Rodyklė 
Protokolas
PDF 297kWORD 88k
Ketvirtadienis, 2016 m. vasario 4 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Humanitarinė padėtis Jemene (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.ISIS vykdomos religinių mažumų sisteminės masinės žudynės (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Parlamento sudėtis
 5.Salų regionai (diskusijos)
 6.Su Europos struktūriniais ir investicijų fondais (ESI fondai) susijęs vietos ir regioninių valdžios institucijų vaidmuo (diskusijos)
 7. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
7.1.Žmogaus teisių, ypač Krymo totorių, padėtis Kryme
  
7.2.Bahreinas: Mohammedo Ramadano atvejis
  
7.3.Dingusių be žinios Honkongo knygų leidėjų atvejis
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Žmogaus teisių, ypač Krymo totorių, padėtis Kryme (balsavimas)
  
8.2.Bahreinas: Mohammedo Ramadano atvejis (balsavimas)
  
8.3.Dingusių be žinios Honkongo knygų leidėjų atvejis (balsavimas)
  
8.4.2015 m. Serbijos pažangos ataskaita (balsavimas)
  
8.5.Kosovo Europos integracijos procesas (balsavimas)
  
8.6.Padėtis Libijoje (balsavimas)
  
8.7.Salų regionai (balsavimas)
  
8.8.Su Europos struktūriniais ir investicijų fondais (ESI fondai) susijęs vietos ir regioninių valdžios institucijų vaidmuo (balsavimas)
  
8.9.Humanitarinė padėtis Jemene (balsavimas)
  
8.10.ISIS vykdomos religinių mažumų sisteminės masinės žudynės (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą
 13.Geležinkeliai ir viešosios paslaugos Dunojaus ir Adrijos jūros makroregionuose (diskusijos)
 14.Suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymas visose valstybėse narėse (diskusijos)
 15.Gauti dokumentai
 16.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 17.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 18.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 19.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Humanitarinė padėtis Jemene (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Humanitarinė padėtis Jemene (2016/2515(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2016 m. sausio 20 d. (2016 01 20 protokolo 12 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu – dėl humanitarinės padėties Jemene (2016/2515(RSP)) (B8-0147/2016);

—   Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga ir Estefanía Torres Martínez GUE/NGL frakcijos vardu – dėl humanitarinės padėties Jemene (2016/2515(RSP)) (B8-0151/2016);

—   Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Jemene (2016/2515(RSP) (B8-0152/2016);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu – dėl humanitarinės padėties Jemene (2016/2515(RSP)) (B8-0153/2016);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu – dėl humanitarinės padėties Jemene (2016/2515(RSP)) (B8-0155/2016);

—   Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál ir Barbara Matera PPE frakcijos vardu – dėl padėties Jemene (2016/2515(RSP)) (B8-0158/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – dėl padėties Jemene (2016/2515(RSP)) (B8-0160/2016).

Balsavimas: 2016 m. vasario 4 d.


3. ISIS vykdomos religinių mažumų sisteminės masinės žudynės (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ISIS vykdomos religinių mažumų sisteminės masinės žudynės (2016/2529(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2016 m. sausio 20 d. (2016 01 20 protokolo 16 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Bodil Valero, Alyn Smith, Bronis Ropė ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu – dėl ISIS vykdomų religinių mažumų sisteminių masinių žudynių 2016/2529(RSP) (B8-0149/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Raffaele Fitto, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Andrew Lewer, Beatrix von Storch, Zbigniew Kuźmiuk, Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope, Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski, Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Branislav Škripek ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu – dėl ISIS vykdomų religinių mažumų sisteminių masinių žudynių (2016/2529(RSP)) (B8-0154/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl ISIS vykdomų religinių mažumų sisteminių masinių žudynių (2016/2529(RSP)) (B8-0156/2016);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu – dėl ISIS vykdomų religinių mažumų sisteminių masinių žudynių (2016/2529(RSP)) (B8-0157/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu – dėl ISIS vykdomų religinių mažumų sisteminių masinių žudynių (2016/2529(RSP)) (B8-0159/2016);

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Antonio Tajani, Michael Gahler, Mariya Gabriel, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Esther de Lange, Kinga Gál, Tunne Kelam, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Philippe Juvin, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia ir Barbara Matera PPE frakcijos vardu – dėl ISIS vykdomų religinių mažumų sisteminių masinių žudynių (2016/2529(RSP)) (B8-0161/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – dėl ISIS vykdomų religinių mažumų sisteminių masinių žudynių (2016/2529(RSP)) (B8-0162/2016).

Balsavimas: 2016 m. sausio 4 d.


4. Parlamento sudėtis

Ispanijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Carolina Punset Bannel, kuri pakeis Juan Carlos Girauta Vidal, išrinkimą Parlamento nare nuo 2016 m. vasario 3 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol __[A6899]__ įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, ji eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


5. Salų regionai (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000013/2016), kurį pateikė Iskra Mihaylova REGI komiteto vardu Komisijai: Salų regionai (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016)

Iskra Mihaylova pristatė klausimą.

Corina Crețu (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Salvatore Cicu PPE frakcijos vardu, Michela Giuffrida S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Matteo Salvini ENF frakcijos vardu, Rosa Estaràs Ferragut, Demetris Papadakis, Nikolaos Chountis ir Giovanni La Via.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić, Tonino Picula, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Andreas Schwab, Renato Soru, Mercedes Bresso ir Maria Grapini.

Kalbėjo Corina Crețu.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

– Iskra Mihaylova REGI komiteto vardu – dėl ypatingos salų padėties (2015/3014(RSP)) (B8-0165/2016)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 m. vasario 4 d.


6. Su Europos struktūriniais ir investicijų fondais (ESI fondai) susijęs vietos ir regioninių valdžios institucijų vaidmuo (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000012/2016), kurį pateikė Iskra Mihaylova REGI komiteto vardu Komisijai: Su Europos struktūriniais ir investicijų fondais (ESI fondai) susijęs vietos ir regioninių valdžios institucijų vaidmuo (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016)

Iskra Mihaylova pristatė klausimą.

Corina Crețu (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Lambert van Nistelrooij PPE frakcijos vardu, Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu, Mirosław Piotrowski ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Olaf Stuger ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Lambert van Nistelrooij ir Bill Etheridge), nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Joachim Zeller (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Louis-Joseph Manscour, Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Olaf Stuger) ir Steeve Briois.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrey Novakov, Andrea Cozzolino ir Ruža Tomašić.

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jozo Radoš, Ivana Maletić, Nicola Caputo ir Krzysztof Hetman.

Kalbėjo Corina Crețu.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

– Iskra Mihaylova REGI komiteto vardu dėl vietos ir regioninių valdžios institucijų vaidmens įgyvendinant Europos struktūrinius ir investicijų fondus (ESI fondai) (2015/3013(RSP)) (B8-0171/2016)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 m. vasario 4 d.


7.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2016 02 02 protokolo 2 punktas)


7.1. Žmogaus teisių, ypač Krymo totorių, padėtis Kryme

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016,B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016, B8-0190/2016 (2016/2556(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Tania González Peñas ir Petras Auštrevičius pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Andrej Plenković PPE frakcijos vardu, Tibor Szanyi S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Kaja Kallas ALDE frakcijos vardu, Jaromír Štětina, Kati Piri, Charles Tannock ir Eleftherios Synadinos.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil ir Marek Jurek.

Kalbėjo Reinhard Bütikofer asmeniniu klausimu po Cristian Dan Preda kalbos.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 m. vasario 4 d.


7.2. Bahreinas: Mohammedo Ramadano atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016,B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-0197/2016, B8-0198/2016 (2016/2557(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat ir Marietje Schaake pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Ramona Nicole Mănescu PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Seán Kelly ir Julie Ward.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Pavel Svoboda ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 m. vasario 4 d.


7.3. Dingusių be žinios Honkongo knygų leidėjų atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016,B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0193/2016 (2016/2558(RSP))

Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Bas Belder, Lola Sánchez Caldentey ir José Inácio Faria pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta PPE frakcijos vardu ir Jo Leinen S&D frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák ir Pavel Svoboda.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 m. vasario 4 d.


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Žmogaus teisių, ypač Krymo totorių, padėtis Kryme (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016 ir B8-0190/2016 (2016/2556(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0173/2016

(keičia B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0184/2016, B8-0186/2016 ir B8-0190/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Kinga Gál, Claude Rolin, Roberta Metsola ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Arne Lietz, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho ir Neena Gill S&D frakcijos vardu;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ian Duncan ir Arne Gericke ECR frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Peter Eriksson, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes ir Davor Škrlec, Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0043)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0183/2016 ir B8-0188/2016 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Andrej Plenković pateikė 7 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


8.2. Bahreinas: Mohammedo Ramadano atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-0197/2016 ir B8-0198/2016 (2016/2557(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0174/2016

(keičia B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0197/2016 ir B8-0198/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Eva Paunova, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Claude Rolin, Elisabetta Gardini ir Roberta Metsola PPE frakcijos vardu;

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Jo Leinen, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Neena Gill ir Alessia Maria Mosca S&D frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou ir Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Heidi Hautala ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0044)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0196/2016 anuliuotas.)


8.3. Dingusių be žinios Honkongo knygų leidėjų atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016, B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016 ir B8-0193/2016 (2016/2558(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0175/2016

(keičia B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016, B8-0187/2016, B8-0189/2016 ir B8-0193/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia ir Joachim Zeller PPE frakcijos vardu;

—   Jo Leinen, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Arne Gericke ir Roberts Zīle ECR frakcijos vardu;

—   José Inácio Faria, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu;

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi ir Marco Valli EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0045)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0191/2016 anuliuotas.)


8.4. 2015 m. Serbijos pažangos ataskaita (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0166/2016 (2015/2892(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0046)


8.5. Kosovo Europos integracijos procesas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0167/2016 (2015/2893(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0047)

Kalbėjo:

Ulrike Lunacek, ji paskelbė, kad PPE atsiėmė savo 8 pakeitimą (šį sprendimą patvirtino Lars Adaktusson) ir pateikė žodinį 6 dalies originalaus teksto pakeitimą. Žodinis pakeitimas buvo priimtas.


8.6. Padėtis Libijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016 ir B8-0181/2016 (2016/2537(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0146/2016

(keičia B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016 ir B8-0178/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Lara Comi, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Milan Zver ir Andrey Kovatchev PPE frakcijos vardu;

—   Victor Boştinaru, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer ir Nicola Caputo S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba ir Beatrix von Storch ECR frakcijos vardu;

—   Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ir Renate Weber ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0048)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0179/2016, B8-0180/2016 ir B8-0181/2016 anuliuoti.)


8.7. Salų regionai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0165/2016 (2015/3014(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0049)


8.8. Su Europos struktūriniais ir investicijų fondais (ESI fondai) susijęs vietos ir regioninių valdžios institucijų vaidmuo (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0171/2016 (2015/3013(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0050)


8.9. Humanitarinė padėtis Jemene (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Humanitarinė padėtis Jemene (2016/2515(RSP))

Diskusijos vyko 2016 m. sausio 20 d. (2016 01 20 protokolo 12 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2016 m. vasario 4 d. (2016 02 04 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 ir B8-0160/2016 (2016/2515(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0147/2016 (pateiktas ECR frakcijos)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0151/2016

(keičia B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 ir B8-0160/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver ir Marijana Petir PPE frakcijos vardu;

—   Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano ir Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ir Renate Weber ALDE frakcijos vardu;

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga ir Estefanía Torres Martínez GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Alyn Smith, Bodil Valero ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu;

—   Arne Gericke.

Kalbėjo:

Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, jis paprašė balsavimą perkelti į vasario mėn. antrąją sesiją, Richard Howitt pritarė jo prašymui ir Alyn Smith nepritarė prašymui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (391 balsavo už, 226 – prieš, 13 susilaikė) pritarė prašymui.


8.10. ISIS vykdomos religinių mažumų sisteminės masinės žudynės (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ISIS vykdomos religinių mažumų sisteminės masinės žudynės (2016/2529(RSP))

Diskusijos vyko 2016 m. sausio 20 d. (2016 01 20 protokolo 16 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2016 m. vasario 4 d. (2016 02 04 protokolo 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016 ir B8-0162/2016 (2016/2529(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0149/2016

(keičia B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016 ir B8-0162/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Antonio Tajani, Michael Gahler, Mariya Gabriel, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Esther de Lange, Kinga Gál, Tunne Kelam, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Barbara Matera, Milan Zver, Marijana Petir, Anna Záborská, Philippe Juvin ir Andrey Kovatchev PPE frakcijos vardu;

—   Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Elena Valenciano ir Nicola Caputo S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba ir Beatrix von Storch ECR frakcijos vardu;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ir Renate Weber ALDE frakcijos vardu;

—   Bodil Valero, Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0051)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0156/2016 anuliuotas.)


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Kalbėjo Jonathan Arnott dėl balsavimo eigos (pirmininkas pateikė paaiškinimus)

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

2015 m. Serbijos pažangos ataskaita (2015/2892(RSP)) - B8-0166/2016
Jasenko Selimovic, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka

Kosovo Europos integracijos procesas (2015/2893(RSP)) - B8-0167/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Jasenko Selimovic, Stanislav Polčák

Padėtis Libijoje (2016/2537(RSP)) - RC-B8-0146/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr

Salų regionai (2015/3014(RSP)) - B8-0106/2016
Andrejs Mamikins, Catherine Stihler, Marian Harkin

Su Europos struktūriniais ir investicijų fondais (ESI fondai) susijęs vietos ir regioninių valdžios institucijų vaidmuo (2015/3013(RSP)) B8-0105/2016
Andrejs Mamikins, Catherine Stihler, Stanislav Polčák

ISIS vykdomos religinių mažumų sisteminės masinės žudynės (2016/2529(RSP)) RC-B8-0149/2016
Branislav Škripek, György Hölvényi, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Anna Záborská


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.00 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 64 straipsnio 1 dalį Pirmininkas pranešė, kad gavo šias Tarybos bendrąsias pozicijas su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicijomis:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 – 2013/0014(COD) - 14524/1/2015 - COM(2016)0036)

perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (nauja redakcija) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD) - 14525/1/2015 – COM(2016)0035)

perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl geležinkelių saugos (nauja redakcija) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 – 2013/0016(COD) - 14526/1/2015 - COM(2016)0033)

perduota atsakingam komitetui: TRAN

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2016 m. vasario 5 d.


13. Geležinkeliai ir viešosios paslaugos Dunojaus ir Adrijos jūros makroregionuose (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Geležinkeliai ir viešosios paslaugos Dunojaus ir Adrijos jūros makroregionuose (2016/2922(RSP))

Corina Crețu (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu, Claudia Țapardel S&D frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Michael Cramer Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Claudia Țapardel), Nathan Gill EFDD frakcijos vardu, Jiří Pospíšil, Inés Ayala Sender (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Ivan Jakovčić (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Igor Šoltes ir Gesine Meissner), Davor Škrlec, Isabella Adinolfi, Andor Deli, Doru-Claudian Frunzulică (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michael Cramer), Jozo Radoš, Tibor Szanyi ir Andrejs Mamikins.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini ir Jasenko Selimovic.

Kalbėjo Corina Crețu.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja


14. Suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymas visose valstybėse narėse (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymas visose valstybėse narėse (2016/2540(RSP))

Corina Crețu (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Renate Sommer PPE frakcijos vardu, David Martin S&D frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski ECR frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į tris mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Renate Sommer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ir Jiří Pospíšil), Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Keith Taylor Verts/ALE frakcijos vardu, Julia Reid EFDD frakcijos vardu, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Arne Gericke, Anja Hazekamp, Sirpa Pietikäinen, Doru-Claudian Frunzulică ir Jiří Pospíšil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivan Jakovčić, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ir Isabella Adinolfi.

Kalbėjo Corina Crețu.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija.


15. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ENVI, ITRE, TRAN

- List of candidates for the replacement of seven members of the European Food Safety Authority's Management Board, as approved by the Commission on 6 January 2016 (LIMITE) (05359/2016 - C8-0016/2016 – 2016/0802(NLE))

Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo pagal Tarybos sprendimo (ES) 2015/1523ir Tarybos sprendimo (ES) 2015/1601, kuriais Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje, 9 straipsnį Švedijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (COM(2015)0677 - C8-0017/2016 - 2015/0314(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas (COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Selection of the Executive Director of the European Asylum Support Office (EASO) (N8-0012/2016 - C8-0019/2016 – 2016/0901(NLE))

Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 470–790MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pagal Sutarties 307 straipsnio nuostatas Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

CULT, IMCO, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, JURI, INTA

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Rusijos įsipareigojimo kovoti su „Da'esh“ Sirijoje (B8-0001/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nesertifikuoto nešaldomo ilgai negendančio pieno itin padidėjusio importo keliamos rizikos, dėl kurios patiria žalą Italijos prekių gamintojai (B8-0003/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos migracijos politikos (B8-0004/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo naudoti graužikus vėžio tyrimuose laipsniško įvedimo (B8-0005/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl savanoriškos veiklos organizacijų rėmimo (B8-0006/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Komisijos viršijamų įgaliojimų (B8-0007/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Dominique Martin ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pagalbos benamiams Europos Sąjungoje (B8-0008/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vidaus rinkos taisyklių netaikymo vandens išteklių valdymui (B8-0009/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl spaudos koncentracijos (B8-0010/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos oro transporto keleivio duomenų įrašo projekto atsisakymo (B8-0011/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl komandiruotų darbuotojų statuso (B8-0012/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kalnų ekosistemų apsaugos (B8-0013/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo bankų skyriuose prekiauti išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir subordinuotosiomis obligacijomis (B8-0014/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl didesnio koordinavimo Europoje kovojant su galimais cheminiais ir bakteriologiniais antpuoliais (B8-0015/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaisių ir pieno vartojimo skatinimo mokyklose svarbos (B8-0016/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kontrolės, susijusios su maisto produktų klastojimu (B8-0017/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl su derybomis dėl TPIP susijusio slaptumo (B8-0018/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Turkijos pozicijos Sirijos klausimu (B8-0019/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Jungtinių Tautų pasiūlymo iki 2050 m. Europoje priimti 50 mln. migrantų (B8-0020/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl cukraus kvotų panaikinimo (B8-0021/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl aplinkos katastrofos Brazilijoje ir galimų padarinių Europai (B8-0022/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos Veneto regiono akvakultūrai (B8-0023/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl islamo teroristų keliamo pavojaus Italijos ir Europos oro uostuose (B8-0024/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sankcijų Rusijai panaikinimo (B8-0025/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Rusijos paskelbto Veneto regione pagamintų prekių importo draudimo pasekmių (B8-0026/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo švęsti Kalėdas Brunėjaus karalystėje (B8-0027/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nuolatinės darbo grupės vaikų skurdo klausimu sukūrimo (B8-0028/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų vaikų gydymo būdų (B8-0029/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės imtis tinkamų kompensacinių priemonių siekiant sumažinti riziką, susijusią su sodinimo teisių liberalizavimu (B8-0030/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teroristų, atvykstančių su migrantų srautais (B8-0031/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos patvirtintų klimato kaitos konferencijos (COP 21) rekomendacijų (B8-0032/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujos ASEAN laisvosios prekybos erdvės (B8-0033/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Komisijos pastabų dėl naujosios Lenkijos vyriausybės (B8-0034/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl individualiai pritaikytos mitybos svarbos (B8-0035/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl daugiašalių naftos įmonių ir Europos Komisijos ryšių vykstant deryboms dėl transatlantinio susitarimo (B8-0036/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) perdirbimo (B8-0037/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl privačiojo sektoriaus investicijų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje (B8-0038/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sveikatos apsaugos ir kovos su oro tarša (B8-0039/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Bendrijos teisės aktų, susijusių su neeksponuojamų meno kūrinių laikinu skolinimu, priėmimo (B8-0046/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Edouard Ferrand ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl galimų sankcijų Lenkijai (B8-0047/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl branduolinio bandymo Šiaurės Korėjoje (B8-0048/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Edouard Ferrand ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl imigrantams palankios Vokietijos politikos (B8-0049/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Edouard Ferrand ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos piliečių saugumo (B8-0070/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Franz Obermayr. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl geresnio energijos vartojimo efektyvumo klasifikavimo (B8-0071/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Edouard Ferrand ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Sirijos kultūros paveldo išsaugojimo (B8-0072/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Edouard Ferrand ir Matteo Salvini ENF frakcijos vardu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl šeicho al Nimro nukirsdinimo (B8-0073/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Franz Obermayr. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos vartotojų apsaugos nuo genetiškai modifikuotų žuvų rūšių, ypač lašišos (B8-0074/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

INTA

- Franz Obermayr. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mažųjų ir vidutinių žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus įmonių apsaugos (B8-0075/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Angel Dzhambazki. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl įvykdytos mirties bausmės religiniam lyderiui Nimrui al Nimrui (B8-0076/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos strategijos Alzheimerio liga sergantiems pacientams remti sukūrimo (B8-1425/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl panikos, sukeltos PSO pareiškimo apie raudoną ir perdirbtą mėsą (B8-1426/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl atskirų nuomonių pateikimo Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (B8-1427/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Lorenzo Fontana, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch ir Branislav Škripek. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl poreikio teikti specialią pagalbą krikščionims pabėgėliams (B8-1428/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Stefan Eck ir Anja Hazekamp. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl privalomo patvirtintų bandymų su gyvūnais alternatyvų naudojimo (B8-1429/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pasaulinės kovos su korupcija dienos (B8-1430/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl potvynių pavojaus (B8-1431/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vietinių iniciatyvų klimato srityje (B8-1432/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl depresijos (B8-1433/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žalos, kurią Italijos prekių gamintojai patiria dėl neproporcingai padidėjusio alyvuogių aliejaus importo iš Tuniso (B8-1434/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl santykių su Turkija (B8-1435/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo ligoninėse ir sveikatos priežiūros įstaigose aspektų (B8-1436/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išeminės širdies ligos (B8-1437/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pirkimo internetu skatinimo (B8-1438/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl aklumo ir akių ligų (B8-1439/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl alergijos maistui (B8-1440/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tvaraus judumo mieste skatinimo, kuriuo siekiama sumažinti Europos miestų užterštumą dėl smogo (B8-1441/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl iniciatyvų programos, skirtos kovai su vitamino D trūkumu, nuo kurio kenčia Europos vaikai (B8-1442/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Pasaulinės žmogaus teisių dienos (B8-1443/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žvynelinio artrito (B8-1444/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl asbesto sukeltų mirties atvejų Italijoje (B8-1445/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės skubiai pareikšti ES poziciją dėl Turkijos, lapkričio 24 d. numušusios Rusijos naikintuvą (B8-1446/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kontrolės priemonių, skirtų tam, kad būtų sustabdyta prekyba kiniškais plastiko ryžiais, labai kenkiančiais Europos gyventojų sveikatai (B8-1447/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ENVI


16. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Perdavimas komitetams

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 40 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 692/2008 dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 6) (D042120/03 - - 2015/2988(RPS))
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 40 straipsnis)

CULT komitetas

- 2017–2020 m. struktūrinių reformų rėmimo programos sudarymas (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
perduota atsakingam komitetui: : REGI
nuomonė: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, LIBE


17. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


18. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2016 m. vasario 24 ir 25 d.


19. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 16.45 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Teisinė informacija - Privatumo politika