Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Παρεμβαίνει ο Jonathan Arnott σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας (ο Πρόεδρος δίνει διευκρινήσεις)

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση προόδου του 2015 για τη Σερβία (2015/2892(RSP)) - B8-0166/2016
Jasenko Selimovic, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka

Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (2015/2893(RSP)) - B8-0167/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Jasenko Selimovic, Stanislav Polčák

Κατάσταση στη Λιβύη (2016/2537(RSP)) - RC-B8-0146/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr

Νησιωτικότητα (2015/3014(RSP)) - B8-0106/2016
Andrejs Mamikins, Catherine Stihler, Marian Harkin

Ο ρόλος των τοπικών και περιφερεικών αρχών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) (2015/3013(RSP)) - B8-0105/2016
Andrejs Mamikins, Catherine Stihler, Stanislav Polčák

Συστηματική μαζική εξόντωση θρησκευτικών μειονοτήτων από το ISIS (2016/2529(RSP)) - RC-B8-0149/2016
Branislav Škripek, György Hölvényi, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Anna Záborská

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου