Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο

2. Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (2016/2515(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 20 Ιανουαρίου 2016 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη 2016/2515(RSP) (B8-0147/2016);

—   Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga και Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη 2016/2515(RSP) (B8-0151/2016);

—   Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη 2016/2515(RSP) (B8-0152/2016);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη 2016/2515(RSP) (B8-0153/2016);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη 2016/2515(RSP) (B8-0155/2016);

—   Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál και Barbara Matera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη 2016/2515(RSP) (B8-0158/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη 2016/2515(RSP) (B8-0160/2016).

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου