Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 4 lutego 2016 r. - Strasburg

2. Sytuacja humanitarna w Jemenie (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja humanitarna w Jemenie (2016/2515(RSP))

Debata odbyła się dnia 20 stycznia 2016 r. (pkt 12 protokołu z dnia 20.1.2016).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie 2016/2515(RSP) (B8-0147/2016);

—   Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga i Estefanía Torres Martínez w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie 2016/2515(RSP) (B8-0151/2016);

—   Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Jemenie 2016/2515(RSP) (B8-0152/2016);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie 2016/2515(RSP) (B8-0153/2016);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer i Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie 2016/2515(RSP) (B8-0155/2016);

—   Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál i Barbara Matera w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Jemenie 2016/2515(RSP) (B8-0158/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Jemenie 2016/2515(RSP) (B8-0160/2016).

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 4 lutego 2016 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności