Index 
Protokoll
PDF 251kWORD 166k
Onsdagen den 3 februari 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 4.Anslagsöverföringar
 5.Inkomna dokument
 6.Förberedelse av Europeiska rådets möte (18–19 februari 2016) (debatt)
 7.Högtidligt möte - Nigeria
 8.Omröstning
  8.1.Associeringsavtalet mellan EU och Moldavien: skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående av det tillfälliga upphävandet av tullförmåner ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.2.Associeringsavtalet mellan EU och Georgien: mekanismen för att motverka kringgående av det tillfälliga upphävandet av tullförmåner ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.3.Ratificeringen av Marrakechfördraget, på grundval av inkomna framställningar, särskilt framställning nr 924/2011 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.4.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (omröstning)
  8.5.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 x MON 89788 (omröstning)
  8.6.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 x MON 89788 (omröstning)
  8.7.Invändning i enlighet med artikel 106 i arbetsordningen avseende utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (omröstning)
  8.8.Förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (TiSA) (omröstning)
  8.9.Ny strategi för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015 (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.2015 års rapport om Serbien (debatt)
 13.Kosovos europeiska integrationsprocess (debatt)
 14.Valprocessen i Haiti (debatt)
 15.Situationen i Libyen (debatt)
 16.Situationen i Venezuela (debatt)
 17.FN:s konvention om öppenhet i avtalsbaserade skiljeförfaranden mellan investerare och stat (debatt)
 18.Stoppa sexuella trakasserier och våld mot kvinnor på offentliga platser (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 vad gäller utbildning, testning och regelbunden kontroll av piloter för prestandabaserad navigering (D042244/03 - 2016/2545(RPS) - tidsfrist: 23 april 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : TRAN

- Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter, vad gäller ekodesignkrav för produkter för ventilationsvärme, produkter för kylning, processkylaggregat av högtemperaturtyp och fläktkonvektorer (D042440/02 - 2016/2544(RPS) - tidsfrist: 23 april 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om rättelse av artikel 7 i förordning (EU) nr 1303/2014 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende ”säkerhet i järnvägstunnlar” i järnvägssystemet i Europeiska unionen (D043314/01 - 2016/2533(RPS) - tidsfrist: 20 april 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : TRAN


3. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller villkor och förfaranden för att avgöra om medlemsstaterna ska återbetala belopp som inte kan återkrävas när det gäller Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden (C(2016)00268 - 2016/2562(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 29 januari 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: REGI (artikel 54 i arbetsordningen), EMPL (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska standarder för tillsyn för att specificera villkoren för tillämpning av undantagen för valutor med begränsningar för de likvida tillgångarnas tillgänglighet (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 26 januari 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


4. Anslagsöverföringar

Rådet har i enlighet med artiklarna 27 och 179 i budgetförordningen informerat budgetmyndigheten om att man godkänt anslagsöverföringen DEC 46/2015 - Avsnitt III – Kommissionen.

Budgetutskottet har i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot revisionsrättens anslagsöverföring nr V/AB-01/A/16.

Budgetutskottet har i enlighet med artiklarna 27, 179.2 och 179.3 i budgetförordningen beslutat att godkänna kommissionens anslagsöverföring DEC 46/2015.


5. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 01/2016 – Avsnitt III – Kommissionen (N8-0011/2016 - C8-0014/2016 - 2016/2014(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG


6. Förberedelse av Europeiska rådets möte (18–19 februari 2016) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets möte (18–19 februari 2016) (2015/3022(RSP))

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Raymond Finch, Syed Kamall för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Richard Sulík, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Nigel Farage för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Molly Scott Cato, Marine Le Pen för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, och Diane Dodds, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Hans-Olaf Henkel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gilles Lebreton, Catherine Bearder, som avböjde en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Martina Anderson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alyn Smith, Jill Evans, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Rolandas Paksas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Luke Ming Flanagan, Jean Lambert, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, Françoise Grossetête, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Pavel Telička, João Ferreira, Molly Scott Cato, Peter Lundgren, João Ferreira, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, Richard Sulík, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, Peter Eriksson, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Evžen Tošenovský, György Schöpflin, Josef Weidenholzer, Sander Loones, Mariya Gabriel, Birgit Sippel, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Othmar Karas, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, Richard Corbett, Manolis Kefalogiannis, Catherine Stihler, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, gjorde ett personligt uttalande med anledning av inlägget från föregående talare, Jeppe Kofod, Milan Zver, Iratxe García Pérez, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Angelika Niebler, Elisa Ferreira och Tunne Kelam.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Henna Virkkunen och Ana Gomes.

Talare: Jean-Claude Juncker och Bert Koenders.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman


7. Högtidligt möte - Nigeria

Kl. 12.05–12.35 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av besöket av Förbundsrepubliken Nigerias president Muhammadu Buhari.


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Associeringsavtalet mellan EU och Moldavien: skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående av det tillfälliga upphävandet av tullförmåner ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående av det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0035)


8.2. Associeringsavtalet mellan EU och Georgien: mekanismen för att motverka kringgående av det tillfälliga upphävandet av tullförmåner ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av mekanismen för att motverka kringgående av det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0036)

Inlägg:

Gabrielius Landsbergis (föredragande), före omröstningen.


8.3. Ratificeringen av Marrakechfördraget, på grundval av inkomna framställningar, särskilt framställning nr 924/2011 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Resolutionsförslag, framlagt i enlighet med artikel 216.2 i arbetsordningen av Cecilia Wikström för utskottet PETI, om ratificeringen av Marrakechfördraget, på grundval av mottagna framställningar, särskilt framställning nr 0924/2011 (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0037)


8.4. Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (omröstning)

Resolutionsförslag, framlagt i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen av Giovanni La Via för utskottet ENVI, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (MST-FGØ72-2) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0038)


8.5. Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 x MON 89788 (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen av Giovanni La Via för utskottet ENVI, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0039)


8.6. Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 x MON 89788 (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen av Giovanni La Via för utskottet ENVI, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 x MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0040)


8.7. Invändning i enlighet med artikel 106 i arbetsordningen avseende utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 18 januari 2016 (punkt 16 i protokollet av den 18.1.2016).

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 106.2, 106.3 och 106.4 c i arbetsordningen av Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen och Piernicola Pedicini för utskottet ENVI, om utkastet till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

Inlägg:

Före omröstningen: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) och Giovanni La Via (ordförande för utskottet ENVI).


8.8. Förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (TiSA) (omröstning)

Betänkande med Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (TiSA) [2015/2233(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Viviane Reding (A8-0009/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0041)


8.9. Ny strategi för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015 (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 och B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0148/2016

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0150/2016

Antogs (P8_TA(2016)0042)

(Resolutionsförslagen B8-0163/2016 et B8-0164/2016 bortföll.)

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Invändning i enlighet med artikel 106 i arbetsordningen avseende utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) - (2015/2988(RSP)) - B8-0040/2016
Bendt Bendtsen, Mark Demesmaeker, Daniel Hannan, Markus Pieper, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jiří Pospíšil, Estefanía Torres Martínez, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Zoltán Balczó, Michaela Šojdrová och Seán Kelly

Betänkande Viviane Reding - A8-0009/2016
Jude Kirton-Darling, Eleonora Forenza, Daniel Hannan, Monica Macovei, Tiziana Beghin, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák och Seán Kelly

Ny strategi för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015 - (2016/2526(RSP)) - B8-0148/2016, B8-0150/2016
Eleonora Forenza, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Monica Macovei, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák och Seán Kelly.


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.00 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. 2015 års rapport om Serbien (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2015 års rapport om Serbien (2015/2892(RSP))

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: David McAllister för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Ruža Tomašić, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Tamás Meszerics, Edouard Ferrand, Eduard Kukan, Richard Howitt, Monica Macovei, Andor Deli, Paul Tang, Andrej Plenković, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Tonino Picula, László Tőkés, Olle Ludvigsson, Andrey Kovatchev, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Angel Dzhambazki, Soraya Post, som avböjde en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, och Miroslav Poche, som också avböjde en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Zoltán Balczó, Dubravka Šuica, Csaba Sógor och Franc Bogovič.

Talare: Johannes Hahn och Bert Koenders.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   David McAllister, för utskottet AFET, om 2015 års rapport om Serbien (2015/2892(RSP) (B8-0166/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 4.2.2016.


13. Kosovos europeiska integrationsprocess (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Kosovos europeiska integrationsprocess (2015/2893(RSP))

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Lars Adaktusson för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy, Georg Mayer för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, David McAllister, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jozo Radoš, Dominique Bilde, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Eduard Kukan, Ulrike Lunacek, som reagerade på Eduard Kukans inlägg, Franz Obermayr, om Ulrike Lunaceks inlägg, och Julie Ward.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Ilhan Kyuchyuk, Andrej Plenković, Daniele Viotti, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Alojz Peterle och Francisco Assis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Dubravka Šuica, Notis Marias, Csaba Sógor, Ivan Jakovčić, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, James Carver och Franz Obermayr.

Talare: Johannes Hahn och Bert Koenders.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Ulrike Lunacek, för utskottet AFET, om rapporten om Kosovo för 2015 (2015/2893(RSP)) (B8-0167/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 4.2.2016.


14. Valprocessen i Haiti (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Valprocessen i Haiti (2016/2560(RSP))

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi och Cécile Kashetu Kyenge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Corina Crețu.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Situationen i Libyen (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Libyen (2016/2537(RSP))

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Barbara Spinelli, Jordi Sebastià, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Raymond Finch, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jiří Pospíšil, Marie-Christine Arnautu, Aymeric Chauprade, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Louis Aliot, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, Bas Belder, Eduard Kukan, Elena Valenciano, Amjad Bashir, David McAllister, Alfred Sant, Mirosław Piotrowski, Santiago Fisas Ayxelà, Afzal Khan, Jana Žitňanská, Tunne Kelam och Jaromír Štětina.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák och Csaba Sógor.

Talare: Bert Koenders.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski och Beatrix von Storch, för ECR-gruppen, om situationen i Libyen (2016/2537(RSP)) (B8-0146/2016),

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber och Nedzhmi Ali, för ALDE-gruppen, om situationen i Libyen (2016/2537(RSP)) (B8-0169/2016),

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Klaus Buchner och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Libyen (2016/2537(RSP)) (B8-0170/2016),

—   Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Tokia Saïfi, Lara Comi, Milan Zver och Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen, om situationen i Libyen (2016/2537(RSP)) (B8-0177/2016),

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen, om situationen i Libyen (2016/2537(RSP)) (B8-0178/2016),

—   Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky och Gerolf Annemans, för ENF-gruppen, om situationen i Libyen (2016/2537(RSP)) (B8-0179/2016),

—   Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Fabio De Masi, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou och Kostadinka Kuneva, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Libyen (2016/2537(RSP)) (B8-0180/2016),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om situationen i Libyen (2016/2537(RSP)) (B8-0181/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 4.2.2016.


16. Situationen i Venezuela (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Venezuela (2016/2538(RSP))

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar Mitsy Capriles de Ledezma, nominerad till Sacharovpriset 2015, och hennes delegation från Venezuela, som följde debatten om situationen i Venezuela från åhörarläktaren.

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, José Inácio Faria för ALDE-gruppen, och Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Esteban González Pons, ställde en fråga ("blått kort") till Javier Couso Permuy, som besvarade frågan, och som avböjde en fråga ("blått kort") José Inácio Faria, Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Elmar Brok, Francisco Assis, Dita Charanzová, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Beatriz Becerra Basterrechea, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, Francisco José Millán Mon och Tunne Kelam.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Carlos Iturgaiz och Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Talare: Bert Koenders.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. FN:s konvention om öppenhet i avtalsbaserade skiljeförfaranden mellan investerare och stat (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000153/2015) från Bernd Lange och Salvatore Cicu, för utskottet INTA, till rådet: FN:s konvention om öppenhet i avtalsbaserade skiljeförfaranden mellan investerare och stat (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016)

Bernd Lange utvecklade frågan.

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan.

Talare: Salvatore Cicu för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniel Caspary, Raymond Finch för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Martin, Zoltán Balczó, grupplös, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, Daniel Buda, Agnes Jongerius och Alessia Maria Mosca.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Bert Koenders.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Stoppa sexuella trakasserier och våld mot kvinnor på offentliga platser (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Stoppa sexuella trakasserier och våld mot kvinnor på offentliga platser (2016/2539(RSP))

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talmannen meddelade att rådet, efter överenskommelse med de politiska grupperna, inte skulle delta i debatten.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ulrike Trebesius och Malin Björk för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Jadwiga Wiśniewska ställde en fråga ("blått kort") till Malin Björk, som besvarade frågan, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") Terry Reintke, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Constance Le Grip, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Cornelia Ernst, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Sophie Montel, Ildikó Gáll-Pelcz, Clare Moody, som avböjde en fråga ("blått kort") Marek Jurek,Ulrike Trebesius, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Roberta Metsola, Soraya Post, Julie Girling, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Milan Zver, Ruža Tomašić, Stefan Eck, Anna Záborská, Marek Jurek, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Jussi Halla-aho, Csaba Sógor, Dubravka Šuica och Marijana Petir.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Notis Marias och Tania González Peñas.

Talare: Corina Crețu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 576.422/OJJE).


20. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.10.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy