Kazalo 
Zapisnik
PDF 290kWORD 297k
Četrtek, 4. februar 2016 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Humanitarne razmere v Jemnu (vloženi predlogi resolucij)
 3.Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS (vloženi predlogi resolucij)
 4.Sestava Parlamenta
 5.Posebni položaj otokov (razprava)
 6.Vloga lokalnih in regionalnih organov v evropskih strukturnih in investicijskih skladih (razprava)
 7.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
7.1.Razmere na področju človekovih pravic na Krimu, zlasti glede krimskih Tatarov
  
7.2.Bahrajn: primer Mohameda Ramadana
  
7.3.Primer pogrešanih knjižnih založnikov v Hongkongu
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Razmere na področju človekovih pravic na Krimu, zlasti glede krimskih Tatarov (glasovanje)
  
8.2.Bahrajn: primer Mohameda Ramadana (glasovanje)
  
8.3.Primer pogrešanih knjižnih založnikov v Hongkongu (glasovanje)
  
8.4.Poročilo o napredku Srbije za leto 2015 (glasovanje)
  
8.5.Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo (glasovanje)
  
8.6.Razmere v Libiji (glasovanje)
  
8.7.Posebni položaj otokov (glasovanje)
  
8.8.Vloga lokalnih in regionalnih organov v evropskih strukturnih in investicijskih skladih (glasovanje)
  
8.9.Humanitarne razmere v Jemnu (glasovanje)
  
8.10.Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 13.Železniška infrastruktura in javne storitve v podonavski in jadranski makroregiji (razprava)
 14.Uvedba usklajenih sistemov za registracijo hišnih živali v državah članicah (razprava)
 15.Predložitev dokumentov
 16.Sklepi o določenih dokumentih
 17.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 18.Datum naslednjih sej
 19.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Humanitarne razmere v Jemnu (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Humanitarne razmere v Jemnu (2016/2515(RSP))

Razprava je potekala 20. januarja 2016 (točka 12 zapisnika z dne 20.1.2016).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská in Branislav Škripek v imenu skupine ECR o humanitarnih razmerah v Jemnu (2016/2515(RSP)) (B8-0147/2016);

—   Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga in Estefanía Torres Martínez v imenu skupine GUE/NGL o humanitarnih razmerah v Jemnu (2016/2515(RSP)) (B8-0151/2016);

—   Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE o humanitarnih razmerah v Jemnu (2016/2515(RSP)) (B8-0152/2016);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE o humanitarnih razmerah v Jemnu (2016/2515(RSP)) (B8-0153/2016);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D o humanitarnih razmerah v Jemnu (2016/2515(RSP)) (B8-0155/2016);

—   Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál in Barbara Matera v imenu skupine PPE o humanitarnih razmerah v Jemnu (2016/2515(RSP)) (B8-0158/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o humanitarnih razmerah v Jemnu (2016/2515(RSP)) (B8-0160/2016).

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 4.2.2016.


3. Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS (2016/2529(RSP))

Razprava je potekala 20. januarja 2016 (točka 16 zapisnika z dne 20.1.2016).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Bodil Valero, Alyn Smith, Bronis Ropė in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE o sistematičnih množičnih pobojih verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS (2016/2529(RSP)) (B8-0149/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Raffaele Fitto, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Andrew Lewer, Beatrix von Storch, Zbigniew Kuźmiuk, Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope, Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski, Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Branislav Škripek in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR o sistematičnih množičnih pobojih verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS (2016/2529(RSP)) (B8-0154/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL o sistematičnih množičnih pobojih verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS (2016/2529(RSP)) (B8-0156/2016);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE o sistematičnih množičnih pobojih verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS (2016/2529(RSP)) (B8-0157/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D o sistematičnih množičnih pobojih verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS (2016/2529(RSP)) (B8-0159/2016);

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Antonio Tajani, Michael Gahler, Mariya Gabriel, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Esther de Lange, Kinga Gál, Tunne Kelam, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Philippe Juvin, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia in Barbara Matera v imenu skupine PPE o sistematičnih množičnih pobojih verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS (2016/2529(RSP)) (B8-0161/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o sistematičnih množičnih pobojih verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS (2016/2529(RSP)) (B8-0162/2016).

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika z dne 4.2.2016.


4. Sestava Parlamenta

Pristojni španski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Juana Carlosa Giraute Vidala za poslanko Evropskega parlamenta imenovana Carolina Punset Bannel z začetkom veljavnosti od dne 3. februarja 2016.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanka Carolina Punset Bannel polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


5. Posebni položaj otokov (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000013/2016), ki ga je postavila Iskra Mihaylova v imenu odbora REGI Komisiji: Posebni položaj otokov (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016)

Iskra Mihaylova je predstavila vprašanje.

Corina Crețu (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Salvatore Cicu v imenu skupine PPE, Michela Giuffrida v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Matteo Salvini v imenu skupine ENF, Rosa Estaràs Ferragut, Demetris Papadakis, Nikolaos Chountis in Giovanni La Via.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivana Maletić, Tonino Picula, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Andreas Schwab, Renato Soru, Mercedes Bresso in Maria Grapini.

Govorila je Corina Crețu.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

— Iskra Mihaylova v imenu odbora REGI o posebnem položaju otokov (2015/3014(RSP)) (B8-0165/2016)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika z dne 4.2.2016.


6. Vloga lokalnih in regionalnih organov v evropskih strukturnih in investicijskih skladih (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000012/2016), ki ga je postavila Iskra Mihaylova v imenu odbora REGI Komisiji: Vloga lokalnih in regionalnih organov v evropskih strukturnih in investicijskih skladih (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016)

Iskra Mihaylova je predstavila vprašanje.

Corina Crețu (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Lambert van Nistelrooij v imenu skupine PPE, Mercedes Bresso v imenu skupine S&D, Mirosław Piotrowski v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Olaf Stuger v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Lambert van Nistelrooij in Bill Etheridge, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Joachim Zeller, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Louis-Joseph Manscour, Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Olaf Stuger, in Steeve Briois.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrey Novakov, Andrea Cozzolino in Ruža Tomašić.

PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" so govorili Jozo Radoš, Ivana Maletić, Nicola Caputo in Krzysztof Hetman.

Govorila je Corina Crețu.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

— Iskra Mihaylova v imenu odbora REGI o vlogi lokalnih in regionalnih organov v evropskih strukturnih in investicijskih skladih 2015/3013(RSP) (B8-0171/2016)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika z dne 4.2.2016.


7. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 2.2.2016)


7.1. Razmere na področju človekovih pravic na Krimu, zlasti glede krimskih Tatarov

predlogi resolucij B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016,B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016, B8-0190/2016 (2016/2556(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Tania González Peñas in Petras Auštrevičius so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Andrej Plenković v imenu skupine PPE, Tibor Szanyi v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Kaja Kallas v imenu skupine ALDE, Jaromír Štětina, Kati Piri, Charles Tannock in Eleftherios Synadinos.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Jiří Pospíšil in Marek Jurek.

Govoril je Reinhard Bütikofer, ki je podal osebno izjavo kot odgovor na govor Cristiana Dana Prede.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.1 zapisnika z dne 4.2.2016.


7.2. Bahrajn: primer Mohameda Ramadana

predlogi resolucij B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016,B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-0197/2016, B8-0198/2016 (2016/2557(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat in Marietje Schaake so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Ramona Nicole Mănescu v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Seán Kelly in Julie Ward.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Pavel Svoboda in Nicola Caputo.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.2 zapisnika z dne 4.2.2016.


7.3. Primer pogrešanih knjižnih založnikov v Hongkongu

predlogi resolucij B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016,B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0193/2016 (2016/2558(RSP))

Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Bas Belder, Lola Sánchez Caldentey in José Inácio Faria so predstavili predloge resolucij.

Govorila sta Bogdan Brunon Wenta v imenu skupine PPE, in Jo Leinen v imenu skupine S&D.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák in Pavel Svoboda.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika z dne 4.2.2016.


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Razmere na področju človekovih pravic na Krimu, zlasti glede krimskih Tatarov (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016 in B8-0190/2016 (2016/2556(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0173/2016

(ki nadomešča B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0184/2016, B8-0186/2016 in B8-0190/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Kinga Gál, Claude Rolin, Roberta Metsola in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Arne Lietz, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho in Neena Gill v imenu skupine S&D;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ian Duncan in Arne Gericke v imenu skupine ECR;

—   Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Peter Eriksson, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2016)0043)

(Predloga resolucij B8-0183/2016 in B8-0188/2016 sta brezpredmetna.)

Govori

Andrej Plenković je podal ustni predlog spremembe k odstavku 7, ki je bil upoštevan.


8.2. Bahrajn: primer Mohameda Ramadana (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-0197/2016 in B8-0198/2016 (2016/2557(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0174/2016

(ki nadomešča B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0197/2016 in B8-0198/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Eva Paunova, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Claude Rolin, Elisabetta Gardini in Roberta Metsola v imenu skupine PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Jo Leinen, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Neena Gill in Alessia Maria Mosca v imenu skupine S&D;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou in Tania González Peñas v imenu skupine GUE/NGL;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Heidi Hautala in Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0044)

(Predlog resolucije B8-0196/2016 je brezpredmeten.)


8.3. Primer pogrešanih knjižnih založnikov v Hongkongu (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016, B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016 in B8-0193/2016 (2016/2558(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0175/2016

(ki nadomešča B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016, B8-0187/2016, B8-0189/2016 in B8-0193/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia in Joachim Zeller v imenu skupine PPE;

—   Jo Leinen, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Arne Gericke in Roberts Zīle v imenu skupine ECR;

—   José Inácio Faria, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE;

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi in Marco Valli v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0045)

(Predlog resolucije B8-0191/2016 je brezpredmeten.)


8.4. Poročilo o napredku Srbije za leto 2015 (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0166/2016 (2015/2892(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0046)


8.5. Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0167/2016 (2015/2893(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0047)

Govori

Ulrike Lunacek je po objavi, da skupina PPE umika predlog spremembe 8 (Lars Adaktusson je ta sklep potrdil), podala ustni predlog spremembe k izvirnemu besedilu odstavka 6, ki je bil upoštevan.


8.6. Razmere v Libiji (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016 in B8-0181/2016 (2016/2537(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0146/2016

(ki nadomešča B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016 in B8-0178/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Lara Comi, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Milan Zver in Andrey Kovatchev v imenu skupine PPE;

—   Victor Boştinaru, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer in Nicola Caputo v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba in Beatrix von Storch v imenu skupine ECR;

—   Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen in Renate Weber v imenu skupine ALDE;

—   Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2016)0048)

(Predlogi resolucij B8-0179/2016, B8-0180/2016 in B8-0181/2016 so brezpredmetni.)


8.7. Posebni položaj otokov (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0165/2016 (2015/3014(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0049)


8.8. Vloga lokalnih in regionalnih organov v evropskih strukturnih in investicijskih skladih (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0171/2016 (2015/3013(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0050)


8.9. Humanitarne razmere v Jemnu (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Humanitarne razmere v Jemnu (2016/2515(RSP))

Razprava je potekala dne 20. januarja 2016 (točka 12 zapisnika z dne 20.1.2016).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 4. februarja 2016 (točka 2 zapisnika z dne 4.2.2016).

predlogi resolucij B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 in B8-0160/2016 (2016/2515(RSP))

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0147/2016 (ki ga je predložila skupina ECR)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0151/2016

(ki nadomešča B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 in B8-0160/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver in Marijana Petir v imenu skupine PPE;

—   Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano in Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen in Renate Weber v imenu skupine ALDE;

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga in Estefanía Torres Martínez v imenu skupine GUE/NGL;

—   Alyn Smith, Bodil Valero in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD;

—   Arne Gericke.

Govori

Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, ki je zahteval, da se glasovanje preloži na drugo februarsko delno zasedanje, Richard Howitt, ki je zahtevo podprl, in Alyn Smith, ki ji je nasprotoval.

Parlament je z elektronskim glasovanjem (391 za, 226 proti, 13 vzdržanih glasov) zahtevo odobril.


8.10. Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS (2016/2529(RSP))

Razprava je potekala dne 20. januarja 2016 (točka 16 zapisnika z dne 20.1.2016)

Predlogi resolucij so bili objavljeni 4. februarja 2016 (točka 3 zapisnika z dne 4.2.2016).

predlogi resolucij B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016 in B8-0162/2016 (2016/2529(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0149/2016

(ki nadomešča B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016 in B8-0162/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Antonio Tajani, Michael Gahler, Mariya Gabriel, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Esther de Lange, Kinga Gál, Tunne Kelam, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Barbara Matera, Milan Zver, Marijana Petir, Anna Záborská, Philippe Juvin in Andrey Kovatchev v imenu skupine PPE;

—   Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Elena Valenciano in Nicola Caputo v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba in Beatrix von Storch v imenu skupine ECR;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen in Renate Weber v imenu skupine ALDE;

—   Bodil Valero, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0051)

(Predlog resolucije B8-0156/2016 je brezpredmeten.)


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Govoril je Jonathan Arnott o poteku glasovanja (predsedujoči je podal pojasnila)

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo o napredku Srbije za leto 2015 (2015/2892(RSP)) - B8-0166/2016
Jasenko Selimovic, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo (2015/2893(RSP)) - B8-0167/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Jasenko Selimovic, Stanislav Polčák

Razmere v Libiji (2016/2537(RSP)) - RC-B8-0146/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr

Posebni položaj otokov (2015/3014(RSP)) - B8-0106/2016
Andrejs Mamikins, Catherine Stihler, Marian Harkin

Vloga lokalnih in regionalnih organov v evropskih strukturnih in investicijskih skladih (2015/3013(RSP)) - B8-0105/2016
Andrejs Mamikins, Catherine Stihler, Stanislav Polčák

Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS (2016/2529(RSP)) - RC-B8-0149/2016
Branislav Škripek, György Hölvényi, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Anna Záborská


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.00, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Stališča Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 64(1) Poslovnika razglasil, da je od Sveta prejel naslednja stališča z razlogi, zaradi katerih je Svet stališča sprejel, in stališče Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 – 2013/0014(COD) - 14524/1/2015 - COM(2016)0036)

posredovano pristojni: TRAN

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (prenovitev) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD) - 14525/1/2015 - COM(2016)0035))

posredovano pristojni: TRAN

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti na železnici (prenovitev) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD) - 14526/1/2015 - COM(2016)0033)

posredovano pristojni: TRAN

Trimesečni rok, ki ga ima na razpolago Parlament, začne teči z jutrišnjim dnem, 5. februarja 2016.


13. Železniška infrastruktura in javne storitve v podonavski in jadranski makroregiji (razprava)

Izjava Komisije: Železniška infrastruktura in javne storitve v podonavski in jadranski makroregiji (2016/2922(RSP))

Corina Crețu (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Marian-Jean Marinescu v imenu skupine PPE, Claudia Tapardel v imenu skupine S&D, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Michael Cramer v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Claudia Tapardel, Nathan Gill v imenu skupine EFDD, Jiří Pospíšil, Inés Ayala Sender, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Ivan Jakovčić, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Igor Šoltes in Gesine Meissner, Davor Škrlec, Isabella Adinolfi, Andor Deli, Doru-Claudian Frunzulică, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Cramer, Jozo Radoš, Tibor Szanyi in Andrejs Mamikins.

Po postopku "catch the eye" so govorili Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini in Jasenko Selimovic.

Govorila je Corina Crețu.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica


14. Uvedba usklajenih sistemov za registracijo hišnih živali v državah članicah (razprava)

Izjava Komisije: Uvedba usklajenih sistemov za registracijo hišnih živali v državah članicah (2016/2540(RSP))

Corina Crețu (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Renate Sommer v imenu skupine PPE, David Martin v imenu skupine S&D, Janusz Wojciechowski v imenu skupine ECR, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na tri vprašanja, ki so jih z dvigom modrega kartončka postavili Renate Sommer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein in Jiří Pospíšil, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Keith Taylor v imenu skupine Verts/ALE, Julia Reid v imenu skupine EFDD, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Arne Gericke, Anja Hazekamp, Sirpa Pietikäinen, Doru-Claudian Frunzulică in Jiří Pospíšil.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivan Jakovčić, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein in Isabella Adinolfi.

Govorila je Corina Crețu.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


15. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji in nadzoru trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- List of candidates for the replacement of seven members of the European Food Safety Authority's Management Board, as approved by the Commission on 6 January 2016 (LIMITE) (05359/2016 - C8-0016/2016 – 2016/0802(NLE))

Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih.

posredovano

pristojni :

ENVI

- Predlog sklepa Sveta o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Švedske v skladu s členom9 Sklepa Sveta (EU) 2015/1523 in členom 9 Sklepa Sveta (EU)2015/1601 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (COM(2015)0677 - C8-0017/2016 - 2015/0314(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu blaga in storitev tretje države do notranjega trga javnih naročil Unije ter postopkih za podporo pogajanjem o dostopu blaga in storitev Unije do trgov javnih naročil tretjih držav (COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Selection of the Executive Director of the European Asylum Support Office (EASO) (N8-0012/2016 - C8-0019/2016 – 2016/0901(NLE))

Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih.

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo skladu z določbami člena 307 Pogodbe o tem predlogu neobvezno posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

CULT, IMCO, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE, JURI, INTA

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o sodelovanju Rusije v boj proti Daišu v Siriji (B8-0001/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o tveganjih, ki izhajajo iz močno povečanega uvoza necertificiranega mleka z dolgim rokom trajanja, ki škoduje izdelkom italijanskega porekla (B8-0003/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o migracijski politiki Evropske unije (B8-0004/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois in Sophie Montel. Predlog resolucije o postopni prepovedi izvajanja testov za odkrivanje raka na glodavcih (B8-0005/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois in Sophie Montel. Predlog resolucije o spodbujanju prostovoljskega dela (B8-0006/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o prekoračitvi pristojnosti Evropske komisije (B8-0007/2016)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Dominique Martin in Sophie Montel. Predlog resolucije o pomoči brezdomcem v Evropski uniji (B8-0008/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o izvzetju upravljanja vodnih virov iz pravil notranjega trga (B8-0009/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o koncentraciji medijev (B8-0010/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o opustitvi projekta evropske evidence podatkov o letalskih potnikih (B8-0011/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Predlog resolucije o statusu napotenih delavcev (B8-0012/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zaščiti gorskih ekosistemov (B8-0013/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o prepovedi prodaje izvedenih finančnih instrumentov in podrejenih obveznic pri bančnih okencih (B8-0014/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o boljšem evropskem usklajevanju ob morebitnih kemičnih in bakterioloških napadih (B8-0015/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pomenu razdeljevanja sadja in mleka v šolah (B8-0016/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o kontrolah na področju ponarejanja živil (B8-0017/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o tajnosti pogajanj TTIP (B8-0018/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o stališčih Turčije glede vprašanja Sirije (B8-0019/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o predlogu Organizacije združenih narodov, da bi Evropa do leta 2050 sprejela 50 milijonov migrantov (B8-0020/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o odpravi kvot za sladkor (B8-0021/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ekološki katastrofi v Braziliji in morebitnih posledicah za Evropo (B8-0022/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o podpori akvakulture v Benečiji (B8-0023/2016)

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o nevarnosti islamskih teroristov na italijanskih in evropskih letališčih (B8-0024/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o prekinitvi sankcij zoper Rusijo (B8-0025/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o posledicah ruskega embarga za izvoz blaga, proizvedenega v Venetu (B8-0026/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o prepovedi praznovanja božiča v Državi Brunej (B8-0027/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ustanovitvi stalne delovne skupine za revščino otrok (B8-0028/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o novih načinih oskrbe bolnih otrok (B8-0029/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o potrebi po sprejetju ustreznih izravnalnih ukrepov za zmanjšanje tveganj v zvezi z liberalizacijo pravic do zasaditve (B8-0030/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o prisotnosti teroristov v tokovih migrantov (B8-0031/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o priporočilih z 21. zasedanja konference pogodbenic, ki jih je sprejela Evropska unija (B8-0032/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o novem prostotrgovinskem območju ASEAN (B8-0033/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o pripombah Evropske komisije v zvezi z novo vlado Poljske (B8-0034/2016)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pomembnosti posamezniku prilagojene prehrane (B8-0035/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o povezovanju multinacionalnih naftnih družb in Evropske komisije v okviru čezatlantskih pogajanj (B8-0036/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o recikliranju odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) (B8-0037/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o naložbah zasebnega sektorja v raziskave in razvoj (B8-0038/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o varovanju zdravja in boju proti zračnemu onesnaževanju (B8-0039/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uvedbi zakonodaje Unije o začasni izposoji umetniških del, ki niso razstavljena (B8-0046/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Edouard Ferrand in Matteo Salvini. Predlog resolucije o morebitnih sankcijah proti Poljski (B8-0047/2016)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o severnokorejskem jedrskem poskusu (B8-0048/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Edouard Ferrand in Matteo Salvini. Predlog resolucije o nemški migracijski politiki (B8-0049/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Edouard Ferrand in Matteo Salvini. Predlog resolucije o varnosti evropskih državljanov (B8-0070/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Franz Obermayr. Predlog resolucije za boljšo razvrstitev razredov energetske učinkovitosti (B8-0071/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Edouard Ferrand in Matteo Salvini. Predlog resolucije o varstvu sirske dediščine (B8-0072/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Edouard Ferrand in Matteo Salvini, v imenu skupine ENF. Predlog resolucije o usmrtitvi šejka Nimr Al Nimra (B8-0073/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Franz Obermayr. Predlog resolucije o varstvu evropskih potrošnikov pred gensko spremenjenimi vrstami rib, zlasti lososa (B8-0074/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

INTA

- Franz Obermayr. Predlog resolucije o zaščiti malih in srednjih podjetij v ribiški proizvodnji in proizvodnji akvakulture (B8-0075/2016)

posredovano

pristojni :

PECH

- Angel Dzhambazki. Predlog resolucije o usmrtitvi verskega voditelja Nimr Al Nimra (B8-0076/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o vzpostavitvi evropske strategije za pomoč obolelim za alzheimerjem (B8-1425/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o preplahu glede rdečega in predelanega mesa, ki ga je sprožila izjava Svetovne zdravstvene organizacije (B8-1426/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Predlog resolucije o uvedbi ločenih sodniških mnenj na Sodišču Evropske unije (B8-1427/2015)

posredovano

pristojni :

JURI

- Lorenzo Fontana, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch in Branislav Škripek. Predlog resolucije o potrebi po posebni pomoči za krščanske begunce (B8-1428/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Stefan Eck in Anja Hazekamp. Predlog resolucije o obvezni uporabi validiranih alternativ preskušanju na živalih (B8-1429/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o svetovnem dnevu boja proti korupciji (B8-1430/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o poplavni ogroženosti (B8-1431/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o lokalnih pobudah za podnebje (B8-1432/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o depresiji (B8-1433/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o škodi, ki jo označbi Made in Italy povzroča nesorazmerno povečanje uvoza oljčnega olja iz Tunizije (B8-1434/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Predlog resolucije o odnosih s Turčijo (B8-1435/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o določenih vidikih organizacije delovnega časa v zdravstvenem in bolnišničnem sektorju (B8-1436/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ishemični bolezni srca (B8-1437/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o spodbujanju spletnih nakupov (B8-1438/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o slepoti in očesnih boleznih (B8-1439/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o prehranskih alergijah (B8-1440/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o spodbudah za javno mobilnost v boju proti onesnaženosti evropskih mest s smogom (B8-1441/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o programu pobud za boj proti pomanjkanju vitamina D pri evropskih otrocih (B8-1442/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o svetovnem dnevu človekovih pravic (B8-1443/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o psoriatičnem artritisu (B8-1444/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o smrtih zaradi azbesta v Italiji (B8-1445/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o tem, da mora EU nujno zavzeti stališče glede Turčije v luči turške sestrelitve ruskega lovca 24. novembra (B8-1446/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o nadzornih ukrepih za zaustavitev prodaje kitajskega riža, ki vsebuje plastiko in močno ogroža zdravje evropskih državljanov (B8-1447/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ENVI


16. Sklepi o določenih dokumentih

Napotitev na odbore

odbor JURI (člen 40 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS))
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: IMCO, JURI (člen 40 Poslovnika)

odbor CULT

- Uvedba programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
posredovano pristojni : REGI
mnenje: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, LIBE


17. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


18. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 24. in 25. februarja 2016.


19. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov