Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/3014(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000013/2016 (B8-0106/2016)

Συζήτηση :

PV 04/02/2016 - 5
CRE 04/02/2016 - 5

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο

5. Νησιωτικότητα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000013/2016) που κατέθεσε η Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής REGI, προς την Επιτροπή: Νησιωτικότητα (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016)

Η Iskra Mihaylova αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Salvatore Cicu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Michela Giuffrida, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Matteo Salvini, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Rosa Estaràs Ferragut, Δημήτρης Παπαδάκης, Νικόλαος Χουντής και Giovanni La Via.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Tonino Picula, Νότης Μαριάς, António Marinho e Pinto, Miguel Viegas, Λευτέρης Χριστοφόρου, Juan Fernando López Aguilar, Andreas Schwab, Renato Soru, Mercedes Bresso και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

— Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής REGI, σχετικά με την ειδική κατάσταση των νησιών 2015/3014(RSP) (B8-0165/2016)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου