Zoznam 
Zápisnica
PDF 300kWORD 300k
Štvrtok, 4. februára 2016 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Humanitárna situácia v Jemene (predložené návrhy uznesení)
 3.Systematické hromadné vyvražďovanie príslušníkov náboženských menšín Islamským štátom (predložené návrhy uznesení)
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Podmienky ostrovnej povahy (rozprava)
 6.Úloha miestnych a regionálnych orgánov v európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) (rozprava)
 7.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
7.1.Situácia v oblasti ľudských práv na Kryme, najmä pokiaľ ide o krymských Tatárov
  
7.2.Bahrajn: prípad Muhammada Ramadána
  
7.3.Prípad nezvestných vydavateľov v Hongkongu
 8.Hlasovanie
  
8.1.Situácia v oblasti ľudských práv na Kryme, najmä pokiaľ ide o krymských Tatárov (hlasovanie)
  
8.2.Bahrajn: prípad Muhammada Ramadána (hlasovanie)
  
8.3.Prípad nezvestných vydavateľov v Hongkongu (hlasovanie)
  
8.4.Správa o pokroku Srbska za rok 2015 (hlasovanie)
  
8.5.Proces integrácie Kosova do EÚ (hlasovanie)
  
8.6.Situácia v Líbyi (hlasovanie)
  
8.7.Podmienky ostrovnej povahy (hlasovanie)
  
8.8.Úloha miestnych a regionálnych orgánov v európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) (hlasovanie)
  
8.9.Humanitárna situácia v Jemene (hlasovanie)
  
8.10.Systematické hromadné vyvražďovanie príslušníkov náboženských menšín Islamským štátom (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Pozície Rady v prvom čítaní
 13.Železničná infraštruktúra a verejné služby v podunajskom a jadranskom makroregióne (rozprava)
 14.Zavedenie zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (rozprava)
 15.Predloženie dokumentov
 16.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Humanitárna situácia v Jemene (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Humanitárna situácia v Jemene (2016/2515(RSP))

Rozprava sa konala 20. januára 2016 (bod 12 zápisnice zo dňa 20.1.2016).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská a Branislav Škripek v mene skupiny ECR, o humanitárnej situácii v Jemene (2016/2515(RSP)) (B8-0147/2016);

—   Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga a Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL, o humanitárnej situácii v Jemene (2016/2515(RSP)) (B8-0151/2016);

—   Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Jemene (2016/2515(RSP)) (B8-0152/2016);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, o humanitárnej situácii v Jemene (2016/2515(RSP)) (B8-0153/2016);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer a Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D, o humanitárnej situácii v Jemene (2016/2515(RSP)) (B8-0155/2016);

—   Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál a Barbara Matera v mene skupiny PPE, o situácii v Jemene (2016/2515(RSP)) (B8-0158/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o situácii v Jemene (2016/2515(RSP)) (B8-0160/2016).

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 4.2.2016.


3. Systematické hromadné vyvražďovanie príslušníkov náboženských menšín Islamským štátom (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Systematické hromadné vyvražďovanie príslušníkov náboženských menšín Islamským štátom (2016/2529(RSP))

Rozprava sa konala 20. januára 2016 (bod 16 zápisnice zo dňa 20.1.2016).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Bodil Valero, Alyn Smith, Bronis Ropė a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, o systematickom hromadnom vyvražďovaní náboženských menšín organizáciou ISIS (2016/2529(RSP)) (B8-0149/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Raffaele Fitto, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Andrew Lewer, Beatrix von Storch, Zbigniew Kuźmiuk, Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope, Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski, Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Branislav Škripek a Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, o systematickom hromadnom vyvražďovaní náboženských menšín organizáciou ISIS (2016/2529(RSP)) (B8-0154/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, o systematickom masovom vyvražďovaní náboženských menšín zo strany ISIS (2016/2529(RSP)) (B8-0156/2016);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, o systematickom hromadnom vyvražďovaní náboženských menšín organizáciou ISIS (2016/2529(RSP)) (B8-0157/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward a Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D, o systematickom hromadnom vyvražďovaní náboženských menšín organizáciou ISIS (2016/2529(RSP)) (B8-0159/2016);

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Antonio Tajani, Michael Gahler, Mariya Gabriel, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Esther de Lange, Kinga Gál, Tunne Kelam, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Philippe Juvin, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia a Barbara Matera v mene skupiny PPE, o systematickom hromadnom vyvražďovaní náboženských menšín organizáciou ISIS (2016/2529(RSP)) (B8-0161/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o systematickom hromadnom vyvražďovaní náboženských menšín organizáciou ISIS (2016/2529(RSP)) (B8-0162/2016).

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 4.2.2016.


4. Zloženie Parlamentu

Príslušné španielske úrady oznámili, že Carolina Punset Bannel bola s účinnosťou od 3. februára 2016 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Juana Carlosa Girautu Vidala.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu Carolina Punset Bannel zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.


5. Podmienky ostrovnej povahy (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000013/2016), ktorú položila Iskra Mihaylova, v mene výboru REGI, pre Komisiu: Podmienky ostrovnej povahy (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016)

Iskra Mihaylova rozvinula otázku.

Corina Crețu (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Salvatore Cicu v mene skupiny PPE, Michela Giuffrida v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Matteo Salvini v mene skupiny ENF, Rosa Estaràs Ferragut, Demetris Papadakis, Nikolaos Chountis a Giovanni La Via.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Tonino Picula, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Andreas Schwab, Renato Soru, Mercedes Bresso a Maria Grapini.

V rozprave vystúpila Corina Crețu.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

— Iskra Mihaylova, v mene výboru REGI, o osobitnej situácii ostrovov (2015/3014(RSP)) (B8-0165/2016)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 4.2.2016.


6. Úloha miestnych a regionálnych orgánov v európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000012/2016), ktorú položila Iskra Mihaylova, v mene výboru REGI, pre Komisiu: Úloha miestnych a regionálnych orgánov v európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016)

Iskra Mihaylova rozvinula otázku.

Corina Crețu (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Lambert van Nistelrooij v mene skupiny PPE, Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Mirosław Piotrowski v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Lambert van Nistelrooij a Bill Etheridge, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Joachim Zeller, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Louis-Joseph Manscour, Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Olaf Stuger, a Steeve Briois.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrey Novakov, Andrea Cozzolino a Ruža Tomašić.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jozo Radoš, Ivana Maletić, Nicola Caputo a Krzysztof Hetman.

V rozprave vystúpila Corina Crețu.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

— Iskra Mihaylova, v mene výboru REGI, o úlohe miestnych a regionálnych orgánov v európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) (2015/3013(RSP)) (B8-0171/2016)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 4.2.2016.


7. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 2.2.2016.)


7.1. Situácia v oblasti ľudských práv na Kryme, najmä pokiaľ ide o krymských Tatárov

Návrhy uznesenia B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016,B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016, B8-0190/2016 (2016/2556(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Tania González Peñas a Petras Auštrevičius uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Andrej Plenković v mene skupiny PPE, Tibor Szanyi v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Kaja Kallas v mene skupiny ALDE, Jaromír Štětina, Kati Piri, Charles Tannock a Eleftherios Synadinos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil a Marek Jurek.

V rozprave vystúpil Reinhard Bütikofer s osobným vyhlásením k vystúpeniu, ktoré mal Cristian Dan Preda.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 4.2.2016.


7.2. Bahrajn: prípad Muhammada Ramadána

Návrhy uznesenia B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-0197/2016, B8-0198/2016 (2016/2557(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat a Marietje Schaake uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Ramona Nicole Mănescu v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Seán Kelly a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Pavel Svoboda a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 4.2.2016.


7.3. Prípad nezvestných vydavateľov v Hongkongu

Návrhy uznesenia B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016,B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0193/2016 (2016/2558(RSP))

Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Bas Belder, Lola Sánchez Caldentey a José Inácio Faria uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE a Jo Leinen v mene skupiny S&D.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák a Pavel Svoboda.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 4.2.2016.


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Situácia v oblasti ľudských práv na Kryme, najmä pokiaľ ide o krymských Tatárov (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016 a B8-0190/2016 (2016/2556(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0173/2016

(nahrádzajúci B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0184/2016, B8-0186/2016 a B8-0190/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Kinga Gál, Claude Rolin, Roberta Metsola a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Arne Lietz, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho a Neena Gill, v mene skupiny S&D;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ian Duncan a Arne Gericke, v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Peter Eriksson, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes a Davor Škrlec, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2016)0043)

(Návrhy uznesenia B8-0183/2016 a B8-0188/2016 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

Andrej Plenković podal ústny pozmeňujúci návrh k odseku 7, ktorý bol prijatý.


8.2. Bahrajn: prípad Muhammada Ramadána (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-0197/2016 a B8-0198/2016 (2016/2557(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0174/2016

(nahrádzajúci B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0197/2016 a B8-0198/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Eva Paunova, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Claude Rolin, Elisabetta Gardini a Roberta Metsola, v mene skupiny PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Jo Leinen, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Neena Gill a Alessia Maria Mosca, v mene skupiny S&D;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou a Tania González Peñas, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Heidi Hautala a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0044)

(Návrh uznesenia B8-0196/2016 sa stal bezpredmetným.)


8.3. Prípad nezvestných vydavateľov v Hongkongu (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016, B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016 a B8-0193/2016 (2016/2558(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0175/2016

(nahrádzajúci B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016, B8-0187/2016, B8-0189/2016 a B8-0193/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia a Joachim Zeller, v mene skupiny PPE;

—   Jo Leinen, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Arne Gericke a Roberts Zīle, v mene skupiny ECR;

—   José Inácio Faria, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE;

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes a Heidi Hautala, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi a Marco Valli, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0045)

(Návrh uznesenia B8-0191/2016 sa stal bezpredmetným.)


8.4. Správa o pokroku Srbska za rok 2015 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0166/2016 (2015/2892(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0046)


8.5. Proces integrácie Kosova do EÚ (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0167/2016 (2015/2893(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0047)

Vystúpenia:

Ulrike Lunacek po tom, ako oznámila, že skupina PPE stiahla svoj pozmeňujúci návrh 8, pričom toto rozhodnutie potvrdil i Lars Adaktusson, predložila ústny pozmeňujúci návrh k pôvodnému zneniu odseku 6. Ústny pozmeňujúci návrh bol zohľadnený.


8.6. Situácia v Líbyi (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016 a B8-0181/2016 (2016/2537(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0146/2016

(nahrádzajúci B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016 a B8-0178/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Lara Comi, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Milan Zver a Andrey Kovatchev, v mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer a Nicola Caputo, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba a Beatrix von Storch, v mene skupiny ECR;

—   Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Renate Weber, v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2016)0048)

(Návrhy uznesenia B8-0179/2016, B8-0180/2016 a B8-0181/2016 sa stali bezpredmetnými.)


8.7. Podmienky ostrovnej povahy (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0165/2016 (2015/3014(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0049)


8.8. Úloha miestnych a regionálnych orgánov v európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0171/2016 (2015/3013(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0050)


8.9. Humanitárna situácia v Jemene (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Humanitárna situácia v Jemene (2016/2515(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 20. januára 2016 (bod 12 zápisnice zo dňa 20.1.2016).

Návrhy uznesenia boli oznámené 4. februára 2016 (bod 2 zápisnice zo dňa 4.2.2016).

Návrhy uznesenia B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 a B8-0160/2016 (2016/2515(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA B8-0147/2016 (podaný skupinou ECR)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0151/2016

(nahrádzajúci B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 a B8-0160/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver a Marijana Petir, v mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano a Josef Weidenholzer, v mene skupiny S&D;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Renate Weber, v mene skupiny ALDE;

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga a Estefanía Torres Martínez, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Alyn Smith, Bodil Valero a Barbara Lochbihler, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD;

—   Arne Gericke.

Vystúpenia:

Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE so žiadosťou o odloženie hlasovania na druhú februárovú schôdzu, Richard Howitt v prospech tejto žiadosti a Alyn Smith proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za 391, proti 226, 13 - zdržali sa hlasovania).


8.10. Systematické hromadné vyvražďovanie príslušníkov náboženských menšín Islamským štátom (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Systematické hromadné vyvražďovanie príslušníkov náboženských menšín Islamským štátom (2016/2529(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 20. januára 2016 (bod 16 zápisnice zo dňa 20.1.2016)

Návrhy uznesenia boli oznámené 4. februára 2016 (bod 3 zápisnice zo dňa 4.2.2016).

Návrhy uznesenia B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016 a B8-0162/2016 (2016/2529(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0149/2016

(nahrádzajúci B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016 a B8-0162/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Antonio Tajani, Michael Gahler, Mariya Gabriel, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Esther de Lange, Kinga Gál, Tunne Kelam, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Barbara Matera, Milan Zver, Marijana Petir, Anna Záborská, Philippe Juvin a Andrey Kovatchev, v mene skupiny PPE;

—   Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Elena Valenciano a Nicola Caputo, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba a Beatrix von Storch, v mene skupiny ECR;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Renate Weber, v mene skupiny ALDE;

—   Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0051)

(Návrh uznesenia B8-0156/2016 sa stal bezpredmetným.)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

V rozprave vystúpil Jonathan Arnott k priebehu hlasovania (predseda uviedol spresnenia).

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa o pokroku Srbska za rok 2015 (2015/2892(RSP)) - B8-0166/2016
Jasenko Selimovic, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka

Proces integrácie Kosova do EÚ (2015/2893(RSP)) - B8-0167/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Jasenko Selimovic, Stanislav Polčák

Situácia v Líbyi (2016/2537(RSP)) - RC-B8-0146/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr

Podmienky ostrovnej povahy (2015/3014(RSP)) - B8-0106/2016
Andrejs Mamikins, Catherine Stihler, Marian Harkin

Úloha miestnych a regionálnych orgánov v európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) (2015/3013(RSP)) - B8-0105/2016
Andrejs Mamikins, Catherine Stihler, Stanislav Polčák

Systematické hromadné vyvražďovanie príslušníkov náboženských menšín Islamským štátom (2016/2529(RSP)) - RC-B8-0149/2016
Branislav Škripek, György Hölvényi, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Anna Záborská


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Pozície Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 64 ods. 1 rokovacieho poriadku mu boli doručené nasledujúce pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia, ako aj pozícia Komisie o:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 – 2013/0014(COD) - 14524/1/2015 - COM(2016)0036)

pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (prepracované znenie) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD) - 14525/1/2015 - COM(2016)0035)

pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti železníc (prepracované znenie) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 – 2013/0016(COD) - 14526/1/2015 - COM(2016)0033)

pridelené: gestorský výbor: TRAN

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 5. februára 2016.


13. Železničná infraštruktúra a verejné služby v podunajskom a jadranskom makroregióne (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Železničná infraštruktúra a verejné služby v podunajskom a jadranskom makroregióne (2016/2922(RSP))

Corina Crețu (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPE, Claudia Tapardel v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Michael Cramer v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Claudia Tapardel, Nathan Gill v mene skupiny EFDD, Jiří Pospíšil, Inés Ayala Sender, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Ivan Jakovčić, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Igor Šoltes a Gesine Meissner, Davor Škrlec, Isabella Adinolfi, Andor Deli, Doru-Claudian Frunzulică, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Cramer, Jozo Radoš, Tibor Szanyi a Andrejs Mamikins.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini a Jasenko Selimovic.

V rozprave vystúpila Corina Crețu.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka


14. Zavedenie zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Zavedenie zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (2016/2540(RSP))

Corina Crețu (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Renate Sommer v mene skupiny PPE, David Martin v mene skupiny S&D, Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na tri otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Renate Sommer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Jiří Pospíšil, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE, Julia Reid v mene skupiny EFDD, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Arne Gericke, Anja Hazekamp, Sirpa Pietikäinen, Doru-Claudian Frunzulică a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivan Jakovčić, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Isabella Adinolfi.

V rozprave vystúpila Corina Crețu.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


15. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel aich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov asamostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, aodohľade nad trhom snimi (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- List of candidates for the replacement of seven members of the European Food Safety Authority's Management Board, as approved by the Commission on 6 January 2016 (LIMITE) (05359/2016 - C8-0016/2016 - 2016/0802(NLE))

Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení voblasti medzinárodnej ochrany vprospech Švédska vsúlade sčlánkom9 rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1523 ačlánkom9 rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1601 ozavedení dočasných opatrení voblasti medzinárodnej ochrany vprospech Talianska aGrécka (COM(2015)0677 - C8-0017/2016 - 2015/0314(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe tovaru a služieb tretích krajín na vnútorný trh verejného obstarávania Únie aopostupoch podporujúcich rokovania o prístupe tovaru a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín (COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Selection of the Executive Director of the European Asylum Support Office (EASO) (N8-0012/2016 - C8-0019/2016 – 2016/0901(NLE))

Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady ovyužívaní frekvenčného pásma 470 – 790MHz v Únii (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s článkom 307 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

CULT, IMCO, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, JURI, INTA

2) poslancov – návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o angažovanosti Ruska v boji proti organizácii Dá’iš v Sýrii (B8-0001/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o rizikách vyplývajúcich z veľkého nárastu dovozu necertifikovaného trvanlivého mlieka na úkor mlieka vyrobeného v Taliansku (B8-0003/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o migračnej politike Európskej únie (B8-0004/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois a Sophie Montel. Návrh uznesenia o postupnom zákaze rakovinových testov na hlodavcoch (B8-0005/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois a Sophie Montel. Návrh uznesenia o podpore dobrovoľníckych združení (B8-0006/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o prekročení právomocí Európskej komisie (B8-0007/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Dominique Martin a Sophie Montel. Návrh uznesenia o pomoci bezdomovcom v Európskej únii (B8-0008/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o vylúčení riadenia vodných zdrojov z pravidiel vnútorného trhu (B8-0009/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o koncentrácii tlače (B8-0010/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o upustení od projektu európskeho záznamu o cestujúcich v leteckej doprave (B8-0011/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Návrh uznesenia o postavení vyslaných pracovníkov (B8-0012/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ochrane horských ekosystémov (B8-0013/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zákaze predávať deriváty a podriadené dlhopisy pri priehradkách v bankách (B8-0014/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o väčšej koordinácii európskych snáh čeliť prípadným chemickým a bakteriologickým útokom (B8-0015/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o dôležitosti distribúcie ovocia a mlieka na školách (B8-0016/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o kontrolách v súvislosti s falšovaním potravín (B8-0017/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o tajnostiach v súvislosti s rokovaniami o TTIP (B8-0018/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o postoji Turecka k sýrskej otázke (B8-0019/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o návrhu OSN, aby Európa do roku 2050 prijala 50 miliónov migrantov (B8-0020/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o zrušení kvót pre cukor (B8-0021/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ekologickej katastrofe v Brazílii a jej možných následkoch v Európe (B8-0022/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o podpore benátskej akvakultúry (B8-0023/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nebezpečenstve islamských teroristov na talianskych a európskych letiskách (B8-0024/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o ukončení sankcií uvalených na Rusko (B8-0025/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o dôsledkoch ruského embarga na vývoz tovaru vyrobeného v Benátsku (B8-0026/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zákaze slávenia Vianoc v Bruneji (B8-0027/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vytvorení stálej pracovnej skupiny o chudobe detí (B8-0028/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nových spôsoboch liečby mladistvých (B8-0029/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o potrebe prijať vhodné kompenzačné opatrenia na zníženie rizík spojených s liberalizáciou práv na výsadbu (B8-0030/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o prítomnosti teroristov v toku migrantov (B8-0031/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o odporúčaniach konferencie COP 21 prijatých Európskou úniou (B8-0032/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o novej zóne voľného obchodu ASEAN (B8-0033/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o pripomienkach Európskej komisie k novej poľskej vláde (B8-0034/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o význame personalizovanej výživy (B8-0035/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o väzbách medzi nadnárodnými ropnými spoločnosťami a Európskou komisiou v rámci transatlantických rokovaní (B8-0036/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o odpade z elektrických a elektronických zariadení (B8-0037/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o investíciách súkromného sektora do výskumu a vývoja (B8-0038/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane zdravia a boji proti znečisteniu ovzdušia (B8-0039/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zavedení právnych predpisov Európskej únie týkajúcich sa dočasného vypožičiavania umeleckých diel, ktoré nie sú vystavené (B8-0046/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o prípadných sankciách voči Poľsku (B8-0047/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o jadrových skúškach v Severnej Kórei (B8-0048/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o proimigračnom smerovaní Nemecka (B8-0049/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o bezpečnosti európskych občanov (B8-0070/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Franz Obermayr. Návrh uznesenia o lepšej klasifikácii tried energetickej účinnosti (B8-0071/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o ochrane sýrskeho dedičstva (B8-0072/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Edouard Ferrand a Matteo Salvini, v mene skupiny ENF. Návrh uznesenia o sťatí šejka al-Nimra (B8-0073/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Franz Obermayr. Návrh uznesenia o ochrane európskych spotrebiteľov pred geneticky modifikovanými druhmi rýb, najmä lososom (B8-0074/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

INTA

- Franz Obermayr. Návrh uznesenia o ochrane malých a stredných podnikov v oblasti rybolovu a akvakultúry (B8-0075/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

- Angel Dzhambazki. Návrh uznesenia o poprave náboženského vodcu Nimra al-Nimra (B8-0076/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o vytvorení európskej stratégie na podporu osôb trpiacich Alzheimerovou chorobou (B8-1425/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o poplašných správach týkajúcich sa červeného a spracovaného mäsa v dôsledku vyhlásenia OSN (B8-1426/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Návrh uznesenia o zavedení osobitných stanovísk na Súdnom dvore Európskej únie (B8-1427/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Lorenzo Fontana, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch a Branislav Škripek. Návrh uznesenia o potrebe osobitnej pomoci kresťanským utečencom (B8-1428/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Stefan Eck a Anja Hazekamp. Návrh uznesenia o povinnom používaní potvrdených alternatív testovania na zvieratách (B8-1429/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o svetovom dni boja proti korupcii (B8-1430/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nebezpečenstve povodní (B8-1431/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o miestnych iniciatívach v oblasti klímy (B8-1432/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o depresii (B8-1433/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o škodách spôsobených značke Made in Italy v dôsledku neprimeraného nárastu dovozu olivového oleja z Tuniska (B8-1434/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Návrh uznesenia o vzťahoch s Tureckom (B8-1435/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o niektorých aspektoch organizácie pracovného času v zdravotníctve a v nemocniciach (B8-1436/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ischemickej chorobe srdca (B8-1437/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podpore nákupov online (B8-1438/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o slepote a očných chorobách (B8-1439/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o alergiách na potraviny (B8-1440/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o stimuloch pre verejnú mobilitu proti smogovému znečisteniu v európskych mestách (B8-1441/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o programe na boj proti nedostatku vitamínu D u európskych detí (B8-1442/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o Svetovom dni ľudských práv (B8-1443/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o psoriatickej artritíde (B8-1444/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o úmrtiach na následky expozície azbestu v Taliansku (B8-1445/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o naliehavosti prijatia stanoviska EÚ voči Turecku v dôsledku zostrelenia ruskej stíhačky Tureckom 24. novembra (B8-1446/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o kontrolných opatreniach na zastavenie obchodovania s čínskou ryžou s plastom, vážnou hrozbou poškodenia zdravia európskych občanov (B8-1447/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI


16. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Pridelenie výborom

výbor JURI (článok 40 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS))
pridelené: gestorský výbor: ENVI
stanovisko: IMCO, JURI (článok 40 rokovacieho poriadku)

výbor CULT

- Ustanovenie programu na podporu štrukturálnych reforiem na obdobie rokov 2017 až 2020 (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
predložené gestorskému výboru: : REGI
stanovisko: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, LIBE


17. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


18. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať 24. a 25. februára 2016.


19. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.45 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia