Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2515(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0151/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Balsojumu skaidrojumi
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0066

Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 4. februāris - Strasbūra

8.9. Humanitārā situācija Jemenā (balsošana)
Stenogramma

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Humanitārā situācija Jemenā (2016/2515(RSP)).

Debates notika 2016. gada 20. janvārī (20.1.2016. protokola 12. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2016. gada 4. februārī (4.2.2016. protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 un B8-0160/2016 (2016/2515(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0147/2016 (iesniegusi ECR grupa)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0151/2016.

(aizstāj B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 un B8-0160/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver un Marijana Petir PPE grupas vārdā;

—   Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano un Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Renate Weber ALDE grupas vārdā;

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga un Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā;

—   Alyn Smith, Bodil Valero un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā;

—   Arne Gericke.

Uzstāšanās

Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, pieprasot balsošanu pārcelt uz februāra II sesiju, Richard Howitt, atbalstot šo pieprasījumu, un Alyn Smith, iebilstot pret to.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (391 par, 226 pret, 13 atturas).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika