Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 4 lutego 2016 r. - Strasburg

15. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych iich przyczep oraz układów, komponentów ioddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ENVI, ITRE, TRAN

- List of candidates for the replacement of seven members of the European Food Safety Authority's Management Board, as approved by the Commission on 6 January 2016 (LIMITE) (05359/2016 - C8-0016/2016 – 2016/0802(NLE))
Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Szwecji zgodnie z art. 9 decyzji Rady (UE) 2015/1523 oraz art. 9 decyzji Rady (UE) 2015/1601 ustanawiającymi środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji (COM(2015)0677 - C8-0017/2016 - 2015/0314(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich (COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Selection of the Executive Director of the European Asylum Support Office (EASO) (N8-0012/2016 - C8-0019/2016 – 2016/0901(NLE)) Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470-790MHz w Unii (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Zgodnie z art. 307 traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

CULT, IMCO, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, JURI, INTA

2) przez posłów, projekt rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie zaangażowania Rosji w walkę z Państwem Islamskim w Syrii (B8-0001/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zagrożenia marki Made in Italy przez silny wzrost importu niecertyfikowanego mleka o przedłużonej trwałości (B8-0003/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie polityki migracyjnej Unii Europejskiej (B8-0004/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie stopniowego wprowadzenia zakazu prowadzenia na gryzoniach testów na wykrycie nowotworów (B8-0005/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie wspierania działalności wolontariackiej prowadzonej w ramach stowarzyszeń (B8-0006/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie przekroczenia kompetencji przez Komisję Europejską (B8-0007/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Dominique Martin i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie pomocy bezdomnym w Unii Europejskiej (B8-0008/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wyłączenia gospodarki wodnej z zakresu obowiązywania zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego (B8-0009/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie koncentracji wydawnictw prasowych (B8-0010/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie rezygnacji z projektu europejskiego rejestru danych dotyczących przelotu pasażera (B8-0011/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Projekt rezolucji w sprawie statusu pracowników delegowanych (B8-0012/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ochrony ekosystemów górskich (B8-0013/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie zakazu wprowadzania do sprzedaży w bankach instrumentów pochodnych i obligacji podporządkowanych (B8-0014/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wzmocnienia koordynacji na szczeblu europejskim w obliczu potencjalnych ataków chemicznych i biologicznych (B8-0015/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie znaczenia dystrybucji owoców i mleka w szkołach (B8-0016/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie kontroli dotyczących podrabianej żywności (B8-0017/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie tajemnicy wokół negocjacji TTIP (B8-0018/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie stanowiska Turcji w kwestii syryjskiej (B8-0019/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie propozycji Organizacji Narodów Zjednoczonych, by do roku 2050 przyjąć w Unii Europejskiej 50 milionów migrantów (B8-0020/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie zniesienia kwot cukrowych (B8-0021/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie katastrofy ekologicznej w Brazylii i jej możliwych skutków dla Europy (B8-0022/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia dla weneckiej akwakultury (B8-0023/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zagrożenia ze strony terrorystów islamskich na lotniskach włoskich i europejskich (B8-0024/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie zniesienia sankcji nałożonych na Rosję (B8-0025/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie skutków rosyjskiego embarga dla wywozu produktów wytwarzanych w Wenecji Euganejskiej (B8-0026/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie zakazu obchodzenia świąt Bożego Narodzenia w Brunei (B8-0027/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia stałej grupy roboczej do spraw ubóstwa wśród dzieci (B8-0028/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie nowych sposobów leczenia dzieci (B8-0029/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie w sprawie przyjęcia odpowiednich środków wyrównawczych mających na celu zmniejszenie ryzyka związanego z liberalizacją praw do sadzenia (B8-0030/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie obecności terrorystów wśród przybywających do Europy migrantów (B8-0031/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie zaleceń z konferencji COP 21 przyjętych przez Unię Europejską (B8-0032/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie nowej strefy wolnego handlu ASEAN (B8-0033/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie uwag Komisji Europejskiej dotyczących nowego rządu polskiego (B8-0034/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie znaczenia spersonalizowanej diety (B8-0035/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie powiązań między wielonarodowymi koncernami naftowymi a Komisją Europejską w ramach negocjacji transatlantyckich (B8-0036/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (B8-0037/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie inwestycji sektora prywatnego na rzecz badań i rozwoju (B8-0038/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony zdrowia i zwalczania zanieczyszczenia powietrza (B8-0039/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia przepisów unijnych dotyczących czasowego wypożyczania niewystawianych dzieł sztuki (B8-0046/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Edouard Ferrand i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie ewentualnych sankcji wobec Polski (B8-0047/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie prób jądrowych w Korei Północnej (B8-0048/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Edouard Ferrand i Matteo Salvini. Projekt rezolucji o w sprawie proimigracyjnej polityki Niemiec (B8-0049/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Edouard Ferrand i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa obywateli Unii (B8-0070/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Franz Obermayr. Projekt rezolucji w sprawie lepszej klasyfikacji klas efektywności energetycznej (B8-0071/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Edouard Ferrand i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie ochrony dziedzictwa syryjskiego (B8-0072/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Edouard Ferrand i Matteo Salvini, w imieniu grupy ENF. Projekt rezolucji w sprawie ścięcia szejka al-Nimra (B8-0073/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Franz Obermayr. Projekt rezolucji w sprawie ochrony europejskich konsumentów przed genetycznie zmodyfikowanymi gatunkami ryb, w szczególności łososiem (B8-0074/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

INTA

- Franz Obermayr. Projekt rezolucji w sprawie ochrony małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa i akwakultury (B8-0075/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Angel Dzhambazki. Projekt rezolucji w sprawie egzekucji przywódcy religijnego Nimra al-Nimra (B8-0076/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie opracowania europejskiej strategii wsparcia dla chorych na chorobę Alzheimera (B8-1425/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie paniki, jaką wywołało oświadczenie WHO dotyczące czerwonego i przetworzonego mięsa (B8-1426/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Projekt rezolucji w sprawie składania oddzielnych opinii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (B8-1427/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Lorenzo Fontana, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch i Branislav Škripek. Projekt rezolucji o w sprawie specjalnej pomocy dla uchodźców chrześcijańskich (B8-1428/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Stefan Eck i Anja Hazekamp. Projekt rezolucji w sprawie obowiązkowego stosowania zatwierdzonych alternatywnych metod badań na zwierzętach (B8-1429/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie światowego dnia walki z korupcją (B8-1430/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zagrożenia powodziami (B8-1431/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie lokalnych inicjatyw na rzecz klimatu (B8-1432/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie depresji (B8-1433/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie szkód wyrządzonych marce Made in Italy przez ogromny wzrost importu oliwy z Tunezji (B8-1434/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Projekt rezolucji w sprawie stosunków z Turcją (B8-1435/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie niektórych aspektów organizacji czasu pracy w sektorze sanitarnym i szpitalnym (B8-1436/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie choroby niedokrwiennej serca (B8-1437/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie promowania zakupów w internecie (B8-1438/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ślepoty i chorób oczu (B8-1439/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie alergii pokarmowych (B8-1440/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zachęt dla publicznej mobilizacji przeciw zanieczyszczeniu powietrza w europejskich miastach (B8-1441/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie programu inicjatyw na rzecz walki z niedoborem witaminy D u dzieci w Europie (B8-1442/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie Światowego Dnia Praw Człowieka (B8-1443/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie łuszczycowego zapalenia stawów (B8-1444/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie śmiertelnych ofiar azbestu we Włoszech (B8-1445/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie pilnej potrzeby zajęcia przez UE stanowiska wobec Turcji w związku z zestrzeleniem przez nią rosyjskiego myśliwca w dniu 24 listopada 2015 r. (B8-1446/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie środków kontroli zmierzających do wstrzymania handlu chińskim ryżem z plastikiem, który poważnie szkodzi zdrowiu obywateli europejskich (B8-1447/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ENVI

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności