Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2515(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0151/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Röstförklaringar
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0066

Protokoll
Torsdagen den 4 februari 2016 - Strasbourg

8.9. Den humanitära situationen i Jemen (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den humanitära situationen i Jemen (2016/2515(RSP))

Debatten hade ägt rum den20 januari 2016 (punkt 12 i protokollet av den 20.1.2016).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 4 februari 2016 (punkt 2 i protokollet av den 4.2.2016).

Resolutionsförslag B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 och B8-0160/2016 (2016/2515(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0147/2016 (inlämnat av ECR-gruppen)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0151/2016

(ersätter B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 och B8-0160/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver och Marijana Petir, för PPE-gruppen,

—   Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano och Josef Weidenholzer, för S&D-gruppen,

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Renate Weber, för ALDE-gruppen,

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga och Estefanía Torres Martínez, för GUE/NGL-gruppen,

—   Alyn Smith, Bodil Valero och Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen,

—   Arne Gericke.

Inlägg:

Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, som begärde att omröstningen skulle skjutas upp till sammanträdesperioden februari II, Richard Howitt, som stödde begäran, och Alyn Smith, som motsatte sig den.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (391 röster för, 226 röster emot, 13 nedlagda röster).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy