Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 februari 2016 - Strasbourg

14. Införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (2016/2540(RSP))

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Renate Sommer för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, som även besvarade tre frågot (”blått kort”) från Renate Sommer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein och Jiří Pospíšil, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen, Julia Reid för EFDD-gruppen, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Arne Gericke, Anja Hazekamp, Sirpa Pietikäinen, Doru-Claudian Frunzulică och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivan Jakovčić, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein och Isabella Adinolfi.

Talare: Corina Crețu.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy