Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2515(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0151/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Wyjaśnienia do głosowania
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0066

Protokół
Czwartek, 4 lutego 2016 r. - Strasburg

8.9. Sytuacja humanitarna w Jemenie (głosowanie)
CRE

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja humanitarna w Jemenie (2016/2515(RSP))

Debata odbyła się dnia 20 stycznia 2016 r. (pkt 12 protokołu z dnia 20.1.2016).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 4 lutego 2016 (pkt 2 protokołu z dnia 4.2.2016).

Projekty rezolucji B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 i B8-0160/2016 (2016/2515(RSP))

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0147/2016 (złożony przez grupę ECR)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0151/2016

(zastępujący B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 i B8-0160/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver i Marijana Petir, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano i Josef Weidenholzer, w imieniu grupy S&D;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Renate Weber, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga i Estefanía Torres Martínez, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL;

—   Alyn Smith, Bodil Valero i Barbara Lochbihler, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD;

—   Arne Gericke.

Wystąpienia

Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, w celu zwrócenia się z wnioskiem o przełożenie głosowania na drugą lutową sesję plenarną, Richard Howitt, aby poprzeć wniosek, i Alyn Smith, przeciwko wnioskowi.

W GE (przy 391 głosach za, 226 głosach przeciw, 13 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności