Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2558(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0175/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/02/2016 - 8.3

Antagna texter :

P8_TA(2016)0045

Protokoll
Torsdagen den 4 februari 2016 - Strasbourg

8.3. Fallet med de försvunna bokförläggarna i Hongkong (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016, B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016 och B8-0193/2016 (2016/2558(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0175/2016

(ersätter B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016, B8-0187/2016, B8-0189/2016 och B8-0193/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia och Joachim Zeller, för PPE-gruppen,

—   Jo Leinen, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Arne Gericke och Roberts Zīle, för ECR-gruppen,

—   José Inácio Faria, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen,

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi och Marco Valli, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0045)

(Resolutionsförslag B8-0191/2016 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy