Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 4 lutego 2016 r. - Strasburg

3. Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych (2016/2529(RSP))

Debata odbyła się dnia 20 stycznia 2016 r. (pkt 16 protokołu z dnia 20.1.2016).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Bodil Valero, Alyn Smith, Bronis Ropė i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez ISIS 2016/2529(RSP) (B8-0149/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Raffaele Fitto, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Andrew Lewer, Beatrix von Storch, Zbigniew Kuźmiuk, Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope, Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski, Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Branislav Škripek i Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, w sprawie systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez ISIS 2016/2529(RSP) (B8-0154/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez ISIS 2016/2529(RSP) (B8-0156/2016);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, w sprawie systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez ISIS 2016/2529(RSP) (B8-0157/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward i Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D, w sprawie systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez ISIS 2016/2529(RSP) (B8-0159/2016);

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Antonio Tajani, Michael Gahler, Mariya Gabriel, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Esther de Lange, Kinga Gál, Tunne Kelam, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Philippe Juvin, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia i Barbara Matera w imieniu grupy PPE, w sprawie systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez ISIS 2016/2529(RSP) (B8-0161/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez ISIS 2016/2529(RSP) (B8-0162/2016).

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 4 lutego 2016 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności