Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο

13. Σιδηρόδρομοι και δημόσιες υπηρεσίες στις μακροπεριφέρειες του Δούναβη και της Αδριατικής (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Σιδηρόδρομοι και δημόσιες υπηρεσίες στις μακροπεριφέρειες του Δούναβη και της Αδριατικής (2016/2922(RSP))

Η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claudia Tapardel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Claudia Tapardel, Nathan Gill, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jiří Pospíšil, Inés Ayala Sender, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Ivan Jakovčić, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Igor Šoltes και Gesine Meissner, Davor Škrlec, Isabella Adinolfi, Andor Deli, Doru-Claudian Frunzulică, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Cramer, Jozo Radoš, Tibor Szanyi και Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini και Jasenko Selimovic.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου