2015 - Oddelek III – Komisija.

V skladu s členom 27 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi proračunskih sredstev Računskega sodišča št. V/AB-01/A/16.

V skladu s členoma 27 in 179(2) in (3) finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil odobriti prerazporeditev proračunskih sredstev Evropske komisije DEC 46/2015.


5. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednji dokument, ki ga je poslala Komisija:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 01/2016 - Oddelek III - Komisija (N8-0011/2016 - C8-0014/2016 - 2016/2014(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG


6. Priprave na zasedanje Evropskega sveta (18.-19. februar 2016) (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave na zasedanje Evropskega sveta (18.-19. februar 2016) (2015/3022(RSP))

Bert Koenders (predsedujoči Svetu) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Raymond Finch, Syed Kamall v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Richard Sulík, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Molly Scott Cato, Marine Le Pen v imenu skupine ENF, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, in Diane Dodds samostojna poslanka.

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

Govorili so Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Hans-Olaf Henkel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gilles Lebreton, Catherine Bearder, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Bill Etheridge, Martina Anderson, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alyn Smith, Jill Evans, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Rolandas Paksas, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Luke Ming Flanagan, Jean Lambert, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, Françoise Grossetête, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Pavel Telička, João Ferreira, Molly Scott Cato, Peter Lundgren, João Ferreira, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, Richard Sulík, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, Peter Eriksson, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Evžen Tošenovský, György Schöpflin, Josef Weidenholzer, Sander Loones, Mariya Gabriel, Birgit Sippel, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Othmar Karas, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, Richard Corbett, Manolis Kefalogiannis, Catherine Stihler, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, ki je podala osebno izjavo glede navedb prejšnjega govorca, Jeppe Kofod, Milan Zver, Iratxe García Pérez, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Angelika Niebler, Elisa Ferreira in Tunne Kelam.

Po postopku "catch the eye" sta govorili Henna Virkkunen in Ana Gomes.

Govorila sta Jean-Claude Juncker in Bert Koenders.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik


7. Slavnostna seja - Nigerija

Parlament se je od 12.05 do 12.35 sestal na slavnostni seji zaradi obiska predsednika Zvezne republike Nigerije Muhamaduja Buharija.


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Pridružitveni sporazum med EU in Moldavijo: zaščitna klavzula in mehanizem za preprečevanje izogibanja ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitne klavzule in mehanizma za preprečevanje izogibanja, ki zagotavljata začasno opustitev tarifnih preferencialov iz Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB IN OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0035)


8.2. Pridružitveni sporazum med EU in Gruzijo: mehanizem za preprečevanje izogibanja ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju mehanizma za preprečevanje izogibanja, ki omogoča začasno opustitev tarifnih preferencialov iz Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB IN OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0036)

Govoril je

Gabrielius Landsbergis (poročevalec) pred glasovanjem.


8.3. Ratifikacija Marakeške pogodbe na podlagi prejetih peticij, zlasti peticije št. 924/201 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 216(2) Poslovnika vložila Cecilia Wikström v imenu odbora PETI o ratifikaciji Marakeške pogodbe na podlagi prejetih peticij, zlasti peticije št. 924/2011 (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0037)


8.4. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: proizvodi, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložil Giovanni La Via v imenu odbora ENVI o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 (MST-FGØ72-2), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0038)


8.5. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: proizvodi, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87708 × MON 89788 (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložil Giovanni La Via v imenu odbora ENVI o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0039)


8.6. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: proizvodi, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87705 × MON 89788 (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložil Giovanni La Via v imenu odbora ENVI o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0040)


8.7. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (glasovanje)

Razprava je potekala dne 18. januarja 2016 (točka 16 zapisnika z dne 18.1.2016).

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 106(2), (3) in (4)(c) Poslovnika vložili Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen in Piernicola Pedicini v imenu odbora ENVI o osnutku uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno

Govorila sta

Pred glasovanjem Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije) in Giovanni La Via (predsednik odbora ENVI).


8.8. Pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) (glasovanje)

Poročilo s priporočili Evropskega parlamenta Komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) [2015/2233(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Viviane Reding (A8-0009/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0041)


8.9. Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk po letu 2015 (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 in B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0148/2016

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0150/2016

Sprejeto (P8_TA(2016)0042)

(Predloga resolucij B8-0163/2016 in B8-0164/2016 sta brezpredmetna.)

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) - (2015/2988(RSP)) - B8-0040/2016
Bendt Bendtsen, Mark Demesmaeker, Daniel Hannan, Markus Pieper, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jiří Pospíšil, Estefanía Torres Martínez, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Zoltán Balczó, Michaela Šojdrová in Seán Kelly

Poročilo: Viviane Reding - A8-0009/2016
Jude Kirton-Darling, Eleonora Forenza, Daniel Hannan, Monica Macovei, Tiziana Beghin, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák in Seán Kelly

Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk po letu 2015 - (2016/2526(RSP)) - B8-0148/2016, B8-0150/2016
Eleonora Forenza, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Monica Macovei, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák in Seán Kelly.


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.00, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Poročilo o Srbiji za leto 2015 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo o Srbiji za leto 2015 (2015/2892(RSP))

Bert Koenders (predsedujoči Svetu) in Johannes Hahn (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so David McAllister v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Ruža Tomašić, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Tamás Meszerics, Edouard Ferrand, Eduard Kukan, Richard Howitt, Monica Macovei, Andor Deli, Paul Tang, Andrej Plenković, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Tonino Picula, László Tőkés, Olle Ludvigsson, Andrey Kovatchev, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Angel Dzhambazki, Soraya Post, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Gianluca Buonanno, in Miroslav Poche, ki je prav tako zavrnil vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka želel postaviti Gianluca Buonanno.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Zoltán Balczó, Dubravka Šuica, Csaba Sógor in Franc Bogovič.

Govorila sta Johannes Hahn in Bert Koenders.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   David McAllister v imenu odbora AFET o poročilu o Srbiji za leto 2015 (2015/2892(RSP)) (B8-0166/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.4 zapisnika z dne 4.2.2016.


13. Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo (2015/2893(RSP))

Bert Koenders (predsedujoči Svetu) in Johannes Hahn (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, Lars Adaktusson v imenu skupine PPE, Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy, Georg Mayer v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, David McAllister, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jozo Radoš, Dominique Bilde, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Eduard Kukan, Ulrike Lunacek, ki se je odzvala na govor Eduarda Kukana, Franz Obermayr, ki je govoril o odzivu Ulrike Lunacek, in Julie Ward.

PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica

Govorili so Ilhan Kyuchyuk, Andrej Plenković, Daniele Viotti, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Alojz Peterle in Francisco Assis.

Po postopku "catch the eye" so govorili Dubravka Šuica, Notis Marias, Csaba Sógor, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, James Carver in Franz Obermayr.

Govorila sta Johannes Hahn in Bert Koenders.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Ulrike Lunacek v imenu odbora AFET o poročilu o Kosovu za leto 2015 (2015/2893(RSP)) (B8-0167/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika z dne 4.2.2016.


14. Volilni proces na Haitiju (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Volilni proces na Haitiju (2016/2560(RSP))

Corina Crețu (članica Komisije) je podala izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi in Cécile Kashetu Kyenge.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Notis Marias in Ivan Jakovčić.

Govorila je Corina Crețu.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Razprava se je zaključila.


15. Razmere v Libiji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Libiji (2016/2537(RSP))

Bert Koenders (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Mariya Gabriel v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Diane Dodds samostojna poslanka, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Barbara Spinelli, Jordi Sebastià, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, Raymond Finch, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jiří Pospíšil, Marie-Christine Arnautu, Aymeric Chauprade, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Louis Aliot, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gianluca Buonanno, Bas Belder, Eduard Kukan, Elena Valenciano, Amjad Bashir, David McAllister, Alfred Sant, Mirosław Piotrowski, Santiago Fisas Ayxelà, Afzal Khan, Jana Žitňanská, Tunne Kelam in Jaromír Štětina.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák in Csaba Sógor.

Govoril je Bert Koenders.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch v imenu skupine ECR o razmerah v Libiji (2016/2537(RSP)) (B8-0146/2016);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber, Nedzhmi Ali v imenu skupine ALDE o razmerah v Libiji (2016/2537(RSP)) (B8-0169/2016);

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Klaus Buchner, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Libiji (2016/2537(RSP)) (B8-0170/2016);

—   Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Tokia Saïfi, Lara Comi, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE o razmerah v Libiji (2016/2537(RSP)) (B8-0177/2016);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho, v imenu skupine S&D, o razmerah v Libiji (2016/2537(RSP)) (B8-0178/2016);

—   Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans v imenu skupine ENF o razmerah v Libiji (2016/2537(RSP)) (B8-0179/2016);

—   Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Fabio De Masi, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Libiji (2016/2537(RSP)) (B8-0180/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o razmerah v Libiji (2016/2537(RSP)) (B8-0181/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 4.2.2016.


16. Razmere v Venezueli (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Venezueli (2016/2538(RSP))

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico Mitzy Capriles de Ledezma, ki je bila leta 2015 nominirana za nagrado Saharova, in njeni venezuelski delegaciji, ki je nato z uradne tribune spremljala razpravo o razmerah v Venezueli.

Bert Koenders (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D, José Inácio Faria v imenu skupine ALDE, in Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Govorili so Esteban González Pons, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Javierju Cousu Permuyu, ki je nanj odgovoril, in ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil José Inácio Faria, Jordi Sebastià v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Edouard Ferrand v imenu skupine ENF, Elmar Brok, Francisco Assis, Dita Charanzová, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Beatriz Becerra Basterrechea, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, Francisco José Millán Mon in Tunne Kelam.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Carlos Iturgaiz in Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Govoril je Bert Koenders.

Razprava se je zaključila.


17. Konvencija OZN o preglednosti pri arbitražnem reševanju sporov med vlagatelji in državo na pogodbeni podlagi (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000153/2015), ki sta ga postavila Bernd Lange in Salvatore Cicu v imenu odbora INTA Svetu: Konvencija OZN o preglednosti pri arbitražnem reševanju sporov med vlagatelji in državo na pogodbeni podlagi (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016)

Bernd Lange je predstavil vprašanje.

Bert Koenders (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Salvatore Cicu v imenu skupine PPE, David Martin v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Daniel Caspary, Raymond Finch v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Martin, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, Daniel Buda, Agnes Jongerius in Alessia Maria Mosca.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Ivan Jakovčić.

Govoril je Bert Koenders.

Razprava se je zaključila.


18. Odprava spolnega nadlegovanja in nasilja nad ženskami na javnih mestih (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Odprava spolnega nadlegovanja in nasilja nad ženskami na javnih mestih (2016/2539(RSP))

Corina Crețu (članica Komisije) je podala izjavo.

Predsedujoča je sporočila, da v soglasju s političnimi skupinami Svet ne bo sodeloval pri tej razpravi.

Govorili so Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ulrike Trebesius, in Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Jadwiga Wiśniewska, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Malin Björk, ki je nanj odgovorila, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Margot Parker v imenu skupine EFDD, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavila Terry Reintke, Vicky Maeijer v imenu skupine ENF, Udo Voigt samostojni poslanec, Constance Le Grip, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Cornelia Ernst, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Sophie Montel, Ildikó Gáll-Pelcz, Clare Moody, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Marek Jurek,Ulrike Trebesius, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Roberta Metsola, Soraya Post, Julie Girling, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Milan Zver, Ruža Tomašić, Stefan Eck, Anna Záborská, Marek Jurek, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Jussi Halla-aho, Csaba Sógor, Dubravka Šuica in Marijana Petir.

Po postopku "catch the eye" so govorili Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Notis Marias in Tania González Peñas.

Govorila je Corina Crețu.

Razprava se je zaključila.


19. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 576.422/OJJE).


20. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.10.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov