Indeks 
Protokół
PDF 304kWORD 303k
Czwartek, 4 lutego 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja humanitarna w Jemenie (złożone projekty rezolucji)
 3.Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych (złożone projekty rezolucji)
 4.Skład Parlamentu
 5.Regiony wyspiarskie (debata)
 6.Rola władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (debata)
 7.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
7.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka na Krymie, w szczególności sytuacja Tatarów krymskich
  
7.2.Bahrajn: sprawa Mohammeda Ramadana
  
7.3.Sprawa zaginionych wydawców książek w Hongkongu
 8.Głosowanie
  
8.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka na Krymie, w szczególności sytuacja Tatarów krymskich (głosowanie)
  
8.2.Bahrajn: sprawa Mohammeda Ramadana (głosowanie)
  
8.3.Sprawa zaginionych wydawców książek w Hongkongu (głosowanie)
  
8.4.Sprawozdanie z postępów Serbii w 2015 r. (głosowanie)
  
8.5.Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (głosowanie)
  
8.6.Sytuacja w Libii (głosowanie)
  
8.7.Regiony wyspiarskie (głosowanie)
  
8.8.Rola władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (głosowanie)
  
8.9.Sytuacja humanitarna w Jemenie (głosowanie)
  
8.10.Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 13.Infrastruktura kolejowa i usługi publiczne w makroregionie Dunaju i makroregionie adriatyckim (debata)
 14.Wprowadzenie kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich (debata)
 15.Składanie dokumentów
 16.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.


2. Sytuacja humanitarna w Jemenie (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja humanitarna w Jemenie (2016/2515(RSP))

Debata odbyła się dnia 20 stycznia 2016 r. (pkt 12 protokołu z dnia 20.1.2016).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie 2016/2515(RSP) (B8-0147/2016);

—   Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga i Estefanía Torres Martínez w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie 2016/2515(RSP) (B8-0151/2016);

—   Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Jemenie 2016/2515(RSP) (B8-0152/2016);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie 2016/2515(RSP) (B8-0153/2016);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer i Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie 2016/2515(RSP) (B8-0155/2016);

—   Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál i Barbara Matera w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Jemenie 2016/2515(RSP) (B8-0158/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Jemenie 2016/2515(RSP) (B8-0160/2016).

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 4 lutego 2016 r.


3. Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych (2016/2529(RSP))

Debata odbyła się dnia 20 stycznia 2016 r. (pkt 16 protokołu z dnia 20.1.2016).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Bodil Valero, Alyn Smith, Bronis Ropė i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez ISIS 2016/2529(RSP) (B8-0149/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Raffaele Fitto, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Andrew Lewer, Beatrix von Storch, Zbigniew Kuźmiuk, Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope, Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski, Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Branislav Škripek i Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, w sprawie systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez ISIS 2016/2529(RSP) (B8-0154/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez ISIS 2016/2529(RSP) (B8-0156/2016);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, w sprawie systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez ISIS 2016/2529(RSP) (B8-0157/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward i Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D, w sprawie systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez ISIS 2016/2529(RSP) (B8-0159/2016);

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Antonio Tajani, Michael Gahler, Mariya Gabriel, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Esther de Lange, Kinga Gál, Tunne Kelam, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Philippe Juvin, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia i Barbara Matera w imieniu grupy PPE, w sprawie systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez ISIS 2016/2529(RSP) (B8-0161/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez ISIS 2016/2529(RSP) (B8-0162/2016).

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 4 lutego 2016 r.


4. Skład Parlamentu

Właściwe organy hiszpańskie powiadomiły o wyborze Caroliny Punset Bannel w miejsce Juana Carlosa Girauty Vidala na posłankę do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 3 lutego 2016 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Carolina Punset Bannel bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.


5. Regiony wyspiarskie (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000013/2016), które skierowała Iskra Mihaylova, w imieniu komisji REGI, do Komisji: Regiony wyspiarskie (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016)

Iskra Mihaylova rozwinęła pytanie.

Corina Crețu (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Salvatore Cicu w imieniu grupy PPE, Michela Giuffrida w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Matteo Salvini w imieniu grupy ENF, Rosa Estaràs Ferragut, Demetris Papadakis, Nikolaos Chountis i Giovanni La Via.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Tonino Picula, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Andreas Schwab, Renato Soru, Mercedes Bresso i Maria Grapini.

Głos zabrała Corina Crețu.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

– Iskra Mihaylova, w imieniu komisji REGI, w sprawie specyficznej sytuacji wysp (2015/3014(RSP)) (B8-0165/2016)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 4 lutego 2016 r.


6. Rola władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000012/2016), które skierowała Iskra Mihaylova, w imieniu komisji REGI, do Komisji: Rola władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016)

Iskra Mihaylova rozwinęła pytanie.

Corina Crețu (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Mirosław Piotrowski w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lamberta van Nistelrooija i Billa Etheridge'a, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Joachim Zeller, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Louis-Joseph Manscour, Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Olafa Stugera, i Steeve Briois.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrey Novakov, Andrea Cozzolino i Ruža Tomašić.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jozo Radoš, Ivana Maletić, Nicola Caputo i Krzysztof Hetman.

Głos zabrała Corina Crețu.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

– Iskra Mihaylova, w imieniu komisji REGI, w sprawie roli władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (2015/3013(RSP)) (B8-0171/2016)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 4 lutego 2016 r.


7. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 2.2.2016)


7.1. Sytuacja w zakresie praw człowieka na Krymie, w szczególności sytuacja Tatarów krymskich

Projekty rezolucji B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016, B8-0190/2016 (2016/2556(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Tania González Peñas i Petras Auštrevičius przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Andrej Plenković w imieniu grupy PPE, Tibor Szanyi w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Kaja Kallas w imieniu grupy ALDE, Jaromír Štětina, Kati Piri, Charles Tannock i Eleftherios Synadinos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil i Marek Jurek.

Głos zabrał Reinhard Bütikofer w celu złożenia oświadczenia osobistego w wyniku wystąpienia Cristiana Dana Predy.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie:pkt 8.1 protokołu z dnia 4 lutego 2016 r.


7.2. Bahrajn: sprawa Mohammeda Ramadana

Projekty rezolucji B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-0197/2016, B8-0198/2016 (2016/2557(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat i Marietje Schaake przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Ramona Nicole Mănescu w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Seán Kelly i Julie Ward.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Pavel Svoboda i Nicola Caputo.

Głos zabrał Corina Crețu (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 4 lutego 2016 r.


7.3. Sprawa zaginionych wydawców książek w Hongkongu

Projekty rezolucji B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016, B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0193/2016 (2016/2558(RSP))

Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Bas Belder, Lola Sánchez Caldentey i José Inácio Faria przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, i Jo Leinen w imieniu grupy S&D.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák i Pavel Svoboda.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.3 protokołu z dnia 4 lutego 2016 r.


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Sytuacja w zakresie praw człowieka na Krymie, w szczególności sytuacja Tatarów krymskich (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016 i B8-0190/2016 (2016/2556(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0173/2016

(zastępujący B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0184/2016, B8-0186/2016 i B8-0190/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Kinga Gál, Claude Rolin, Roberta Metsola i Inese Vaidere, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Arne Lietz, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho i Neena Gill, w imieniu grupy S&D;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ian Duncan i Arne Gericke, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Peter Eriksson, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes i Davor Škrlec, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2016)0043)

(Projekty rezolucji B8-0183/2016 i B8-0188/2016 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Andrej Plenković przedstawił poprawkę ustną do ustępu 7. Poprawka została przyjęta.


8.2. Bahrajn: sprawa Mohammeda Ramadana (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-0197/2016 i B8-0198/2016 (2016/2557(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0174/2016

(zastępujący B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0197/2016 i B8-0198/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Eva Paunova, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Claude Rolin, Elisabetta Gardini i Roberta Metsola, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Jo Leinen, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Neena Gill i Alessia Maria Mosca, w imieniu grupy S&D;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou i Tania González Peñas, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Heidi Hautala i Bodil Valero, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0044)

(Projekt rezolucji B8-0196/2016 stał się bezprzedmiotowy.)


8.3. Sprawa zaginionych wydawców książek w Hongkongu (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016, B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016 i B8-0193/2016 (2016/2558(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0175/2016

(zastępujący B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016, B8-0187/2016, B8-0189/2016 i B8-0193/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia i Joachim Zeller, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Jo Leinen, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Arne Gericke i Roberts Zīle, w imieniu grupy ECR;

—   José Inácio Faria, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes i Heidi Hautala, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi i Marco Valli, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0045)

(Projekt rezolucji B8-0191/2016 stał się bezprzedmiotowy.)


8.4. Sprawozdanie z postępów Serbii w 2015 r. (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0166/2016 (2015/2892(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0046)


8.5. Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0167/2016 (2015/2893(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0047)

Wystąpienia

Ulrike Lunacek, po ogłoszeniu, że grupa PPE wycofała poprawkę 8, którą to decyzję potwierdził Lars Adaktusson, przedstawiła poprawkę ustną do ust. 6. Poprawka ustna została przyjęta.


8.6. Sytuacja w Libii (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016 i B8-0181/2016 (2016/2537(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0146/2016

(zastępujący B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016 i B8-0178/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Lara Comi, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Milan Zver i Andrey Kovatchev, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Victor Boştinaru, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer i Nicola Caputo, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba i Beatrix von Storch, w imieniu grupy ECR;

—   Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Renate Weber, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Barbara Lochbihler, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2016)0048)

(Projekty rezolucji B8-0179/2016, B8-0180/2016 i B8-0181/2016 stały się bezprzedmiotowe.)


8.7. Regiony wyspiarskie (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0165/2016 (2015/3014(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0049)


8.8. Rola władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0171/2016 (2015/3013(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0050)


8.9. Sytuacja humanitarna w Jemenie (głosowanie)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja humanitarna w Jemenie (2016/2515(RSP))

Debata odbyła się dnia 20 stycznia 2016 r. (pkt 12 protokołu z dnia 20.1.2016).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 4 lutego 2016 (pkt 2 protokołu z dnia 4.2.2016).

Projekty rezolucji B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 i B8-0160/2016 (2016/2515(RSP))

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0147/2016 (złożony przez grupę ECR)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0151/2016

(zastępujący B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 i B8-0160/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver i Marijana Petir, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano i Josef Weidenholzer, w imieniu grupy S&D;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Renate Weber, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga i Estefanía Torres Martínez, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL;

—   Alyn Smith, Bodil Valero i Barbara Lochbihler, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD;

—   Arne Gericke.

Wystąpienia

Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, w celu zwrócenia się z wnioskiem o przełożenie głosowania na drugą lutową sesję plenarną, Richard Howitt, aby poprzeć wniosek, i Alyn Smith, przeciwko wnioskowi.

W GE (przy 391 głosach za, 226 głosach przeciw, 13 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.


8.10. Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych (głosowanie)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych (2016/2529(RSP))

Debata odbyła się dnia 20 stycznia 2016 r. (pkt 16 protokołu z dnia 20.1.2016)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 4 lutego 2016 (pkt 3 protokołu z dnia 4.2.2016).

Projekty rezolucji B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016 i B8-0162/2016 (2016/2529(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0149/2016

(zastępujący B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016 i B8-0162/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Antonio Tajani, Michael Gahler, Mariya Gabriel, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Esther de Lange, Kinga Gál, Tunne Kelam, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Barbara Matera, Milan Zver, Marijana Petir, Anna Záborská, Philippe Juvin i Andrey Kovatchev, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Elena Valenciano i Nicola Caputo, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba i Beatrix von Storch, w imieniu grupy ECR;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Renate Weber, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Bodil Valero, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0051)

(Projekt rezolucji B8-0156/2016 stał się bezprzedmiotowy.)


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Głos zabrał Jonathan Arnott w sprawie przebiegu głosowania (Przewodniczący udzielił wyjasnień)

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie z postępów Serbii w 2015 r. (2015/2892(RSP)) – B8-0166/2016
Jasenko Selimovic, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka

Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (2015/2893(RSP)) – B8-0167/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Jasenko Selimovic, Stanislav Polčák

Sytuacja w Libii (2016/2537(RSP)) – RC-B8-0146/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr

Regiony wyspiarskie (2015/3014(RSP)) – B8-0106/2016
Andrejs Mamikins, Catherine Stihler, Marian Harkin

Rola władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (2015/3013(RSP)) – B8-0105/2016
Andrejs Mamikins, Catherine Stihler, Stanislav Polčák

Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych (2016/2529(RSP))RC-B8-0149/2016
Branislav Škripek, György Hölvényi, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Anna Záborská


10. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13:00 i wznowione o godz. 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następujących stanowisk Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 - 2013/0014(COD))- 14524/1/2015 - COM(2016)0036)

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (wersja przekształcona) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)) 14525/1/2015 - COM(2016)0035)

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa kolei (wersja przekształcona) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)) 14526/1/2015 - COM(2016)0033)

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro dnia 5 lutego 2016 r.


13. Infrastruktura kolejowa i usługi publiczne w makroregionie Dunaju i makroregionie adriatyckim (debata)

Oświadczenie Komisji: Infrastruktura kolejowa i usługi publiczne w makroregionie Dunaju i makroregionie adriatyckim (2016/2922(RSP))

Corina Crețu (członkini Komisji) wydała oświadczenie.

Głos zabrali: Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE, Claudia Tapardel w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Claudię Tapardel, Nathan Gill w imieniu grupy EFDD, Jiří Pospíšil, Inés Ayala Sender, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Davida Coburna, Ivan Jakovčić, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Igora Šoltesa i Gesine Meissner, Davor Škrlec, Isabella Adinolfi, Andor Deli, Doru-Claudian Frunzulică, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Cramera, Jozo Radoš, Tibor Szanyi i Andrejs Mamikins.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini i Jasenko Selimovic.

Głos zabrała Corina Crețu.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca


14. Wprowadzenie kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich (debata)

Oświadczenie Komisji: Wprowadzenie kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich (2016/2540(RSP))

Corina Crețu (członkini Komisji) wydała oświadczenie.

Głos zabrali: Renate Sommer w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na trzy pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Renate Sommer, Różę Gräfin von Thun und Hohenstein i Jiříego Pospíšila, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Keith Taylor w imieniu grupy Verts/ALE, Julia Reid w imieniu grupy EFDD, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Arne Gericke, Anja Hazekamp, Sirpa Pietikäinen, Doru-Claudian Frunzulică i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivan Jakovčić, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein i Isabella Adinolfi.

Głos zabrała Corina Crețu.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


15. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych iich przyczep oraz układów, komponentów ioddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ENVI, ITRE, TRAN

- List of candidates for the replacement of seven members of the European Food Safety Authority's Management Board, as approved by the Commission on 6 January 2016 (LIMITE) (05359/2016 - C8-0016/2016 – 2016/0802(NLE))
Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Szwecji zgodnie z art. 9 decyzji Rady (UE) 2015/1523 oraz art. 9 decyzji Rady (UE) 2015/1601 ustanawiającymi środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji (COM(2015)0677 - C8-0017/2016 - 2015/0314(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich (COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Selection of the Executive Director of the European Asylum Support Office (EASO) (N8-0012/2016 - C8-0019/2016 – 2016/0901(NLE)) Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470-790MHz w Unii (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Zgodnie z art. 307 traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

CULT, IMCO, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, JURI, INTA

2) przez posłów, projekt rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie zaangażowania Rosji w walkę z Państwem Islamskim w Syrii (B8-0001/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zagrożenia marki Made in Italy przez silny wzrost importu niecertyfikowanego mleka o przedłużonej trwałości (B8-0003/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie polityki migracyjnej Unii Europejskiej (B8-0004/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie stopniowego wprowadzenia zakazu prowadzenia na gryzoniach testów na wykrycie nowotworów (B8-0005/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie wspierania działalności wolontariackiej prowadzonej w ramach stowarzyszeń (B8-0006/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie przekroczenia kompetencji przez Komisję Europejską (B8-0007/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Dominique Martin i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie pomocy bezdomnym w Unii Europejskiej (B8-0008/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wyłączenia gospodarki wodnej z zakresu obowiązywania zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego (B8-0009/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie koncentracji wydawnictw prasowych (B8-0010/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie rezygnacji z projektu europejskiego rejestru danych dotyczących przelotu pasażera (B8-0011/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Projekt rezolucji w sprawie statusu pracowników delegowanych (B8-0012/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ochrony ekosystemów górskich (B8-0013/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie zakazu wprowadzania do sprzedaży w bankach instrumentów pochodnych i obligacji podporządkowanych (B8-0014/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wzmocnienia koordynacji na szczeblu europejskim w obliczu potencjalnych ataków chemicznych i biologicznych (B8-0015/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie znaczenia dystrybucji owoców i mleka w szkołach (B8-0016/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie kontroli dotyczących podrabianej żywności (B8-0017/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie tajemnicy wokół negocjacji TTIP (B8-0018/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie stanowiska Turcji w kwestii syryjskiej (B8-0019/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie propozycji Organizacji Narodów Zjednoczonych, by do roku 2050 przyjąć w Unii Europejskiej 50 milionów migrantów (B8-0020/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie zniesienia kwot cukrowych (B8-0021/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie katastrofy ekologicznej w Brazylii i jej możliwych skutków dla Europy (B8-0022/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia dla weneckiej akwakultury (B8-0023/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zagrożenia ze strony terrorystów islamskich na lotniskach włoskich i europejskich (B8-0024/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie zniesienia sankcji nałożonych na Rosję (B8-0025/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie skutków rosyjskiego embarga dla wywozu produktów wytwarzanych w Wenecji Euganejskiej (B8-0026/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie zakazu obchodzenia świąt Bożego Narodzenia w Brunei (B8-0027/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia stałej grupy roboczej do spraw ubóstwa wśród dzieci (B8-0028/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie nowych sposobów leczenia dzieci (B8-0029/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie w sprawie przyjęcia odpowiednich środków wyrównawczych mających na celu zmniejszenie ryzyka związanego z liberalizacją praw do sadzenia (B8-0030/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie obecności terrorystów wśród przybywających do Europy migrantów (B8-0031/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie zaleceń z konferencji COP 21 przyjętych przez Unię Europejską (B8-0032/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie nowej strefy wolnego handlu ASEAN (B8-0033/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie uwag Komisji Europejskiej dotyczących nowego rządu polskiego (B8-0034/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie znaczenia spersonalizowanej diety (B8-0035/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie powiązań między wielonarodowymi koncernami naftowymi a Komisją Europejską w ramach negocjacji transatlantyckich (B8-0036/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (B8-0037/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie inwestycji sektora prywatnego na rzecz badań i rozwoju (B8-0038/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony zdrowia i zwalczania zanieczyszczenia powietrza (B8-0039/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia przepisów unijnych dotyczących czasowego wypożyczania niewystawianych dzieł sztuki (B8-0046/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Edouard Ferrand i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie ewentualnych sankcji wobec Polski (B8-0047/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie prób jądrowych w Korei Północnej (B8-0048/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Edouard Ferrand i Matteo Salvini. Projekt rezolucji o w sprawie proimigracyjnej polityki Niemiec (B8-0049/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Edouard Ferrand i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa obywateli Unii (B8-0070/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Franz Obermayr. Projekt rezolucji w sprawie lepszej klasyfikacji klas efektywności energetycznej (B8-0071/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Edouard Ferrand i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie ochrony dziedzictwa syryjskiego (B8-0072/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Edouard Ferrand i Matteo Salvini, w imieniu grupy ENF. Projekt rezolucji w sprawie ścięcia szejka al-Nimra (B8-0073/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Franz Obermayr. Projekt rezolucji w sprawie ochrony europejskich konsumentów przed genetycznie zmodyfikowanymi gatunkami ryb, w szczególności łososiem (B8-0074/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

INTA

- Franz Obermayr. Projekt rezolucji w sprawie ochrony małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa i akwakultury (B8-0075/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Angel Dzhambazki. Projekt rezolucji w sprawie egzekucji przywódcy religijnego Nimra al-Nimra (B8-0076/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie opracowania europejskiej strategii wsparcia dla chorych na chorobę Alzheimera (B8-1425/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie paniki, jaką wywołało oświadczenie WHO dotyczące czerwonego i przetworzonego mięsa (B8-1426/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Projekt rezolucji w sprawie składania oddzielnych opinii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (B8-1427/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Lorenzo Fontana, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch i Branislav Škripek. Projekt rezolucji o w sprawie specjalnej pomocy dla uchodźców chrześcijańskich (B8-1428/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Stefan Eck i Anja Hazekamp. Projekt rezolucji w sprawie obowiązkowego stosowania zatwierdzonych alternatywnych metod badań na zwierzętach (B8-1429/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie światowego dnia walki z korupcją (B8-1430/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zagrożenia powodziami (B8-1431/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie lokalnych inicjatyw na rzecz klimatu (B8-1432/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie depresji (B8-1433/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie szkód wyrządzonych marce Made in Italy przez ogromny wzrost importu oliwy z Tunezji (B8-1434/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Projekt rezolucji w sprawie stosunków z Turcją (B8-1435/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie niektórych aspektów organizacji czasu pracy w sektorze sanitarnym i szpitalnym (B8-1436/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie choroby niedokrwiennej serca (B8-1437/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie promowania zakupów w internecie (B8-1438/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ślepoty i chorób oczu (B8-1439/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie alergii pokarmowych (B8-1440/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zachęt dla publicznej mobilizacji przeciw zanieczyszczeniu powietrza w europejskich miastach (B8-1441/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie programu inicjatyw na rzecz walki z niedoborem witaminy D u dzieci w Europie (B8-1442/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie Światowego Dnia Praw Człowieka (B8-1443/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie łuszczycowego zapalenia stawów (B8-1444/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie śmiertelnych ofiar azbestu we Włoszech (B8-1445/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie pilnej potrzeby zajęcia przez UE stanowiska wobec Turcji w związku z zestrzeleniem przez nią rosyjskiego myśliwca w dniu 24 listopada 2015 r. (B8-1446/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie środków kontroli zmierzających do wstrzymania handlu chińskim ryżem z plastikiem, który poważnie szkodzi zdrowiu obywateli europejskich (B8-1447/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ENVI


16. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Przekazanie komisjom

komisja JURI (art. 40 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS))
odesłano komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO, JURI (art. 40 Regulaminu)

komisja CULT

- Utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
odesłano komisji przedm. właśc.: REGI
opinia: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, LIBE


17. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


18. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 24 i 25 lutego 2016 r.


19. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16:45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności