Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 4. februar 2016 - Strasbourg

15. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, TRAN

- List of candidates for the replacement of seven members of the European Food Safety Authority's Management Board, as approved by the Commission on 6 January 2016 (LIMITE) (05359/2016 - C8-0016/2016 – 2016/0802(NLE))
Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Forslag til Rådets afgørelse om indførelse af midlertidige foranstaltninger til fordel for Sverige på området international beskyttelse i henhold til artikel 9 i Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og artikel 9 i Rådets afgørelse (EU) 2015/1601 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og for Grækenland på området international beskyttelse (COM(2015)0677 - C8-0017/2016 - 2015/0314(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgangen for tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige udbud og procedurer for støtte til forhandlingerne om adgang for Unionens varer og tjenesteydelser til tredjelandes markeder for offentlige udbud (COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Selection of the Executive Director of the European Asylum Support Office (EASO) (N8-0012/2016 - C8-0019/2016 – 2016/0901(NLE))
Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790MHz-frekvensbåndet i EU (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 307 i TEUF ville høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

CULT, IMCO, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kviksølv og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, JURI, INTA

2) fra medlemmerne: følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om Ruslands indsats for at bekæmpe Daesh i Syrien (B8-0001/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om risiciene ved den kraftige vækst i importen af ikkecertificeret langtidsholdbar mælk på bekostning af italienskproduceret mælk (B8-0003/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om Den Europæiske Unions migrationspolitik (B8-0004/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois og Sophie Montel. Forslag til beslutning om en gradvis udfasning af cancerforsøg på gnavere (B8-0005/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois og Sophie Montel. Forslag til beslutning om fremme af frivilligt arbejde inden for foreningslivet (B8-0006/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om overskridelse af Kommissionens beføjelser (B8-0007/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Dominique Martin og Sophie Montel. Forslag til beslutning om bistand til hjemløse i Den Europæiske Union (B8-0008/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om udelukkelse af forvaltningen af vandressourcer fra reglerne for det indre marked (B8-0009/2016)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om koncentration inden for pressen (B8-0010/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om tilbagetrækning af forslaget om et europæisk register for oplysninger om flypassagerer (B8-0011/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Forslag til beslutning om udstationerede arbejdstageres status (B8-0012/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om beskyttelse af bjergøkosystemer (B8-0013/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om et forbud mod at udbyde derivater og efterstillede obligationer til salg i bankfilialer (B8-0014/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om en øget europæisk koordinering til imødegåelse af potentielle kemiske og bakteriologiske angreb (B8-0015/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om vigtigheden af at uddele frugt og mælk i skoler (B8-0016/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om kontroller med hensyn til fødevareforfalskning (B8-0017/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om hemmeligholdelsen af TTIP-forhandlingerne (B8-0018/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om Tyrkiets holdning i det syriske spørgsmål (B8-0019/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om FN's forslag om at få 50 mio. migranter til at komme til Europa inden 2050 (B8-0020/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om stop for sukkerkvoter (B8-0021/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om miljøkatastrofen i Brasilien og dens mulige følger i Europa (B8-0022/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om støtte til akvakultursektoren i Veneto (B8-0023/2016)

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om faren for islamiske terrorister i italienske og europæiske lufthavne (B8-0024/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om ophævelse af sanktionerne mod Rusland (B8-0025/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om konsekvenserne af den russiske embargo for eksporten af varer, der er produceret i Veneto (B8-0026/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om forbuddet mod fejring af julen i Brunei (B8-0027/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om oprettelsen af en stående arbejdsgruppe om børnefattigdom (B8-0028/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om nye metoder til helbredelse af børn (B8-0029/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at vedtage passende kompensationsforanstaltninger for at mindske risiciene forbundet med liberaliseringen af plantningsrettigheder (B8-0030/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om terrorister i migrationsstrømmene (B8-0031/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om henstillingerne fra COP21, som Den Europæiske Union har vedtaget (B8-0032/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om ASEAN's nye frihandelsområde (B8-0033/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om Kommissionens bemærkninger om den nye polske regering (B8-0034/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om betydningen af en individuel diæt (B8-0035/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forbindelserne mellem de multinationale olieselskaber og Kommissionen inden for rammerne af de transatlantiske forhandlinger (B8-0036/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (B8-0037/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om den private sektors investeringer i forskning og udvikling (B8-0038/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af sundhed og bekæmpelse af luftforurening (B8-0039/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om indførelse af fællesskabslovgivning vedrørende midlertidigt udlån af ikkeudstillede kunstværker (B8-0046/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Edouard Ferrand og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om eventuelle sanktioner over for Polen (B8-0047/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om Nordkoreas atomprøvesprængning (B8-0048/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Edouard Ferrand og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om Tysklands indvandrervenlige linje (B8-0049/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Edouard Ferrand og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om europæiske borgeres sikkerhed (B8-0070/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Franz Obermayr. Forslag til beslutning om bedre klassificering af energieffektivitetsklasser (B8-0071/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Edouard Ferrand og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om beskyttelse af Syriens kulturarv (B8-0072/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Edouard Ferrand og Matteo Salvini for ENF-Gruppen. Forslag til beslutning om halshugningen af Sheikh al-Nimr (B8-0073/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Franz Obermayr. Forslag til beslutning om beskyttelse af de europæiske forbrugere mod genmodificerede fisk, især laks (B8-0074/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

INTA

- Franz Obermayr. Forslag til beslutning om beskyttelse af små og mellemstore virksomheder i fiskeri- og akvakulturproduktionen (B8-0075/2016)

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Angel Dzhambazki. Forslag til beslutning om henrettelsen af den religiøse leder Nimr al-Nimr (B8-0076/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om udarbejdelse af en europæisk strategi til støtte for personer, der lider af Alzheimers sygdom (B8-1425/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den unødige ængstelse omkring rødt kød og forarbejdet kød som følge af en WHO-erklæring (B8-1426/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Forslag til beslutning om indførelse af særskilte udtalelser ved Den Europæiske Unions Domstol (B8-1427/2015)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Lorenzo Fontana, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch og Branislav Škripek. Forslag til beslutning om behovet for særlig bistand til kristne flygtninge (B8-1428/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Stefan Eck og Anja Hazekamp. Forslag til beslutning om obligatorisk anvendelse af validerede alternativer til dyreforsøg (B8-1429/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om verdensdagen mod korruption (B8-1430/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om risikoen for oversvømmelser (B8-1431/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om lokale klimainitiativer (B8-1432/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om depression (B8-1433/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om de negative følger for den italienske produktion af den uforholdsmæssige forhøjelse af importen af olivenolie fra Tunesien (B8-1434/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Forslag til beslutning om forbindelserne med Tyrkiet (B8-1435/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om visse aspekter af tilrettelæggelsen af arbejdstiden for sundheds- og hospitalspersonale (B8-1436/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om iskæmisk hjertesygdom (B8-1437/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om fremme af internethandel (B8-1438/2015)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om blindhed og øjensygdomme (B8-1439/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om fødevareallergier (B8-1440/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om fremme af offentlig transport og bekæmpelse af smogforurening i europæiske byer (B8-1441/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om et program med initiativer til bekæmpelse af D-vitaminmangel hos europæiske børn (B8-1442/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om verdensdagen for menneskerettighederne (B8-1443/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om psoriatisk arthrit (B8-1444/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om asbestrelaterede dødsfald i Italien (B8-1445/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om det påtrængende behov for, at EU indtager en holdning over for Tyrkiet efter den tyrkiske nedskydning af det russiske jagerfly den 24. november (B8-1446/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om kontrolforanstaltninger med henblik på at standse handelen med kinesisk ris, som indeholder plastic, og som udgør en alvorlig helbredsmæssig fare for Europas borgere (B8-1447/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ENVI

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik