Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2515(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0151/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Stemverklaringen
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0066

Notulen
Donderdag 4 februari 2016 - Straatsburg

8.9. Humanitaire situatie in Jemen (stemming)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Humanitaire situatie in Jemen (2016/2515(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 20 januari 2016 (punt 12 van de notulen van 20.1.2016).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 4 februari 2016 (punt 2 van de notulen van 4.2.2016).

Ontwerpresoluties B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 en B8-0160/2016 (2016/2515(RSP))

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0147/2016 (ingediend door de ECR-Fractie)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0151/2016

(ter vervanging van B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 en B8-0160/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver en Marijana Petir, namens de PPE-Fractie;

—   Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano en Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen en Renate Weber, namens de ALDE-Fractie;

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga en Estefanía Torres Martínez, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Alyn Smith, Bodil Valero en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie;

—   Arne Gericke.

Het woord werd gevoerd door:

Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, om te verzoeken de stemming uit te stellen tot de vergaderperiode van februari II, Richard Howitt, om dit verzoek te steunen, en Alyn Smith, tegen dit verzoek.

Bij ES (391 voor, 226 tegen, 13 onthoudingen) heeft het Parlement het verzoek ingewilligd.

Juridische mededeling - Privacybeleid