Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/3013(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000012/2016 (B8-0105/2016)

Разисквания :

PV 04/02/2016 - 6
CRE 04/02/2016 - 6

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 4 февруари 2016 г. - Страсбург

6. Ролята на местните и регионалните органи в европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000012/2016), зададен от Искра Михайлова, от името на комисията REGI, към Комисията: Ролята на местните и регионалните органи в европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016)

Искра Михайлова разви въпроса.

Corina Crețu (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE, Mercedes Bresso, от името на групата S&D, Mirosław Piotrowski, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Lambert van Nistelrooij и Bill Etheridge, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Joachim Zeller, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Louis-Joseph Manscour, Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Olaf Stuger, и Steeve Briois.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Андрей Новаков, Andrea Cozzolino и Ruža Tomašić.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jozo Radoš, Ivana Maletić, Nicola Caputo и Krzysztof Hetman.

Изказа се Corina Crețu.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

– Искра Михайлова, от името на комисията REGI, относно ролята на местните и регионалните органи в европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) 2015/3013(RSP) (B8-0171/2016)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 4.2.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност