Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2515(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0151/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Äänestysselitykset
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0066

Pöytäkirja
Torstai 4. helmikuuta 2016 - Strasbourg

8.9. Jemenin humanitaarinen tilanne (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Jemenin humanitaarinen tilanne (2016/2515(RSP))

Keskustelu käytiin 20. tammikuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 20.1.2016, kohta 12).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 4. helmikuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 4.2.2016, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 ja B8-0160/2016 (2016/2515(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0147/2016 (ECR-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0151/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 ja B8-0160/2016):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver ja Marijana Petir PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano ja Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga ja Estefanía Torres Martínez GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Alyn Smith, Bodil Valero ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

—   Arne Gericke.

Puheenvuorot:

Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta pyytääkseen, että äänestys lykättäisiin helmikuun II istuntojaksolle, Richard Howitt kannattaakseen pyyntöä, ja Alyn Smith vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (391 puolesta, 226 vastaan, 13 tyhjää).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö