Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2529(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0149/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/02/2016 - 8.10
CRE 04/02/2016 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0051

Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. vasario 4 d. - Strasbūras

8.10. ISIS vykdomos religinių mažumų sisteminės masinės žudynės (balsavimas)
Stenograma

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ISIS vykdomos religinių mažumų sisteminės masinės žudynės (2016/2529(RSP))

Diskusijos vyko 2016 m. sausio 20 d. (2016 01 20 protokolo 16 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2016 m. vasario 4 d. (2016 02 04 protokolo 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016 ir B8-0162/2016 (2016/2529(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0149/2016

(keičia B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016 ir B8-0162/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Antonio Tajani, Michael Gahler, Mariya Gabriel, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Esther de Lange, Kinga Gál, Tunne Kelam, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Barbara Matera, Milan Zver, Marijana Petir, Anna Záborská, Philippe Juvin ir Andrey Kovatchev PPE frakcijos vardu;

—   Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Elena Valenciano ir Nicola Caputo S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba ir Beatrix von Storch ECR frakcijos vardu;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ir Renate Weber ALDE frakcijos vardu;

—   Bodil Valero, Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0051)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0156/2016 anuliuotas.)

Teisinė informacija - Privatumo politika