Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/3013(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000012/2016 (B8-0105/2016)

Συζήτηση :

PV 04/02/2016 - 6
CRE 04/02/2016 - 6

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο

6. Ο ρόλος των τοπικών και περιφερεικών αρχών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000012/2016) που κατέθεσε η Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής REGI, προς την Επιτροπή: Ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016)

Η Iskra Mihaylova αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mirosław Piotrowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Lambert van Nistelrooij και Bill Etheridge, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Joachim Zeller, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Louis-Joseph Manscour, Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Olaf Stuger, και Steeve Briois.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrey Novakov, Andrea Cozzolino και Ruža Tomašić.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jozo Radoš, Ivana Maletić, Nicola Caputo και Krzysztof Hetman.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

— Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής REGI, σχετικά με τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) (2015/3013(RSP)) (B8-0171/2016)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου