Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο

3. Συστηματική μαζική εξόντωση θρησκευτικών μειονοτήτων από το ISIS (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Συστηματική μαζική εξόντωση θρησκευτικών μειονοτήτων από το ISIS (2016/2529(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 20 Ιανουαρίου 2016 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Bodil Valero, Alyn Smith, Bronis Ropė και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το Ισλαμικό Κράτος 2016/2529(RSP) (B8-0149/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Raffaele Fitto, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Andrew Lewer, Beatrix von Storch, Zbigniew Kuźmiuk, Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope, Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski, Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Branislav Škripek και Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το ISIS 2016/2529(RSP) (B8-0154/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Στέλιος Κούλογλου και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τους συστηματικούς μαζικούς φόνους μελών θρησκευτικών μειονοτήτων από την οργάνωση ISIS 2016/2529(RSP) (B8-0156/2016);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το ISIS 2016/2529(RSP) (B8-0157/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το ISIS 2016/2529(RSP) (B8-0159/2016);

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Antonio Tajani, Michael Gahler, Mariya Gabriel, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Esther de Lange, Kinga Gál, Tunne Kelam, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Philippe Juvin, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia και Barbara Matera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το ISIS 2016/2529(RSP) (B8-0161/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες μελών θρησκευτικών μειονοτήτων από το ISIS 2016/2529(RSP) (B8-0162/2016).

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου