Indekss 
Protokols
PDF 301kWORD 303k
Ceturtdiena, 2016. gada 4. februāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Humanitārā situācija Jemenā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.ISIS veikta reliģisko minoritāšu sistemātiska masveida slepkavošana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Salas stāvoklis (debates)
 6.Vietējo un reģionālo pašvaldību loma saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESIF) (debates)
 7.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
7.1.Stāvoklis cilvēktiesību jomā Krimā, it īpaši Krimas tatāru stāvoklis
  
7.2.Bahreina - Mohammed Ramadan lieta
  
7.3.Honkongā bezvēsts pazudušo grāmatu izdevēju lieta
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Stāvoklis cilvēktiesību jomā Krimā, it īpaši Krimas tatāru stāvoklis (balsošana)
  
8.2.Bahreina - Mohammed Ramadan lieta (balsošana)
  
8.3.Honkongā bezvēsts pazudušo grāmatu izdevēju lieta (balsošana)
  
8.4.2015. gada progresa ziņojums par Serbiju (balsošana)
  
8.5.Kosovas integrācijas process Eiropas Savienībā (balsošana)
  
8.6.Stāvoklis Lībijā (balsošana)
  
8.7.Salas stāvoklis (balsošana)
  
8.8.Vietējo un reģionālo pašvaldību loma saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESIF) (balsošana)
  
8.9.Humanitārā situācija Jemenā (balsošana)
  
8.10.ISIS veikta reliģisko minoritāšu sistemātiska masveida slepkavošana (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Padomes nostājas pirmajā lasījumā
 13.Dzelzceļi un publiskie pakalpojumi Donavas un Adrijas jūras makroreģionos (debates)
 14.Saderīgu sistēmu ieviešana lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs (debates)
 15.Dokumentu iesniegšana
 16.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 17.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 18.Nākamo sēžu datumi
 19.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Humanitārā situācija Jemenā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Humanitārā situācija Jemenā (2016/2515(RSP)).

Debates notika 2016. gada 20. janvārī (20.1.2016. protokola 12. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská un Branislav Škripek ECR grupas vārdā — par humanitāro situāciju Jemenā (2016/2515(RSP)) (B8-0147/2016);

—   Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga un Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā — par humanitāro situāciju Jemenā (2016/2515(RSP)) (B8-0151/2016);

—   Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā — par stāvokli Jemenā (2016/2515(RSP)) (B8-0152/2016);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā — par humanitāro situāciju Jemenā (2016/2515(RSP)) (B8-0153/2016);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā — par humanitāro situāciju Jemenā (2016/2515(RSP)) (B8-0155/2016);

—   Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál un Barbara Matera PPE grupas vārdā — par situāciju Jemenā (2016/2515(RSP)) (B8-0158/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā — par stāvokli Jemenā (2016/2515(RSP)) (B8-0160/2016).

Balsojums: 4.2.2016. protokola 8.9. punkts.


3. ISIS veikta reliģisko minoritāšu sistemātiska masveida slepkavošana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ISIS veikta reliģisko minoritāšu sistemātiska masveida slepkavošana (2016/2529(RSP)).

Debates notika 2016. gada 20. janvāris (20.1.2016. protokola 16. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Bodil Valero, Alyn Smith, Bronis Ropė un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā - par ISIS veiktu reliģisko minoritāšu sistemātisku masveida slepkavošanu 2016/2529(RSP) (B8-0149/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Raffaele Fitto, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Andrew Lewer, Beatrix von Storch, Zbigniew Kuźmiuk, Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope, Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski, Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Branislav Škripek un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā - par ISIS veiktu reliģisko minoritāšu sistemātisku masveida slepkavošanu 2016/2529(RSP) (B8-0154/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā - par ISIS veiktu reliģisko minoritāšu sistemātisku masveida slepkavošanu 2016/2529(RSP) (B8-0156/2016);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā - par ISIS veiktu reliģisko minoritāšu sistemātisku masveida slepkavošanu 2016/2529(RSP) (B8-0157/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā - par ISIS veiktu reliģisko minoritāšu sistemātisku masveida slepkavošanu 2016/2529(RSP) (B8-0159/2016);

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Antonio Tajani, Michael Gahler, Mariya Gabriel, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Esther de Lange, Kinga Gál, Tunne Kelam, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Philippe Juvin, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia un Barbara Matera PPE grupas vārdā - par ISIS pastrādātajām reliģisko minoritāšu sistemātiskām masveida slepkavībām 2016/2529(RSP) (B8-0161/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā, par ISIS veikto reliģisko minoritāšu sistemātisku masveida slepkavošanu 2016/2529(RSP) (B8-0162/2016).

Balsojums: 4.2.2016. protokola 8.10. punkts.


4. Parlamenta sastāvs

Spānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Carolina Punset Bannel ir iecelta par Eiropas Parlamenta deputāti Juan Carlos Girauta Vidal vietā, sākot ar 2016. gada 3. februāri.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Carolina Punset Bannel pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņa pirms tam ir parakstījusi rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņa darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


5. Salas stāvoklis (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000013/2016) un kuru uzdeva Iskra Mihaylova REGI komitejas vārdā Komisijai: Salu izolētība (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016).

Iskra Mihaylova izvērsa jautājumu.

Corina Crețu (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Salvatore Cicu PPE grupas vārdā, Michela Giuffrida S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Matteo Salvini ENF grupas vārdā, Rosa Estaràs Ferragut, Demetris Papadakis, Nikolaos Chountis un Giovanni La Via.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić, Tonino Picula, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Andreas Schwab, Renato Soru, Mercedes Bresso un Maria Grapini.

Uzstājās Corina Crețu.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

— Iskra Mihaylova REGI komitejas vārdā - par salu īpašo stāvokli (2015/3014(RSP)) (B8-0165/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.2.2016. protokola 8.7. punkts.


6. Vietējo un reģionālo pašvaldību loma saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESIF) (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000012/2016) un kuru uzdeva Iskra Mihaylova REGI komitejas vārdā Komisijai: Vietējo un reģionālo iestāžu loma saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondiem) (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016).

Iskra Mihaylova izvērsa jautājumu.

Corina Crețu (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Lambert van Nistelrooij PPE grupas vārdā, Mercedes Bresso S&D grupas vārdā, Mirosław Piotrowski ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Olaf Stuger ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Lambert van Nistelrooij un Bill Etheridge, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Joachim Zeller, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Louis-Joseph Manscour, Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Olaf Stuger, un Steeve Briois.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrey Novakov, Andrea Cozzolino un Ruža Tomašić.

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jozo Radoš, Ivana Maletić, Nicola Caputo un Krzysztof Hetman.

Uzstājās Corina Crețu.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

— Iskra Mihaylova REGI komitejas vārdā — par vietējo un reģionālo pašvaldību lomu saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondiem) (2015/3013(RSP)) (B8-0171/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.2.2016. protokola 8.8. punkts.


7. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 2.2.2016. protokola 2. punkts.)


7.1. Stāvoklis cilvēktiesību jomā Krimā, it īpaši Krimas tatāru stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016,B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016, B8-0190/2016 (2016/2556(RSP)).

Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Tania González Peñas un Petras Auštrevičius iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Andrej Plenković PPE grupas vārdā, Tibor Szanyi S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Kaja Kallas ALDE grupas vārdā, Jaromír Štětina, Kati Piri, Charles Tannock un Eleftherios Synadinos.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil un Marek Jurek.

Uzstājās Reinhard Bütikofer, lai izteiktu personīgu paziņojumu saistībā ar Cristian Dan Preda piezīmēm.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.2.2016. protokola 8.1. punkts.


7.2. Bahreina - Mohammed Ramadan lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016,B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-0197/2016, B8-0198/2016 (2016/2557(RSP)).

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat un Marietje Schaake iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Ramona Nicole Mănescu PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Seán Kelly un Julie Ward.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Pavel Svoboda un Nicola Caputo.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.2.2016. protokola 8.2. punkts.


7.3. Honkongā bezvēsts pazudušo grāmatu izdevēju lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016,B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0193/2016 (2016/2558(RSP)).

Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Bas Belder, Lola Sánchez Caldentey un José Inácio Faria iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Bogdan Brunon Wenta PPE grupas vārdā un Jo Leinen S&D grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák un Pavel Svoboda.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.2.2016. protokola 8.3. punkts.


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Stāvoklis cilvēktiesību jomā Krimā, it īpaši Krimas tatāru stāvoklis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016 un B8-0190/2016 (2016/2556(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0173/2016.

(aizstāj B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0184/2016, B8-0186/2016 un B8-0190/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Kinga Gál, Claude Rolin, Roberta Metsola un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Arne Lietz, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho un Neena Gill S&D grupas vārdā;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ian Duncan un Arne Gericke ECR grupas vārdā;

—   Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Peter Eriksson, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0043).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0183/2016 un B8-0188/2016 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Andrej Plenković ierosināja mutisku grozījumu 7. punktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika pieņemts.


8.2. Bahreina - Mohammed Ramadan lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-0197/2016 un B8-0198/2016 (2016/2557(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0174/2016.

(aizstāj B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0197/2016 un B8-0198/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Eva Paunova, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Claude Rolin, Elisabetta Gardini un Roberta Metsola PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Jo Leinen, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Neena Gill un Alessia Maria Mosca S&D grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou un Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Heidi Hautala un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0044).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0196/2016 vairs nav spēkā.)


8.3. Honkongā bezvēsts pazudušo grāmatu izdevēju lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016, B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016 un B8-0193/2016 (2016/2558(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0175/2016.

(aizstāj B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016, B8-0187/2016, B8-0189/2016 un B8-0193/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia un Joachim Zeller PPE grupas vārdā;

—   Jo Leinen, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Arne Gericke un Roberts Zīle ECR grupas vārdā;

—   José Inácio Faria, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi un Marco Valli EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0045).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0191/2016 vairs nav spēkā.)


8.4. 2015. gada progresa ziņojums par Serbiju (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0166/2016 (2015/2892(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0046).


8.5. Kosovas integrācijas process Eiropas Savienībā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0167/2016 (2015/2893(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0047).

Uzstāšanās

Ulrike Lunacek paziņoja, ka saskaņā ar Lars Adaktusson apstiprinātu lēmumu PPE grupa ir atsaukusi savu grozījumu Nr.8, un iesniedza mutisku grozījumu 6. punkta sākontējam tekstam. Mutisko grozījumu pieņēma.


8.6. Stāvoklis Lībijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016 un B8-0181/2016 (2016/2537(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0146/2016

(aizstāj B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016 un B8-0178/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Lara Comi, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Milan Zver un Andrey Kovatchev PPE grupas vārdā;

—   Victor Boştinaru, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer un Nicola Caputo S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba un Beatrix von Storch ECR grupas vārdā;

—   Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Renate Weber ALDE grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0048).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0179/2016, B8-0180/2016 un B8-0181/2016 vairs nav spēkā.)


8.7. Salas stāvoklis (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0165/2016 (2015/3014(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0049).


8.8. Vietējo un reģionālo pašvaldību loma saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESIF) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0171/2016 (2015/3013(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0050).


8.9. Humanitārā situācija Jemenā (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Humanitārā situācija Jemenā (2016/2515(RSP)).

Debates notika 2016. gada 20. janvārī (20.1.2016. protokola 12. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2016. gada 4. februārī (4.2.2016. protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 un B8-0160/2016 (2016/2515(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0147/2016 (iesniegusi ECR grupa)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0151/2016.

(aizstāj B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 un B8-0160/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver un Marijana Petir PPE grupas vārdā;

—   Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano un Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Renate Weber ALDE grupas vārdā;

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga un Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā;

—   Alyn Smith, Bodil Valero un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā;

—   Arne Gericke.

Uzstāšanās

Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, pieprasot balsošanu pārcelt uz februāra II sesiju, Richard Howitt, atbalstot šo pieprasījumu, un Alyn Smith, iebilstot pret to.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (391 par, 226 pret, 13 atturas).


8.10. ISIS veikta reliģisko minoritāšu sistemātiska masveida slepkavošana (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ISIS veikta reliģisko minoritāšu sistemātiska masveida slepkavošana (2016/2529(RSP)).

Debates notika 2016. gada 20. janvārī (20.1.2016. protokola 16. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2016. gada 4. februārī (4.2.2016. protokola 3. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016 un B8-0162/2016 (2016/2529(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0149/2016.

(aizstāj B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016 un B8-0162/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Antonio Tajani, Michael Gahler, Mariya Gabriel, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Esther de Lange, Kinga Gál, Tunne Kelam, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Barbara Matera, Milan Zver, Marijana Petir, Anna Záborská, Philippe Juvin un Andrey Kovatchev PPE grupas vārdā;

—   Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Elena Valenciano un Nicola Caputo S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba un Beatrix von Storch ECR grupas vārdā;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Renate Weber ALDE grupas vārdā;

—   Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0051).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0156/2016 vairs nav spēkā.)


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Uzstājās Jonathan Arnott par balsošanas norisi (sēdes vadītājs sniedza paskaidrojumus).

Mutiski balsojumu skaidrojumi

2015. gada progresa ziņojums par Serbiju (2015/2892(RSP)) - B8-0166/2016
Jasenko Selimovic, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka.

Kosovas integrācijas process Eiropas Savienībā (2015/2893(RSP)) - B8-0167/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Jasenko Selimovic, Stanislav Polčák.

Stāvoklis Lībijā (2016/2537(RSP)) - RC-B8-0146/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr.

Salas stāvoklis (2015/3014(RSP)) - B8-0106/2016
Andrejs Mamikins, Catherine Stihler, Marian Harkin.

Vietējo un reģionālo pašvaldību loma saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESIF) (2015/3013(RSP)) - B8-0105/2016
Andrejs Mamikins, Catherine Stihler, Stanislav Polčák.

ISIS veikta reliģisko minoritāšu sistemātiska masveida slepkavošana (2016/2529(RSP)) - RC-B8-0149/2016
Branislav Škripek, György Hölvényi, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Anna Záborská.


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.00 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Padomes nostājas pirmajā lasījumā

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 64. panta 1. punktu paziņoja, ka ir saņemtas turpmāk minētās Padomes nostājas kopā ar pamatojumiem par to pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 – 2013/0014(COD) - 14524/1/2015 - COM(2016)0036)

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (pārstrādāta redakcija) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD) - 14525/1/2015 - COM(2016)0035)

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dzelzceļa drošību (pārstrādāta redakcija) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 – 2013/0016(COD) - 14526/1/2015 - COM(2016)0033)

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, proti, 2016. gada 5. februārī.


13. Dzelzceļi un publiskie pakalpojumi Donavas un Adrijas jūras makroreģionos (debates)

Komisijas paziņojums: Dzelzceļi un publiskie pakalpojumi Donavas un Adrijas jūras makroreģionos (2016/2922(RSP)).

Corina Crețu (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Marian-Jean Marinescu PPE grupas vārdā, Claudia Tapardel S&D grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Michael Cramer Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Claudia Tapardel, Nathan Gill EFDD grupas vārdā, Jiří Pospíšil, Inés Ayala Sender, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Ivan Jakovčić, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Igor Šoltes un Gesine Meissner, Davor Škrlec, Isabella Adinolfi, Andor Deli, Doru-Claudian Frunzulică, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Cramer, Jozo Radoš, Tibor Szanyi un Andrejs Mamikins.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini un Jasenko Selimovic.

Uzstājās Corina Crețu.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece


14. Saderīgu sistēmu ieviešana lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs (debates)

Komisijas paziņojums: Saderīgu sistēmu ieviešana lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs (2016/2540(RSP)).

Corina Crețu (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Renate Sommer PPE grupas vārdā, David Martin S&D grupas vārdā, Janusz Wojciechowski ECR grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz trim zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Renate Sommer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein un Jiří Pospíšil, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Keith Taylor Verts/ALE grupas vārdā, Julia Reid EFDD grupas vārdā, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Arne Gericke, Anja Hazekamp, Sirpa Pietikäinen, Doru-Claudian Frunzulică un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivan Jakovčić, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein un Isabella Adinolfi.

Uzstājās Corina Crețu.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


15. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 – 2016/0014(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ENVI, ITRE, TRAN

- List of candidates for the replacement of seven members of the European Food Safety Authority's Management Board, as approved by the Commission on 6 January 2016 (LIMITE) (05359/2016 - C8-0016/2016 – 2016/0802(NLE)).
Šī dokumenta nosaukums pašlaik visās valodās nav pieejams.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Zviedrijas labā saskaņā ar Padomes Lēmuma (ES)2015/1523 9.pantu un Padomes Lēmuma (ES)2015/1601 9.pantu, ar kuriem nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā (COM(2015)0677 - C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par trešo valstu preču un pakalpojumu piekļuvi Eiropas Savienības publiskā iepirkuma iekšējam tirgum un par procedūrām, kas atbalsta sarunas par Savienības preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma tirgiem (COM(2016)0034 - C8-0018/2016 – 2012/0060(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Selection of the Executive Director of the European Asylum Support Office (EASO) (N8-0012/2016 - C8-0019/2016 – 2016/0901(NLE)).
Šī dokumenta nosaukums pašlaik visās valodās nav pieejams.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par 470–790MHz frekvenču joslas izmantošanu Savienībā (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 – 2016/0027(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 307. pantu priekšsēdētajs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

CULT, IMCO, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzīvsudrabu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 – 2016/0023(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, JURI, INTA

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Edouard Ferrand. Priekšlikums rezolūcijai par Krievijas iesaistīšanos cīņā pret DAIŠ Sīrijā (B8-0001/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par riskiem, ko Itālijas ražojumiem rada ilgi uzglabājama, nesertificēta piena importa spēcīgs pieaugums (B8-0003/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par Eiropas Savienības migrācijas politiku (B8-0004/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois un Sophie Montel. Priekšlikums rezolūcijai par pakāpenisku aizlieguma ieviešanu veikt vēža testus ar grauzējiem (B8-0005/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois un Sophie Montel. Priekšlikums rezolūcijai par brīvprātīgā darba organizāciju veicināšanu (B8-0006/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Edouard Ferrand. Priekšlikums rezolūcijai par Eiropas Komisijas pilnvaru pārsniegšanu (B8-0007/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Dominique Martin un Sophie Montel. Priekšlikums rezolūcijai par palīdzību bezpajumtniekiem Eiropas Savienībā (B8-0008/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ūdens resursu apsaimniekošanas izslēgšanu no iekšējā tirgus noteikumiem (B8-0009/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par preses koncentrāciju (B8-0010/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par atteikšanos no Eiropas aviopasažieru datu reģistra projekta (B8-0011/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Priekšlikums rezolūcijai par norīkoto darba ņēmēju statusu (B8-0012/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kalnu ekosistēmu aizsardzību (B8-0013/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aizliegumu pārdot atvasinātus instrumentus un pakārtotas obligācijas pie banku kases lodziņiem (B8-0014/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ciešāku ES rīcības koordināciju iespējamo ķīmisko un bakterioloģisko uzbrukumu gadījumā (B8-0015/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to, cik svarīgi ir apgādāt skolas ar augļiem un pienu (B8-0016/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārtikas produktu viltošanas pārbaudēm (B8-0017/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Edouard Ferrand. Priekšlikums rezolūcijai par slepenību ar TTIP saistītajās sarunās (B8-0018/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Edouard Ferrand. Priekšlikums rezolūcijai par Turcijas nostāju Sīrijas jautājumā (B8-0019/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Edouard Ferrand. Priekšlikums rezolūcijai par Apvienoto Nāciju Organizācijas priekšlikumu līdz 2050. gadam uzņemt Eiropā 50 miljonus migrantu (B8-0020/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Edouard Ferrand. Priekšlikums rezolūcijai par cukura kvotu atcelšanu (B8-0021/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ekoloģisko katastrofu Brazīlijā un iespējamo ietekmi uz Eiropu (B8-0022/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu Veneto reģiona akvakultūrai (B8-0023/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par islāma terorisma draudiem Itālijas un Eiropas lidostās (B8-0024/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Krievijai noteiktā sankciju režīma izbeigšanu (B8-0025/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Krievijas noteiktā embargo sekām uz Veneto reģionā ražoto preču eksportu (B8-0026/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Ziemassvētku svinēšanas aizliegumu Brunejas Sultanātā (B8-0027/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pastāvīgās darba grupas izveidi bērnu nabadzības jautājumos (B8-0028/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauniem nepilngadīgo ārstēšanas veidiem (B8-0029/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību pieņemt atbilstošus kompensācijas pasākumus, lai mazinātu ar stādīšanas tiesību liberalizāciju saistītos riskus (B8-0030/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par teroristu klātbūtni migrantu plūsmās (B8-0031/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par COP 21 konferences ieteikumiem, ko pieņēmusi Eiropas Savienība (B8-0032/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Edouard Ferrand. Priekšlikums rezolūcijai par ASEAN valstu jaunu brīvās tirdzniecības zonu (B8-0033/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Edouard Ferrand. Priekšlikums rezolūcijai par Eiropas Komisijas piezīmēm attiecībā uz jauno Polijas valdību (B8-0034/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par individuāli pielāgotas diētas nozīmīgumu (B8-0035/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par starptautisko naftas uzņēmumu un Eiropas Komisijas saikni transatlantisko sarunu kontekstā (B8-0036/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) pārstrādi (B8-0037/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par privātā sektora investīcijām pētniecībā un izstrādē (B8-0038/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par veselības aizsardzību un cīņu pret gaisa piesārņojumu (B8-0039/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Kopienas regulējuma pieņemšanu attiecībā uz neizstādītu mākslas darbu izīrēšanu uz laiku (B8-0046/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Edouard Ferrand un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par iespējamām sankcijām pret Poliju (B8-0047/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Ziemeļkorejas kodolizmēģinājumu (B8-0048/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Edouard Ferrand un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Vācijas nostāju imigrācijas jautājumā (B8-0049/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Edouard Ferrand un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas pilsoņu drošību (B8-0070/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Franz Obermayr. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par labāku energoefektivitātes klases noteikšanu (B8-0071/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Edouard Ferrand un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Sīrijas kultūras mantojuma saglabāšanu (B8-0072/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Edouard Ferrand un Matteo Salvini ENF grupas vārdā. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nāvessoda izpildi, nocērtot galvu, šeiham al-Nimr (B8-0073/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Franz Obermayr. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas patērētāju aizsardzību pret ģenētiski modificētām zivju sugām, jo īpaši lašiem (B8-0074/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

INTA

- Franz Obermayr. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par mazo un vidējo zivsaimniecības un akvakultūras uzņēmumu aizsardzību (B8-0075/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Angel Dzhambazki. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nāvessoda izpildi reliģiskajam līderim Nimr al-Nimr (B8-0076/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas stratēģiju tādu personu atbalstam, kuras cieš no Alcheimera slimības (B8-1425/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par PVO paziņojuma izraisīto paniku saistībā ar sarkano un pārstrādāto gaļu (B8-1426/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Morten Messerschmidt. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atsevišķu viedokļu ieviešanu Eiropas Savienības Tiesā (B8-1427/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Lorenzo Fontana, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch un Branislav Škripek. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību sniegt īpašu palīdzību kristiešu bēgļiem (B8-1428/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Stefan Eck un Anja Hazekamp. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par izmēģinājumiem ar dzīvniekiem alternatīvu apstiprinātu metožu obligātu izmantošanu (B8-1429/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Pasaules korupcijas apkarošanas dienu (B8-1430/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par plūdu iespēju (B8-1431/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vietējām klimata iniciatīvām (B8-1432/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par depresiju (B8-1433/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kaitējumu, ko etiķetei Made in Italy radījis olīveļļas importa īpatsvara pieaugums no Tunisijas (B8-1434/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par attiecībām ar Turciju (B8-1435/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par veselības aizsardzības iestāžu un slimnīcu darba laika organizācijas dažiem aspektiem (B8-1436/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sirds išēmiju (B8-1437/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par preču iegādes tiešsaistē veicināšanu (B8-1438/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aklumu un oftalmoloģiskām slimībām (B8-1439/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārtikas alerģijām (B8-1440/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sabiedriskās mobilitātes stimulēšanu nolūkā apkarot smogu Eiropas pilsētās (B8-1441/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par iniciatīvu programmu D vitamīna trūkuma novēršanai Eiropas bērniem (B8-1442/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par Pasaules cilvēktiesību dienu (B8-1443/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par psoriāzisko artrītu (B8-1444/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par personām, kas Itālijā mirušas no azbesta (B8-1445/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

EMPL

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par steidzami ieņemamo ES nostāju attiecībā uz Turciju, pēc tam, kad 24. novembrī Turcijas puse notrieca Krievijas iznīcinātāju (B8-1446/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kontroles pasākumiem, kas apturētu Ķīnas plastmasas rīsu tirdzniecību, kas rada nopietnu kaitējumu Eiropas iedzīvotāju veselībai (B8-1447/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ENVI


16. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana komitejām

JURI komiteja (Reglamenta 40. pants)

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem ("Euro 6") (D042120/03 - 2015/2988(RPS))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO, JURI (Reglamenta 40. pants)

CULT komiteja

- Strukturālo reformu atbalsta programmas izveide laikposmam no 2017. līdz 2020. gadam (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: : REGI
atzinums: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, LIBE


17. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


18. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2016. gada 24. un 25. februārī.


19. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Juridisks paziņojums - Privātuma politika