Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 4. februára 2016 - Štrasburg

15. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel aich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov asamostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, aodohľade nad trhom snimi (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- List of candidates for the replacement of seven members of the European Food Safety Authority's Management Board, as approved by the Commission on 6 January 2016 (LIMITE) (05359/2016 - C8-0016/2016 - 2016/0802(NLE))

Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení voblasti medzinárodnej ochrany vprospech Švédska vsúlade sčlánkom9 rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1523 ačlánkom9 rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1601 ozavedení dočasných opatrení voblasti medzinárodnej ochrany vprospech Talianska aGrécka (COM(2015)0677 - C8-0017/2016 - 2015/0314(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe tovaru a služieb tretích krajín na vnútorný trh verejného obstarávania Únie aopostupoch podporujúcich rokovania o prístupe tovaru a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín (COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Selection of the Executive Director of the European Asylum Support Office (EASO) (N8-0012/2016 - C8-0019/2016 – 2016/0901(NLE))

Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady ovyužívaní frekvenčného pásma 470 – 790MHz v Únii (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s článkom 307 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

CULT, IMCO, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, JURI, INTA

2) poslancov – návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o angažovanosti Ruska v boji proti organizácii Dá’iš v Sýrii (B8-0001/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o rizikách vyplývajúcich z veľkého nárastu dovozu necertifikovaného trvanlivého mlieka na úkor mlieka vyrobeného v Taliansku (B8-0003/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o migračnej politike Európskej únie (B8-0004/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois a Sophie Montel. Návrh uznesenia o postupnom zákaze rakovinových testov na hlodavcoch (B8-0005/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois a Sophie Montel. Návrh uznesenia o podpore dobrovoľníckych združení (B8-0006/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o prekročení právomocí Európskej komisie (B8-0007/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Dominique Martin a Sophie Montel. Návrh uznesenia o pomoci bezdomovcom v Európskej únii (B8-0008/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o vylúčení riadenia vodných zdrojov z pravidiel vnútorného trhu (B8-0009/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o koncentrácii tlače (B8-0010/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o upustení od projektu európskeho záznamu o cestujúcich v leteckej doprave (B8-0011/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Návrh uznesenia o postavení vyslaných pracovníkov (B8-0012/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ochrane horských ekosystémov (B8-0013/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zákaze predávať deriváty a podriadené dlhopisy pri priehradkách v bankách (B8-0014/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o väčšej koordinácii európskych snáh čeliť prípadným chemickým a bakteriologickým útokom (B8-0015/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o dôležitosti distribúcie ovocia a mlieka na školách (B8-0016/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o kontrolách v súvislosti s falšovaním potravín (B8-0017/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o tajnostiach v súvislosti s rokovaniami o TTIP (B8-0018/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o postoji Turecka k sýrskej otázke (B8-0019/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o návrhu OSN, aby Európa do roku 2050 prijala 50 miliónov migrantov (B8-0020/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o zrušení kvót pre cukor (B8-0021/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ekologickej katastrofe v Brazílii a jej možných následkoch v Európe (B8-0022/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o podpore benátskej akvakultúry (B8-0023/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nebezpečenstve islamských teroristov na talianskych a európskych letiskách (B8-0024/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o ukončení sankcií uvalených na Rusko (B8-0025/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o dôsledkoch ruského embarga na vývoz tovaru vyrobeného v Benátsku (B8-0026/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zákaze slávenia Vianoc v Bruneji (B8-0027/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vytvorení stálej pracovnej skupiny o chudobe detí (B8-0028/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nových spôsoboch liečby mladistvých (B8-0029/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o potrebe prijať vhodné kompenzačné opatrenia na zníženie rizík spojených s liberalizáciou práv na výsadbu (B8-0030/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o prítomnosti teroristov v toku migrantov (B8-0031/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o odporúčaniach konferencie COP 21 prijatých Európskou úniou (B8-0032/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o novej zóne voľného obchodu ASEAN (B8-0033/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o pripomienkach Európskej komisie k novej poľskej vláde (B8-0034/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o význame personalizovanej výživy (B8-0035/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o väzbách medzi nadnárodnými ropnými spoločnosťami a Európskou komisiou v rámci transatlantických rokovaní (B8-0036/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o odpade z elektrických a elektronických zariadení (B8-0037/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o investíciách súkromného sektora do výskumu a vývoja (B8-0038/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane zdravia a boji proti znečisteniu ovzdušia (B8-0039/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zavedení právnych predpisov Európskej únie týkajúcich sa dočasného vypožičiavania umeleckých diel, ktoré nie sú vystavené (B8-0046/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o prípadných sankciách voči Poľsku (B8-0047/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o jadrových skúškach v Severnej Kórei (B8-0048/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o proimigračnom smerovaní Nemecka (B8-0049/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o bezpečnosti európskych občanov (B8-0070/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Franz Obermayr. Návrh uznesenia o lepšej klasifikácii tried energetickej účinnosti (B8-0071/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o ochrane sýrskeho dedičstva (B8-0072/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Edouard Ferrand a Matteo Salvini, v mene skupiny ENF. Návrh uznesenia o sťatí šejka al-Nimra (B8-0073/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Franz Obermayr. Návrh uznesenia o ochrane európskych spotrebiteľov pred geneticky modifikovanými druhmi rýb, najmä lososom (B8-0074/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

INTA

- Franz Obermayr. Návrh uznesenia o ochrane malých a stredných podnikov v oblasti rybolovu a akvakultúry (B8-0075/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

- Angel Dzhambazki. Návrh uznesenia o poprave náboženského vodcu Nimra al-Nimra (B8-0076/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o vytvorení európskej stratégie na podporu osôb trpiacich Alzheimerovou chorobou (B8-1425/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o poplašných správach týkajúcich sa červeného a spracovaného mäsa v dôsledku vyhlásenia OSN (B8-1426/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Návrh uznesenia o zavedení osobitných stanovísk na Súdnom dvore Európskej únie (B8-1427/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Lorenzo Fontana, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch a Branislav Škripek. Návrh uznesenia o potrebe osobitnej pomoci kresťanským utečencom (B8-1428/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Stefan Eck a Anja Hazekamp. Návrh uznesenia o povinnom používaní potvrdených alternatív testovania na zvieratách (B8-1429/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o svetovom dni boja proti korupcii (B8-1430/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nebezpečenstve povodní (B8-1431/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o miestnych iniciatívach v oblasti klímy (B8-1432/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o depresii (B8-1433/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o škodách spôsobených značke Made in Italy v dôsledku neprimeraného nárastu dovozu olivového oleja z Tuniska (B8-1434/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Návrh uznesenia o vzťahoch s Tureckom (B8-1435/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o niektorých aspektoch organizácie pracovného času v zdravotníctve a v nemocniciach (B8-1436/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ischemickej chorobe srdca (B8-1437/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podpore nákupov online (B8-1438/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o slepote a očných chorobách (B8-1439/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o alergiách na potraviny (B8-1440/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o stimuloch pre verejnú mobilitu proti smogovému znečisteniu v európskych mestách (B8-1441/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o programe na boj proti nedostatku vitamínu D u európskych detí (B8-1442/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o Svetovom dni ľudských práv (B8-1443/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o psoriatickej artritíde (B8-1444/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o úmrtiach na následky expozície azbestu v Taliansku (B8-1445/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o naliehavosti prijatia stanoviska EÚ voči Turecku v dôsledku zostrelenia ruskej stíhačky Tureckom 24. novembra (B8-1446/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o kontrolných opatreniach na zastavenie obchodovania s čínskou ryžou s plastom, vážnou hrozbou poškodenia zdravia európskych občanov (B8-1447/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia