Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 februari 2016 - Strasbourg

15. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

ENVI, ITRE, TRAN

- List of candidates for the replacement of seven members of the European Food Safety Authority's Management Board, as approved by the Commission on 6 January 2016 (LIMITE) (05359/2016 - C8-0016/2016 - 2016/0802(NLE))

Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Förslag till rådets beslut om fastställande av provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån för Sverige i enlighet med artikel9 i rådets beslut (EU) 2015/1523 och artikel9 i rådets beslut (EU) 2015/1601 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (COM(2015)0677 - C8-0017/2016 - 2015/0314(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader för offentlig upphandling (COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Selection of the Executive Director of the European Asylum Support Office (EASO) (N8-0012/2016 - C8-0019/2016 – 2016/0901(NLE))

Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om användningen av frekvensbandet 470–790MHz i unionen (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i EUF-fördraget, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

CULT, IMCO, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE, JURI, INTA

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen):

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om Rysslands åtagande i kampen mot Daish i Syrien (B8-0001/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om risker till följd av den kraftiga ökningen av importen av icke-certifierad H-mjölk som förfördelar italienskproducerad mjölk (B8-0003/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om Europeiska unionens migrationspolitik (B8-0004/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois och Sophie Montel. Förslag till resolution om utfasningen av cancerförsök på gnagare (B8-0005/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois och Sophie Montel. Förslag till resolution om främjande av volontärarbete inom frivilligsektorn (B8-0006/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om överskridande av kommissionens befogenheter (B8-0007/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Dominique Martin och Sophie Montel. Förslag till resolution om hjälp till hemlösa i Europeiska unionen (B8-0008/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om att undanta förvaltning av vattenresurser från den inre marknadens regelverk (B8-0009/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om presskoncentration (B8-0010/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om att dra tillbaka förslaget om ett europeiskt register för flygpassageraruppgifter (B8-0011/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Förslag till resolution om utstationerade arbetstagares status (B8-0012/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om skydd av ekosystemen i bergsområdena (B8-0013/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om förbudet mot försäljning av derivat och efterställda obligationer över disk på banker (B8-0014/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om ökad EU-samordning för att bekämpa eventuella kemiska och bakteriologiska angrepp (B8-0015/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om betydelsen av att dela ut frukt och mjölk i skolorna (B8-0016/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om kontroller i samband med förfalskning av livsmedel (B8-0017/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om hemlighetsmakeriet kring TTIP-förhandlingarna (B8-0018/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om Turkiets ståndpunkt i Syrienfrågan (B8-0019/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om Förenta nationernas förslag att släppa in 50 miljoner migranter i Europa fram till 2050 (B8-0020/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om avskaffandet av sockerkvoterna (B8-0021/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om miljökatastrofen i Brasilien och de eventuella konsekvenserna i Europa (B8-0022/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om vattenbruket i Venetien (B8-0023/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

rådgivande utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om risken för islamistiska terrorister på italienska och andra europeiska flygplatser (B8-0024/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om hävande av sanktionerna mot Ryssland (B8-0025/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om konsekvenserna av det ryska embargot mot produkter från Venetien (B8-0026/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om förbud mot att fira jul i Brunei (B8-0027/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

INTA

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om inrättande av en ständig arbetsgrupp för barnfattigdom (B8-0028/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om nya behandlingsmetoder för barn (B8-0029/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om behovet av att vidta lämpliga kompensationsåtgärder för att minska riskerna i samband med avregleringen av systemet med planteringsrätter (B8-0030/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om terrorister i migrantströmmarna (B8-0031/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om de rekommendationer från COP 21 som Europeiska unionen antagit (B8-0032/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om Asean-ländernas nya frihandelsområde (B8-0033/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om Europeiska kommissionens kommentarer om den nya polska regeringen (B8-0034/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om vikten av en individanpassad kost (B8-0035/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om kopplingarna mellan multinationella oljebolag och Europeiska kommissionen inom ramen för de transatlantiska förhandlingarna (B8-0036/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om återvinning av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (B8-0037/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om den privata sektorns investeringar i forskning och utveckling (B8-0038/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd av hälsan och bekämpning av luftföroreningar (B8-0039/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om införande av gemenskapslagstiftning om tillfälliga lån av konstföremål som inte är utställda (B8-0046/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Edouard Ferrand och Matteo Salvini. Förslag till resolution om eventuella sanktioner mot Polen (B8-0047/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFCO

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om kärnvapenprovet i Nordkorea (B8-0048/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Edouard Ferrand och Matteo Salvini. Förslag till resolution om Tysklands invandringsvänliga linje (B8-0049/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Edouard Ferrand och Matteo Salvini. Förslag till resolution om säkerheten för Europas medborgare (B8-0070/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Franz Obermayr. Förslag till resolution om bättre klassificering av energieffektivitetsklasser (B8-0071/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

- Edouard Ferrand och Matteo Salvini. Förslag till resolution om bevarande av det syriska kulturarvet (B8-0072/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Edouard Ferrand och Matteo Salvini, för ENF-gruppen. Förslag till resolution om avrättningen av shejk al-Nimr (B8-0073/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Franz Obermayr. Förslag till resolution om skydd av de europeiska konsumenterna mot genetiskt modifierad fisk, särskilt lax (B8-0074/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

INTA

- Franz Obermayr. Förslag till resolution om skydd av små och medelstora företag inom fiskeri- och vattenbruksproduktion (B8-0075/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

- Angel Dzhambazki. Förslag till resolution om avrättningen av den religiösa ledaren Nimr al-Nimr (B8-0076/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om inrättande av en EU-strategi till stöd för Alzheimerpatienter (B8-1425/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om hysterin kring rött kött och charkuterier till följd av ett uttalande från WHO (B8-1426/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AGRI

- Morten Messerschmidt. Förslag till resolution om införandet av separata yttranden i Europeiska unionens domstol (B8-1427/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

- Lorenzo Fontana, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch och Branislav Škripek. Förslag till resolution om särskilt stöd till kristna flyktingar (B8-1428/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET

- Stefan Eck och Anja Hazekamp. Förslag till resolution om obligatorisk användning av vetenskapligt erkända alternativ till djurförsök (B8-1429/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om Internationella dagen mot korruption (B8-1430/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om översvämningsrisker (B8-1431/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om lokala initiativ för klimatet (B8-1432/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om depression (B8-1433/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om de skador som italienskproducerade varor åsamkas av den oproportionerliga ökningen av importen av olivolja från Tunisien (B8-1434/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Förslag till resolution om förbindelserna med Turkiet (B8-1435/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om vissa aspekter på arbetstidens förläggning inom vårdsektorn och på sjukhus (B8-1436/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om ischemiska hjärtsjukdomar (B8-1437/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om främjande av näthandeln (B8-1438/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om blindhet och ögonsjukdomar (B8-1439/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om livsmedelsallergier (B8-1440/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om incitament för kollektivtrafik för att motverka smogen i de europeiska städerna (B8-1441/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om ett åtgärdsprogram för att bekämpa D-vitaminbrist hos europeiska barn (B8-1442/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om internationella dagen för mänskliga rättigheter (B8-1443/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om psoriasisartrit (B8-1444/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om dödsfall till följd av asbest i Italien (B8-1445/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om det brådskande behovet av att EU tar ställning visavi Turkiet, efter den turkiska nedskjutningen av det ryska jaktplanet den 24 november (B8-1446/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om kontrollåtgärder för att stoppa handeln med kinesiskt ris som innehåller plast, en allvarlig hälsorisk för den europeiska allmänheten (B8-1447/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

ENVI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy