Index 
Jegyzőkönyv
PDF 302kWORD 303k
2016. február 4., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A humanitárius helyzet Jemenben (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.A vallási kisebbségek ISIS általi szisztematikus tömeges meggyilkolása (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.A Parlament tagjai
 5.A szigeti fekvés sajátos feltételei (vita)
 6.A helyi és regionális hatóságok szerepe az európai strukturális és beruházási alapokban (ESIF) (vita)
 7.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
7.1.A Krím félsziget, különösen a krími tatárok emberi jogi helyzete
  
7.2.Bahrein: Mohammed Ramadan esete
  
7.3.A hongkongi könyvkiadó eltűnt munkatársainak esete
 8.Szavazások órája
  
8.1.A Krím félsziget, különösen a krími tatárok emberi jogi helyzete (szavazás)
  
8.2.Bahrein: Mohammed Ramadan esete (szavazás)
  
8.3.A hongkongi könyvkiadó eltűnt munkatársainak esete (szavazás)
  
8.4.A Szerbiáról szóló 2015. évi eredményjelentés (szavazás)
  
8.5.Koszovó európai integrációs folyamata (szavazás)
  
8.6.A líbiai helyzet (szavazás)
  
8.7.A szigeti fekvés sajátos feltételei (szavazás)
  
8.8.A helyi és regionális hatóságok szerepe az európai strukturális és beruházási alapokban (ESIF) (szavazás)
  
8.9.A humanitárius helyzet Jemenben (szavazás)
  
8.10.A vallási kisebbségek ISIS általi szisztematikus tömeges meggyilkolása (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 13.Vasúti infrastruktúra és közszolgáltatások a dunai és adriai-tengeri makrorégióban (vita)
 14.Kedvtelésből tartott állatok valamennyi tagállamban kompatibilis nyilvántartási rendszereinek bevezetése (vita)
 15.Dokumentumok benyújtása
 16.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 17.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 18.A következő ülések időpontja
 19.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. A humanitárius helyzet Jemenben (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A humanitárius helyzet Jemenben (2016/2515(RSP))

A vita időpontja: 2016. január 20. (2016.1.20-i jegyzőkönyv, 12. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská és Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a jemeni humanitárius helyzetről 2016/2515(RSP) (B8-0147/2016);

—   Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga és Estefanía Torres Martínez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a jemeni humanitárius helyzetről 2016/2515(RSP) (B8-0151/2016);

—   Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes és Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről 2016/2515(RSP) (B8-0152/2016);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a jemeni humanitárius helyzetről 2016/2515(RSP) (B8-0153/2016);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer és Carlos Zorrinho, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a jemeni humanitárius helyzetről 2016/2515(RSP) (B8-0155/2016);

—   Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál és Barbara Matera, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről 2016/2515(RSP) (B8-0158/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről 2016/2515(RSP) (B8-0160/2016).

Szavazás: 2016.2.4-i jegyzőkönyv, 8.9. pont .


3. A vallási kisebbségek ISIS általi szisztematikus tömeges meggyilkolása (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A vallási kisebbségek ISIS általi szisztematikus tömeges meggyilkolása (2016/2529(RSP))

A vita időpontja: 2016. január 20. (2016.1.20-i jegyzőkönyv, 16. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Bodil Valero, Alyn Smith, Bronis Ropė és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a vallási kisebbségek ISIS általi szisztematikus és tömeges legyilkolásáról 2016/2529(RSP) (B8-0149/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Raffaele Fitto, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Andrew Lewer, Beatrix von Storch, Zbigniew Kuźmiuk, Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope, Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski, Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Branislav Škripek és Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a vallási kisebbségekhez tartozók ISIS általi tömeges és szisztematikus lemészárlásáról 2016/2529(RSP) (B8-0154/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a vallási kisebbségekhez tartozók ISIS általi tömeges és szisztematikus lemészárlásáról 2016/2529(RSP) (B8-0156/2016);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a vallási kisebbségekhez tartozók ISIS általi tömeges és szisztematikus lemészárlásáról 2016/2529(RSP) (B8-0157/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward és Carlos Zorrinho, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a vallási kisebbségekhez tartozók ISIS általi tömeges és szisztematikus lemészárlásáról 2016/2529(RSP) (B8-0159/2016);

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Antonio Tajani, Michael Gahler, Mariya Gabriel, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Esther de Lange, Kinga Gál, Tunne Kelam, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Philippe Juvin, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia és Barbara Matera, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a vallási kisebbségek ISIS általi szisztematikus és tömeges legyilkolásáról 2016/2529(RSP) (B8-0161/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a vallási kisebbségekhez tartozók ISIS általi tömeges és szisztematikus lemészárlásáról 2016/2529(RSP) (B8-0162/2016).

Szavazás: 2016.2.4-i jegyzőkönyv, 8.10. pont .


4. A Parlament tagjai

Az illetékes spanyol hatóságok bejelentették Carolina Punset Bannel kinevezését Juan Carlos Girauta Vidal helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2016. február 3.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Carolina Punset Bannel elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


5. A szigeti fekvés sajátos feltételei (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000013/2016) felteszi: Iskra Mihaylova, a REGI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A szigeti fekvés sajátos feltételei (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016)

Iskra Mihaylova kifejti a kérdést.

Corina Crețu (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Salvatore Cicu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Michela Giuffrida, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Matteo Salvini, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Rosa Estaràs Ferragut, Demetris Papadakis, Nikolaos Chountis és Giovanni La Via.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivana Maletić, Tonino Picula, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Andreas Schwab, Renato Soru, Mercedes Bresso és Maria Grapini.

Felszólal: Corina Crețu.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

– Iskra Mihaylova, a REGI bizottság nevében, a szigetek sajátos helyzetéről (2015/3014(RSP)) (B8-0165/2016)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.2.4-i jegyzőkönyv, 8.7. pont .


6. A helyi és regionális hatóságok szerepe az európai strukturális és beruházási alapokban (ESIF) (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000012/2016) felteszi: Iskra Mihaylova, a REGI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A helyi és regionális önkormányzatok szerepe az európai strukturális és beruházási alapokban (ESBA) (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016)

Iskra Mihaylova kifejti a kérdést.

Corina Crețu (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Lambert van Nistelrooij, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mercedes Bresso, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mirosław Piotrowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Lambert van Nistelrooij és Bill Etheridge, Lampros Fountoulis, független, Joachim Zeller, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Louis-Joseph Manscour, Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Olaf Stuger, és Steeve Briois.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrey Novakov, Andrea Cozzolino és Ruža Tomašić.

ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jozo Radoš, Ivana Maletić, Nicola Caputo és Krzysztof Hetman.

Felszólal: Corina Crețu.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

– Iskra Mihaylova, a REGI bizottság nevében, a helyi és regionális önkormányzatok szerepéről az európai strukturális és beruházási alapokban (esb-alapok) (2015/3013(RSP)) (B8-0171/2016)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.2.4-i jegyzőkönyv, 8.8. pont .


7. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2016.2.2-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


7.1. A Krím félsziget, különösen a krími tatárok emberi jogi helyzete

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016,B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016, B8-0190/2016 (2016/2556(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Tania González Peñas és Petras Auštrevičius előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Andrej Plenković, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tibor Szanyi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kaja Kallas, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jaromír Štětina, Kati Piri, Charles Tannock és Eleftherios Synadinos.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil és Marek Jurek.

Felszólal: Reinhard Bütikofer, hogy személyes nyilatkozatot tehessen Cristian Dan Preda felszólalását követően.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.2.4-i jegyzőkönyv, 8.1. pont .


7.2. Bahrein: Mohammed Ramadan esete

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016,B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-0197/2016, B8-0198/2016 (2016/2557(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat és Marietje Schaake előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Ramona Nicole Mănescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Seán Kelly és Julie Ward.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Pavel Svoboda és Nicola Caputo.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.2.4-i jegyzőkönyv, 8.2. pont .


7.3. A hongkongi könyvkiadó eltűnt munkatársainak esete

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016, B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0193/2016 (2016/2558(RSP))

Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Bas Belder, Lola Sánchez Caldentey és José Inácio Faria előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Bogdan Brunon Wenta, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Jo Leinen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák és Pavel Svoboda.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.2.4-i jegyzőkönyv, 8.3. pont .


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. A Krím félsziget, különösen a krími tatárok emberi jogi helyzete (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016 és B8-0190/2016 (2016/2556(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0173/2016

(amely a B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0184/2016, B8-0186/2016 és B8-0190/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Kinga Gál, Claude Rolin, Roberta Metsola és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Arne Lietz, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho és Neena Gill, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ian Duncan és Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Peter Eriksson, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes és Davor Škrlec, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0043)

(A B8-0183/2016 és B8-0188/2016 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

Andrej Plenković szóbeli módosító javaslatot nyújtott be a (7) bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


8.2. Bahrein: Mohammed Ramadan esete (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-0197/2016 és B8-0198/2016 (2016/2557(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0174/2016

(amely a B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0197/2016 és B8-0198/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Eva Paunova, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Claude Rolin, Elisabetta Gardini és Roberta Metsola, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Jo Leinen, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Neena Gill és Alessia Maria Mosca, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou és Tania González Peñas, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Heidi Hautala és Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0044)

(A B8-0196/2016 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


8.3. A hongkongi könyvkiadó eltűnt munkatársainak esete (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016, B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016 és B8-0193/2016 (2016/2558(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0175/2016

(amely a B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016, B8-0187/2016, B8-0189/2016 és B8-0193/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia és Joachim Zeller, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Jo Leinen, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Arne Gericke és Roberts Zīle, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   José Inácio Faria, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes és Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi és Marco Valli, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0045)

(A B8-0191/2016 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


8.4. A Szerbiáról szóló 2015. évi eredményjelentés (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0166/2016 (2015/2892(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0046)


8.5. Koszovó európai integrációs folyamata (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0167/2016 (2015/2893(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0047)

Felszólalások

Ulrike Lunacek, miután bejelentette, hogy a PPE képviselőcsoport visszavonja 8. módosítását, amit Lars Adaktusson is megerősít, szóbeli módosítást terjeszt elő az eredeti szöveg (6) bekezdéséhez. A szóbeli módosítást elfogadják.


8.6. A líbiai helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016 és B8-0181/2016 (2016/2537(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0146/2016

(amely a B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016 és B8-0178/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Lara Comi, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Milan Zver és Andrey Kovatchev, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Victor Boştinaru, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer és Nicola Caputo, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba és Beatrix von Storch, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen és Renate Weber, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0048)

(A B8-0179/2016, B8-0180/2016 és B8-0181/2016 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


8.7. A szigeti fekvés sajátos feltételei (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0165/2016 (2015/3014(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0049)


8.8. A helyi és regionális hatóságok szerepe az európai strukturális és beruházási alapokban (ESIF) (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0171/2016 (2015/3013(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0050)


8.9. A humanitárius helyzet Jemenben (szavazás)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A humanitárius helyzet Jemenben (2016/2515(RSP))

A vita időpontja: 2016. január 20. (2016.1.20-i jegyzőkönyv, 12. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2016. február 4. (2016.2.4-i jegyzőkönyv, 2. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 és B8-0160/2016 (2016/2515(RSP))

(Egyszerű többség)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0147/2016 (az ECR képviselőcsoport által benyújtva)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0151/2016

(amely a B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 és B8-0160/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver és Marijana Petir, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano és Josef Weidenholzer, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen és Renate Weber, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga és Estefanía Torres Martínez, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Alyn Smith, Bodil Valero és Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében;

—   Arne Gericke.

Felszólalások

Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében kéri, hogy a jelentésről való szavazást halasszák a februári II. ülésre, Richard Howitt támogatja a kérést, és Alyn Smith ellenzi azt.

A Parlament elektronikus szavazással (391 mellette, 226 ellene, 13 tartózkodás) jóváhagyja a kérelmet.


8.10. A vallási kisebbségek ISIS általi szisztematikus tömeges meggyilkolása (szavazás)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A vallási kisebbségek ISIS általi szisztematikus tömeges meggyilkolása (2016/2529(RSP))

A vita időpontja: 2016. január 20. (2016.1.20-i jegyzőkönyv, 16. pont )

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2016. február 4. (2016.2.4-i jegyzőkönyv, 3. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016 és B8-0162/2016 (2016/2529(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0149/2016

(amely a B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016 és B8-0162/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Antonio Tajani, Michael Gahler, Mariya Gabriel, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Esther de Lange, Kinga Gál, Tunne Kelam, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Barbara Matera, Milan Zver, Marijana Petir, Anna Záborská, Philippe Juvin és Andrey Kovatchev, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Elena Valenciano és Nicola Caputo, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba és Beatrix von Storch, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen és Renate Weber, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0051)

(A B8-0156/2016 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

Felszólal: Jonathan Arnott a szavazás lebonyolításáról (Az elnök pontosít)

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

A Szerbiáról szóló 2015. évi eredményjelentés (2015/2892(RSP)) – B8-0166/2016
Jasenko Selimovic, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka

Koszovó európai integrációs folyamata (2015/2893(RSP)) – B8-0167/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Jasenko Selimovic, Stanislav Polčák

A líbiai helyzet (2016/2537(RSP)) – RC-B8-0146/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr

A szigeti fekvés sajátos feltételei (2015/3014(RSP)) – B8-0106/2016
Andrejs Mamikins, Catherine Stihler, Marian Harkin

A helyi és regionális hatóságok szerepe az európai strukturális és beruházási alapokban (ESIF) (2015/3013(RSP)) – B8-0105/2016
Andrejs Mamikins, Catherine Stihler, Stanislav Polčák

A vallási kisebbségek ISIS általi szisztematikus tömeges meggyilkolása (2016/2529(RSP))RC-B8-0149/2016
Branislav Škripek, György Hölvényi, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Anna Záborská


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.00-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 64. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot az álláspontok elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács álláspontja első olvasatban az Európai Vasúti Ügynökségről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (10578/1/2015 - C8-0415/2015 – 2013/0014(COD) - 14524/1/2015 - COM(2016)0036)

utalva illetékes: TRAN

- A Tanács álláspontja első olvasatban a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából (átdolgozás) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD) - 14525/1/2015 - COM(2016)0035)

utalva illetékes: TRAN

- A Tanács álláspontja első olvasatban a vasútbiztonságról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából (átdolgozás) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 – 2013/0016(COD) - 14526/1/2015 - COM(2016)0033)

utalva illetékes: TRAN

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2016. február 5.


13. Vasúti infrastruktúra és közszolgáltatások a dunai és adriai-tengeri makrorégióban (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Vasúti infrastruktúra és közszolgáltatások a dunai és adriai-tengeri makrorégióban (2016/2922(RSP))

Corina Crețu (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Marian-Jean Marinescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claudia Tapardel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Michael Cramer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Claudia Tapardel, Nathan Gill, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jiří Pospíšil, Inés Ayala Sender, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Ivan Jakovčić, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Igor Šoltes és Gesine Meissner, Davor Škrlec, Isabella Adinolfi, Andor Deli, Doru-Claudian Frunzulică, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Cramer, Jozo Radoš, Tibor Szanyi és Andrejs Mamikins.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini és Jasenko Selimovic.

Felszólal: Corina Crețu.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök


14. Kedvtelésből tartott állatok valamennyi tagállamban kompatibilis nyilvántartási rendszereinek bevezetése (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Kedvtelésből tartott állatok valamennyi tagállamban kompatibilis nyilvántartási rendszereinek bevezetése (2016/2540(RSP))

Corina Crețu (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Renate Sommer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Janusz Wojciechowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselők 3 kékkártyás kérdésére is: Renate Sommer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein és Jiří Pospíšil, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Keith Taylor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Julia Reid, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Arne Gericke, Anja Hazekamp, Sirpa Pietikäinen, Doru-Claudian Frunzulică és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivan Jakovčić, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein és Isabella Adinolfi.

Felszólal: Corina Crețu.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


15. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ENVI, ITRE, TRAN

-List of candidates for the replacement of seven members of the European Food Safety Authority's Management Board, as approved by the Commission on 6 January 2016 (LIMITE) (05359/2016 - C8-0016/2016 - 2016/0802(NLE))

Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre.

utalva

illetékes :

ENVI

- Javaslat a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2015/1523 tanácsi határozat 9. cikkével, valamint az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat 9. cikkével összhangban a nemzetközi védelem területén Svédország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló tanácsi határozatra (COM(2015)0677 - C8-0017/2016 - 2015/0314(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

- Módosított javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról (COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Selection of the Executive Director of the European Asylum Support Office (EASO) (N8-0012/2016 - C8-0019/2016 – 2016/0901(NLE))

Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre.

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat a 470–790 MHz-es frekvenciasáv Unión belüli használatáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök a javaslatról fakultatív módon konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

CULT, IMCO, REGI

- Javaslat a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, JURI, INTA

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány Oroszország azon kötelezettségvállalásáról, hogy küzdeni fog Szíriában a Dáis ellen (B8-0001/2016)

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

INTA

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a tanúsítvány nélküli tartós tej importjának az olasz termékek kárára történő jelentős megnövekedéséből származó kockázatokról (B8-0003/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az Európai Unió migrációs politikájáról (B8-0004/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois és Sophie Montel. Állásfoglalási indítvány a ráktesztek rágcsálókon való elvégzésének fokozatos betiltásáról (B8-0005/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois és Sophie Montel. Állásfoglalási indítvány az önkéntes szervezetek támogatásáról (B8-0006/2016)

utalva

illetékes :

CULT

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány az Európai Bizottság hatáskörének túllépéséről (B8-0007/2016)

utalva

illetékes :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Dominique Martin és Sophie Montel. Állásfoglalási indítvány a hajléktalanok támogatásáról az Európai Unióban (B8-0008/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a vízkészlet-gazdálkodás belső piaci szabályokból történő kizárásáról (B8-0009/2016)

utalva

illetékes :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a sajtókoncentrációról (B8-0010/2016)

utalva

illetékes :

CULT

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az európai utas-nyilvántartási adatállományra irányuló javaslat visszavonásáról (B8-0011/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Állásfoglalási indítvány a kiküldött munkavállalói státuszról (B8-0012/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a hegyvidéki ökoszisztémák védelméről (B8-0013/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a származékos értékpapírok és alárendelt kötvények bankfiókokban történő forgalmazásának tilalmáról (B8-0014/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az esetleges vegyi és bakteriológiai támadások elleni fellépés fokozottabb európai összehangolásáról (B8-0015/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az iskolagyümölcs- és iskolatejprogramok fontosságáról (B8-0016/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az élelmiszer-hamisítás ellenőrzéséről (B8-0017/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány a TTIP-tárgyalásokat övező titkolózásról (B8-0018/2016)

utalva

illetékes :

INTA

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány Törökország szíriai kérdéssel kapcsolatos álláspontjáról (B8-0019/2016)

utalva

illetékes :

AFET

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány az Egyesült Nemzetek Szervezetének azon javaslatáról, hogy Európa 2050-ig 50 millió migránst fogadjon be (B8-0020/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány a cukorkvóták megszüntetéséről (B8-0021/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a brazíliai környezeti katasztrófáról és annak esetleges kihatásáról Európára (B8-0022/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a venetói akvakultúra támogatásáról (B8-0023/2016)

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány az iszlamista terrorveszélyről az olasz és európai repülőtereken (B8-0024/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az Oroszországra kiszabott szankciók eltörléséről (B8-0025/2016)

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

INTA

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány az orosz embargó venetói termékekre gyakorolt hatásáról (B8-0026/2016)

utalva

illetékes :

INTA

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a karácsony megünneplésének betiltásáról Bruneiben (B8-0027/2016)

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

INTA

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány egy, a gyermekszegénységgel foglalkozó állandó munkacsoport létrehozásáról (B8-0028/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a kiskorúak gyógyításának új módszereiről (B8-0029/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány a telepítési jog liberalizációjával kapcsolatos kockázatok csökkentését célzó, megfelelő kiegyenlítő intézkedések elfogadásának szükségességéről (B8-0030/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány terroristák jelenlétéről a migrációs áramlásban (B8-0031/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány a COP 21 Európai Unió által elfogadott ajánlásairól (B8-0032/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány az ASEAN új szabadkereskedelmi térségéről (B8-0033/2016)

utalva

illetékes :

INTA

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány a Bizottság által az új lengyel kormányt illetően tett észrevételekről (B8-0034/2016)

utalva

illetékes :

AFCO

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a személyre szabott étrend fontosságáról (B8-0035/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a multinacionális olajipari vállalatok és az Európai Bizottság közötti kapcsolatról a transzatlanti tárgyalások keretében (B8-0036/2016)

utalva

illetékes :

INTA

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosításáról (B8-0037/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a magánszektorban a kutatás és fejlesztés területén megvalósuló befektetésekről (B8-0038/2016)

utalva

illetékes :

ITRE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány az egészség védelméről és a légkör szennyezése elleni fellépésről (B8-0039/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a kiállításra nem kerülő műtárgyak ideiglenes kölcsönzése tekintetében történő közösségi szabályozás bevezetéséről (B8-0046/2016)

utalva

illetékes :

CULT

- Edouard Ferrand és Matteo Salvini. Állásfoglalási indítvány a Lengyelországgal szembeni esetleges szankciókról (B8-0047/2016)

utalva

illetékes :

AFCO

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány az Észak-Korea által végrehajtott nukleáris kísérletről (B8-0048/2016)

utalva

illetékes :

AFET

- Edouard Ferrand és Matteo Salvini. Állásfoglalási indítvány Németország bevándorláspárti álláspontjáról (B8-0049/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Edouard Ferrand és Matteo Salvini. Állásfoglalási indítvány az európai polgárok biztonságáról (B8-0070/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Franz Obermayr. Állásfoglalási indítvány az energiahatékonysági osztályok megfelelőbb osztályozásáról (B8-0071/2016)

utalva

illetékes :

ITRE

- Edouard Ferrand és Matteo Salvini. Állásfoglalási indítvány a szíriai kulturális örökség megőrzéséről (B8-0072/2016)

utalva

illetékes :

AFET

- Edouard Ferrand és Matteo Salvini, a(z) ENF képviselőcsoport nevében. Állásfoglalási indítvány Nimr Al-Mimr sejk lefejezéséről (B8-0073/2016)

utalva

illetékes :

AFET

- Franz Obermayr. Állásfoglalási indítvány az európai fogyasztók géntechnológiával módosított halfajokkal, elsősorban a lazaccal szembeni védelméről (B8-0074/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

INTA

- Franz Obermayr. Állásfoglalási indítvány a halászati és akvakultúra-ágazatban termelő kis- és középvállalkozások védelméről (B8-0075/2016)

utalva

illetékes :

PECH

- Angel Dzhambazki. Állásfoglalási indítvány Nimr al-Nimr vallási vezető kivégzéséről (B8-0076/2016)

utalva

illetékes :

AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány az Alzheimer-kórban szenvedők támogatására irányuló európai stratégia létrehozásáról (B8-1425/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a vörös és feldolgozott húsok kapcsán a WHO nyilatkozatát követően elterjedt félelmekről (B8-1426/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Állásfoglalási indítvány különvélemények benyújtásáról az Európai Unió Bíróságán (B8-1427/2015)

utalva

illetékes :

JURI

- Lorenzo Fontana, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch és Branislav Škripek. Állásfoglalási indítvány a keresztény menekülteknek nyújtandó különleges segítség szükségességéről (B8-1428/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Stefan Eck és Anja Hazekamp. Állásfoglalási indítvány az állatkísérletek jóváhagyott alternatív módszereinek kötelező használatáról (B8-1429/2015)

utalva

illetékes :

AGRI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a korrupcióellenes világnapról (B8-1430/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az áradásveszélyről (B8-1431/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az éghajlatváltozás ellen indított helyi kezdeményezésekről (B8-1432/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a depresszióról (B8-1433/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a Tunéziából való olívaolaj-behozatal aránytalan megnövekedése által az olasz termékeknek okozott károkról (B8-1434/2015)

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Állásfoglalási indítvány a Törökországgal való kapcsolatokról (B8-1435/2015)

utalva

illetékes :

AFET

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az egészségügyi és kórházi ágazat munkaidő-szervezésének egyes szempontjairól (B8-1436/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az iszkémiás szívbetegségekről (B8-1437/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az internetes vásárlás előmozdításáról (B8-1438/2015)

utalva

illetékes :

IMCO

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a vakságról és a szembetegségekről (B8-1439/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az ételallergiáról (B8-1440/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az európai városok szmog általi légszennyezettsége elleni lakossági mobilitás ösztönzéséről (B8-1441/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az európai gyermekek D-vitaminhiányos állapota elleni küzdelemre irányuló kezdeményezési programról (B8-1442/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az emberi jogok világnapjáról (B8-1443/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az arthritis psoriatica betegségről (B8-1444/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány az azbeszt okozta olaszországi halálesetekről (B8-1445/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

EMPL

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a Törökországgal szembeni sürgős uniós állásfoglalás szükségességéről egy orosz vadászrepülőgép Törökország általi november 24-i lelövését követően (B8-1446/2015)

utalva

illetékes :

AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány az európai polgárok egészségét súlyosan veszélyeztető, műanyagot tartalmazó kínai rizs kereskedelmének megakadályozására irányuló ellenőrzési intézkedésekről (B8-1447/2015)

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

ENVI


16. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Bizottságok felkérése

JURI bizottság (az eljárási szabályzat 40. cikke)

- A Bizottság rendelete a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (D042120/03 - 2015/2988(RPS))
utalva illetékes: ENVI
vélemény: IMCO, JURI (az eljárási szabályzat 40. cikke)

CULT bizottság

- A strukturálisreform-támogató program 2017–2020-as időszakra vonatkozó létrehozása (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: : REGI
vélemény: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, LIBE


17. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


18. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2016. február 24. és 25.


19. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 16.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat