Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2515(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0151/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0066

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο

8.9. Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (ψηφοφορία)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (2016/2515(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 20 Ιανουαρίου 2016 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2016).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 4 Φεβρουαρίου 2016 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 και B8-0160/2016 (2016/2515(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0147/2016 (που κατατέθηκε από την Ομάδα ECR)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0151/2016

(αντικαθιστά τις B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 και B8-0160/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver και Marijana Petir, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano και Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen και Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga και Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Alyn Smith, Bodil Valero και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD·

—   Arne Gericke.

Παρεμβάσεις

Οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, για να ζητήσει την αναβολή της ψηφοφορίας για την περίοδο συνόδου του Φεβρουαρίου II, Richard Howitt, για να υποστηρίξει το αίτημα, και Alyn Smith, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (391 υπέρ, 226 κατά, 13 αποχές), το Κοινοβούλιο εγκρίνει το αίτημα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου