Index 
Protokoll
PDF 295kWORD 285k
Torsdagen den 4 februari 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Den humanitära situationen i Jemen (ingivna resolutionsförslag)
 3.IS systematiska massmord på religiösa minoriteter (ingivna resolutionsförslag)
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Öars särskilda situation (debatt)
 6.De lokala och regionala myndigheternas roll i de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonder) (debatt)
 7.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
7.1.Människorättssituationen på Krim, framför allt för Krimtatarerna
  
7.2.Bahrain: fallet Mohammed Ramadan
  
7.3.Fallet med de försvunna bokförläggarna i Hongkong
 8.Omröstning
  
8.1.Människorättssituationen på Krim, framför allt för Krimtatarerna (omröstning)
  
8.2.Bahrain: fallet Mohammed Ramadan (omröstning)
  
8.3.Fallet med de försvunna bokförläggarna i Hongkong (omröstning)
  
8.4.2015 års rapport om Serbien (omröstning)
  
8.5.Kosovos europeiska integrationsprocess (omröstning)
  
8.6.Situationen i Libyen (omröstning)
  
8.7.Öars särskilda situation (omröstning)
  
8.8.De lokala och regionala myndigheternas roll i de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonder) (omröstning)
  
8.9.Den humanitära situationen i Jemen (omröstning)
  
8.10.IS systematiska massmord på religiösa minoriteter (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 13.Järnvägsinfrastruktur och offentliga tjänster i Donaus makroregion och den adriatiska makroregionen (debatt)
 14.Införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (debatt)
 15.Inkomna dokument
 16.Beslut om vissa dokument
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Den humanitära situationen i Jemen (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den humanitära situationen i Jemen (2016/2515(RSP))

Debatten hölls den 20 januari 2016 (punkt 12 i protokollet av den 20.1.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská och Branislav Škripek för ECR-gruppen, om den humanitära situationen i Jemen (2016/2515(RSP)) (B8-0147/2016),

—   Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga och Estefanía Torres Martínez för GUE/NGL-gruppen, om den humanitära situationen i Jemen (2016/2515(RSP)) (B8-0151/2016),

—   Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Jemen (2016/2515(RSP)) (B8-0152/2016),

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, om den humanitära situationen i Jemen (2016/2515(RSP)) (B8-0153/2016),

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer och Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, om den humanitära situationen i Jemen (2016/2515(RSP)) (B8-0155/2016),

—   Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál och Barbara Matera för PPE-gruppen, om situationen i Jemen (2016/2515(RSP)) (B8-0158/2016),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om situationen i Jemen (2016/2515(RSP)) (B8-0160/2016).

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 4.2.2016.


3. IS systematiska massmord på religiösa minoriteter (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: IS systematiska massmord på religiösa minoriteter (2016/2529(RSP))

Debatten hölls den 20 januari 2016 (punkt 16 i protokollet av den 20.1.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Bodil Valero, Alyn Smith, Bronis Ropė och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, om IS systematiska massmord på religiösa minoriteter (2016/2529(RSP)) (B8-0149/2016),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Raffaele Fitto, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Andrew Lewer, Beatrix von Storch, Zbigniew Kuźmiuk, Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope, Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski, Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Branislav Škripek och Jana Žitňanská för ECR-gruppen, om IS systematiska massmord på religiösa minoriteter (2016/2529(RSP)) (B8-0154/2016),

—   Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om IS systematiska massmord på religiösa minoriteter (2016/2529(RSP)) (B8-0156/2016),

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, om IS systematiska massmord på religiösa minoriteter (2016/2529(RSP)) (B8-0157/2016),

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward och Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, om IS systematiska massmord på religiösa minoriteter (2016/2529(RSP)) (B8-0159/2016),

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Antonio Tajani, Michael Gahler, Mariya Gabriel, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Esther de Lange, Kinga Gál, Tunne Kelam, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Philippe Juvin, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia och Barbara Matera för PPE-gruppen, om IS systematiska massmord på religiösa minoriteter (2016/2529(RSP)) (B8-0161/2016),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om Isis systematiska massmord på religiösa minoriteter (2016/2529(RSP)) (B8-0162/2016).

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 4.2.2016.


4. Parlamentets sammansättning

De behöriga spanska myndigheterna hade meddelat att Carolina Punset Bannel utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Juan Carlos Girauta Vidal från och med den 3 februari 2016.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Carolina Punset Bannel fram till dess att en prövning har skett av bevisen för att hon utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid hon skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att hon undertecknat en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


5. Öars särskilda situation (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000013/2016) från Iskra Mihaylova, för utskottet REGI, till kommissionen: Öars särskilda situation (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016)

Iskra Mihaylova utvecklade frågan.

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Salvatore Cicu för PPE-gruppen, Michela Giuffrida för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Matteo Salvini för ENF-gruppen, Rosa Estaràs Ferragut, Demetris Papadakis, Nikolaos Chountis och Giovanni La Via.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Tonino Picula, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Andreas Schwab, Renato Soru, Mercedes Bresso och Maria Grapini.

Talare: Corina Crețu.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

Iskra Mihaylova, för utskottet REGI, om öars särskilda situation 2015/3014(RSP) (B8-0165/2016)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 4.2.2016.


6. De lokala och regionala myndigheternas roll i de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonder) (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000012/2016) från Iskra Mihaylova, för utskottet REGI, till kommissionen: De lokala och regionala myndigheternas roll i de europeiska struktur- och investeringsfonderna (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016)

Iskra Mihaylova utvecklade frågan.

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Mirosław Piotrowski för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Lambert van Nistelrooij och Bill Etheridge, Lampros Fountoulis, grupplös, Joachim Zeller, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Louis-Joseph Manscour, Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Olaf Stuger, och Steeve Briois.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrey Novakov, Andrea Cozzolino och Ruža Tomašić.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jozo Radoš, Ivana Maletić, Nicola Caputo och Krzysztof Hetman.

Talare: Corina Crețu.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

— Iskra Mihaylova, för utskottet REGI, om de lokala och regionala myndigheternas roll i de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) 2015/3013(RSP) (B8-0171/2016)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 4.2.2016.


7. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 2.2.2016.)


7.1. Människorättssituationen på Krim, framför allt för Krimtatarerna

Resolutionsförslag B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016,B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016, B8-0190/2016 (2016/2556(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Tania González Peñas och Petras Auštrevičius redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Andrej Plenković för PPE-gruppen, Tibor Szanyi för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Kaja Kallas för ALDE-gruppen, Jaromír Štětina, Kati Piri, Charles Tannock och Eleftherios Synadinos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil och Marek Jurek.

Talare: Reinhard Bütikofer som gjorde ett personligt uttalande med anledning av Cristian Dan Predas inlägg.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 4.2.2016.


7.2. Bahrain: fallet Mohammed Ramadan

Resolutionsförslag B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016,B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-0197/2016, B8-0198/2016 (2016/2557(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Ramona Nicole Mănescu för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Seán Kelly och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Pavel Svoboda och Nicola Caputo.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 4.2.2016.


7.3. Fallet med de försvunna bokförläggarna i Hongkong

Resolutionsförslag B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016,B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0193/2016 (2016/2558(RSP))

Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Bas Belder, Lola Sánchez Caldentey och José Inácio Faria redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, och Jo Leinen för S&D-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák och Pavel Svoboda.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 4.2.2016.


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Människorättssituationen på Krim, framför allt för Krimtatarerna (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016 och B8-0190/2016 (2016/2556(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0173/2016

(ersätter B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0184/2016, B8-0186/2016 och B8-0190/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Kinga Gál, Claude Rolin, Roberta Metsola och Inese Vaidere, för PPE-gruppen,

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Arne Lietz, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho och Neena Gill, för S&D-gruppen,

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ian Duncan och Arne Gericke, för ECR-gruppen,

—   Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen,

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Peter Eriksson, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes och Davor Škrlec, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0043)

(Resolutionsförslagen B8-0183/2016 och B8-0188/2016 bortföll.)

Inlägg:

Andrej Plenković lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 7. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


8.2. Bahrain: fallet Mohammed Ramadan (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-0197/2016 och B8-0198/2016 (2016/2557(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0174/2016

(ersätter B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0197/2016 och B8-0198/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Eva Paunova, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Claude Rolin, Elisabetta Gardini och Roberta Metsola, för PPE-gruppen,

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Jo Leinen, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Neena Gill och Alessia Maria Mosca, för S&D-gruppen,

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou och Tania González Peñas, för GUE/NGL-gruppen,

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Heidi Hautala och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0044)

(Resolutionsförslag B8-0196/2016 bortföll.)


8.3. Fallet med de försvunna bokförläggarna i Hongkong (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016, B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016 och B8-0193/2016 (2016/2558(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0175/2016

(ersätter B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016, B8-0187/2016, B8-0189/2016 och B8-0193/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia och Joachim Zeller, för PPE-gruppen,

—   Jo Leinen, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Arne Gericke och Roberts Zīle, för ECR-gruppen,

—   José Inácio Faria, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen,

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi och Marco Valli, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0045)

(Resolutionsförslag B8-0191/2016 bortföll.)


8.4. 2015 års rapport om Serbien (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0166/2016 (2015/2892(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0046)


8.5. Kosovos europeiska integrationsprocess (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0167/2016 (2015/2893(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0047)

Inlägg:

Ulrike Lunacek som, efter att ha meddelat att PPE-gruppen drog tillbaka sitt ändringsförslag 8 och detta beslut bekräftats av Lars Adaktusson, lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 6. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


8.6. Situationen i Libyen (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016 och B8-0181/2016 (2016/2537(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0146/2016

(ersätter B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016 och B8-0178/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Lara Comi, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Milan Zver och Andrey Kovatchev, för PPE-gruppen,

—   Victor Boştinaru, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer och Nicola Caputo, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba och Beatrix von Storch, för ECR-gruppen,

—   Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Renate Weber, för ALDE-gruppen,

—   Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0048)

(Resolutionsförslagen B8-0179/2016, B8-0180/2016 och B8-0181/2016 bortföll.)


8.7. Öars särskilda situation (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0165/2016 (2015/3014(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0049)


8.8. De lokala och regionala myndigheternas roll i de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonder) (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0171/2016 (2015/3013(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0050)


8.9. Den humanitära situationen i Jemen (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den humanitära situationen i Jemen (2016/2515(RSP))

Debatten hade ägt rum den20 januari 2016 (punkt 12 i protokollet av den 20.1.2016).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 4 februari 2016 (punkt 2 i protokollet av den 4.2.2016).

Resolutionsförslag B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 och B8-0160/2016 (2016/2515(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0147/2016 (inlämnat av ECR-gruppen)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0151/2016

(ersätter B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 och B8-0160/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver och Marijana Petir, för PPE-gruppen,

—   Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano och Josef Weidenholzer, för S&D-gruppen,

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Renate Weber, för ALDE-gruppen,

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga och Estefanía Torres Martínez, för GUE/NGL-gruppen,

—   Alyn Smith, Bodil Valero och Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen,

—   Arne Gericke.

Inlägg:

Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, som begärde att omröstningen skulle skjutas upp till sammanträdesperioden februari II, Richard Howitt, som stödde begäran, och Alyn Smith, som motsatte sig den.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (391 röster för, 226 röster emot, 13 nedlagda röster).


8.10. IS systematiska massmord på religiösa minoriteter (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: IS systematiska massmord på religiösa minoriteter (2016/2529(RSP))

Debatten hade ägt rum den20 januari 2016 (punkt 16 i protokollet av den 20.1.2016)

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 4 februari 2016 (punkt 3 i protokollet av den 4.2.2016).

Resolutionsförslag B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016 och B8-0162/2016 (2016/2529(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0149/2016

(ersätter B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016 och B8-0162/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Antonio Tajani, Michael Gahler, Mariya Gabriel, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Esther de Lange, Kinga Gál, Tunne Kelam, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Barbara Matera, Milan Zver, Marijana Petir, Anna Záborská, Philippe Juvin och Andrey Kovatchev, för PPE-gruppen,

—   Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Elena Valenciano och Nicola Caputo, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba och Beatrix von Storch, för ECR-gruppen,

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Renate Weber, för ALDE-gruppen,

—   Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0051)

(Resolutionsförslag B8-0156/2016 bortföll.)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Talare: Jonathan Arnott, som ställde en ordningsfråga. (Talmannen gav en förklaring)

Muntliga röstförklaringar:

2015 års rapport om Serbien (2015/2892(RSP)) - B8-0166/2016
Jasenko Selimovic, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka

Kosovos europeiska integrationsprocess (2015/2893(RSP)) - B8-0167/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Jasenko Selimovic, Stanislav Polčák

Situationen i Libyen (2016/2537(RSP)) - RC-B8-0146/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr

Öars särskilda situation (2015/3014(RSP)) - B8-0106/2016
Andrejs Mamikins, Catherine Stihler, Marian Harkin

De lokala och regionala myndigheternas roll i de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonder) (2015/3013(RSP)) - B8-0105/2016
Andrejs Mamikins, Catherine Stihler, Stanislav Polčák

IS systematiska massmord på religiösa minoriteter (2016/2529(RSP)) - RC-B8-0149/2016
Branislav Škripek, György Hölvényi, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Anna Záborská


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.00 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)) - 14524/1/2015 - COM(2016)0036)

Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (omarbetning) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)) - 14525/1/2015 - COM(2016)0035)

Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om järnvägssäkerhet (omarbetning) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)) - 14526/1/2015 - COM(2016)0033)

Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 5 februari 2016.


13. Järnvägsinfrastruktur och offentliga tjänster i Donaus makroregion och den adriatiska makroregionen (debatt)

Uttalande av kommissionen: Järnvägsinfrastruktur och offentliga tjänster i Donaus makroregion och den adriatiska makroregionen (2016/2922(RSP))

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen, Claudia Tapardel för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Claudia Tapardel, Nathan Gill för EFDD-gruppen, Jiří Pospíšil, Inés Ayala Sender, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Ivan Jakovčić, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Igor Šoltes och Gesine Meissner, Davor Škrlec, Isabella Adinolfi, Andor Deli, Doru-Claudian Frunzulică, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cramer, Jozo Radoš, Tibor Szanyi och Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini och Jasenko Selimovic.

Talare: Corina Crețu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman


14. Införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (debatt)

Uttalande av kommissionen: Införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (2016/2540(RSP))

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Renate Sommer för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, som även besvarade tre frågot (”blått kort”) från Renate Sommer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein och Jiří Pospíšil, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen, Julia Reid för EFDD-gruppen, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Arne Gericke, Anja Hazekamp, Sirpa Pietikäinen, Doru-Claudian Frunzulică och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivan Jakovčić, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein och Isabella Adinolfi.

Talare: Corina Crețu.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


15. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

ENVI, ITRE, TRAN

- List of candidates for the replacement of seven members of the European Food Safety Authority's Management Board, as approved by the Commission on 6 January 2016 (LIMITE) (05359/2016 - C8-0016/2016 - 2016/0802(NLE))

Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Förslag till rådets beslut om fastställande av provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån för Sverige i enlighet med artikel9 i rådets beslut (EU) 2015/1523 och artikel9 i rådets beslut (EU) 2015/1601 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (COM(2015)0677 - C8-0017/2016 - 2015/0314(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader för offentlig upphandling (COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Selection of the Executive Director of the European Asylum Support Office (EASO) (N8-0012/2016 - C8-0019/2016 – 2016/0901(NLE))

Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om användningen av frekvensbandet 470–790MHz i unionen (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i EUF-fördraget, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

CULT, IMCO, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE, JURI, INTA

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen):

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om Rysslands åtagande i kampen mot Daish i Syrien (B8-0001/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om risker till följd av den kraftiga ökningen av importen av icke-certifierad H-mjölk som förfördelar italienskproducerad mjölk (B8-0003/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om Europeiska unionens migrationspolitik (B8-0004/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois och Sophie Montel. Förslag till resolution om utfasningen av cancerförsök på gnagare (B8-0005/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois och Sophie Montel. Förslag till resolution om främjande av volontärarbete inom frivilligsektorn (B8-0006/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om överskridande av kommissionens befogenheter (B8-0007/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Dominique Martin och Sophie Montel. Förslag till resolution om hjälp till hemlösa i Europeiska unionen (B8-0008/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om att undanta förvaltning av vattenresurser från den inre marknadens regelverk (B8-0009/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om presskoncentration (B8-0010/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om att dra tillbaka förslaget om ett europeiskt register för flygpassageraruppgifter (B8-0011/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Förslag till resolution om utstationerade arbetstagares status (B8-0012/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om skydd av ekosystemen i bergsområdena (B8-0013/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om förbudet mot försäljning av derivat och efterställda obligationer över disk på banker (B8-0014/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om ökad EU-samordning för att bekämpa eventuella kemiska och bakteriologiska angrepp (B8-0015/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om betydelsen av att dela ut frukt och mjölk i skolorna (B8-0016/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om kontroller i samband med förfalskning av livsmedel (B8-0017/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om hemlighetsmakeriet kring TTIP-förhandlingarna (B8-0018/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om Turkiets ståndpunkt i Syrienfrågan (B8-0019/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om Förenta nationernas förslag att släppa in 50 miljoner migranter i Europa fram till 2050 (B8-0020/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om avskaffandet av sockerkvoterna (B8-0021/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om miljökatastrofen i Brasilien och de eventuella konsekvenserna i Europa (B8-0022/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om vattenbruket i Venetien (B8-0023/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

rådgivande utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om risken för islamistiska terrorister på italienska och andra europeiska flygplatser (B8-0024/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om hävande av sanktionerna mot Ryssland (B8-0025/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om konsekvenserna av det ryska embargot mot produkter från Venetien (B8-0026/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om förbud mot att fira jul i Brunei (B8-0027/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

INTA

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om inrättande av en ständig arbetsgrupp för barnfattigdom (B8-0028/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om nya behandlingsmetoder för barn (B8-0029/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om behovet av att vidta lämpliga kompensationsåtgärder för att minska riskerna i samband med avregleringen av systemet med planteringsrätter (B8-0030/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om terrorister i migrantströmmarna (B8-0031/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om de rekommendationer från COP 21 som Europeiska unionen antagit (B8-0032/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om Asean-ländernas nya frihandelsområde (B8-0033/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om Europeiska kommissionens kommentarer om den nya polska regeringen (B8-0034/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om vikten av en individanpassad kost (B8-0035/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om kopplingarna mellan multinationella oljebolag och Europeiska kommissionen inom ramen för de transatlantiska förhandlingarna (B8-0036/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om återvinning av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (B8-0037/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om den privata sektorns investeringar i forskning och utveckling (B8-0038/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd av hälsan och bekämpning av luftföroreningar (B8-0039/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om införande av gemenskapslagstiftning om tillfälliga lån av konstföremål som inte är utställda (B8-0046/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Edouard Ferrand och Matteo Salvini. Förslag till resolution om eventuella sanktioner mot Polen (B8-0047/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFCO

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om kärnvapenprovet i Nordkorea (B8-0048/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Edouard Ferrand och Matteo Salvini. Förslag till resolution om Tysklands invandringsvänliga linje (B8-0049/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Edouard Ferrand och Matteo Salvini. Förslag till resolution om säkerheten för Europas medborgare (B8-0070/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Franz Obermayr. Förslag till resolution om bättre klassificering av energieffektivitetsklasser (B8-0071/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

- Edouard Ferrand och Matteo Salvini. Förslag till resolution om bevarande av det syriska kulturarvet (B8-0072/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Edouard Ferrand och Matteo Salvini, för ENF-gruppen. Förslag till resolution om avrättningen av shejk al-Nimr (B8-0073/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Franz Obermayr. Förslag till resolution om skydd av de europeiska konsumenterna mot genetiskt modifierad fisk, särskilt lax (B8-0074/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

INTA

- Franz Obermayr. Förslag till resolution om skydd av små och medelstora företag inom fiskeri- och vattenbruksproduktion (B8-0075/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

- Angel Dzhambazki. Förslag till resolution om avrättningen av den religiösa ledaren Nimr al-Nimr (B8-0076/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om inrättande av en EU-strategi till stöd för Alzheimerpatienter (B8-1425/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om hysterin kring rött kött och charkuterier till följd av ett uttalande från WHO (B8-1426/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AGRI

- Morten Messerschmidt. Förslag till resolution om införandet av separata yttranden i Europeiska unionens domstol (B8-1427/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

- Lorenzo Fontana, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch och Branislav Škripek. Förslag till resolution om särskilt stöd till kristna flyktingar (B8-1428/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET

- Stefan Eck och Anja Hazekamp. Förslag till resolution om obligatorisk användning av vetenskapligt erkända alternativ till djurförsök (B8-1429/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om Internationella dagen mot korruption (B8-1430/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om översvämningsrisker (B8-1431/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om lokala initiativ för klimatet (B8-1432/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om depression (B8-1433/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om de skador som italienskproducerade varor åsamkas av den oproportionerliga ökningen av importen av olivolja från Tunisien (B8-1434/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Förslag till resolution om förbindelserna med Turkiet (B8-1435/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om vissa aspekter på arbetstidens förläggning inom vårdsektorn och på sjukhus (B8-1436/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om ischemiska hjärtsjukdomar (B8-1437/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om främjande av näthandeln (B8-1438/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om blindhet och ögonsjukdomar (B8-1439/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om livsmedelsallergier (B8-1440/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om incitament för kollektivtrafik för att motverka smogen i de europeiska städerna (B8-1441/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om ett åtgärdsprogram för att bekämpa D-vitaminbrist hos europeiska barn (B8-1442/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om internationella dagen för mänskliga rättigheter (B8-1443/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om psoriasisartrit (B8-1444/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om dödsfall till följd av asbest i Italien (B8-1445/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om det brådskande behovet av att EU tar ställning visavi Turkiet, efter den turkiska nedskjutningen av det ryska jaktplanet den 24 november (B8-1446/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om kontrollåtgärder för att stoppa handeln med kinesiskt ris som innehåller plast, en allvarlig hälsorisk för den europeiska allmänheten (B8-1447/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

ENVI


16. Beslut om vissa dokument

Hänvisningar till utskott

JURI-utskottet

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (D042120/03 - - 2015/2988(RPS))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI
rådgivande utskott: IMCO, JURI (art40)

CULT-utskottet

- Inrättande av stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : REGI
rådgivande utskott: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, LIBE


17. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


18. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 24 25 februari 2016.


19. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 16.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy