Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 февруари 2016 г. - Брюксел

6. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Комисията, Европейската сметна палата и Европейския надзорен орган по защита на данните

- Предложение за изменение на щатното разписание - Европейски надзорен орган по защита на данните - Раздел ІХ - Финансова година 2016 г. (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 2/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 3/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за изменение на щатното разписание - Европейска сметна палата- Финансова година 2016 г. (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарни комисии

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (преработен текст) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) - INTA - Докладчик: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (преработен текст) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) - ECON - Докладчик: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2014 г. (2015/2115(INI)) - ECON - Докладчик: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) - INTA - Докладчик: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Доклад относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2016 г. (2015/2256(INI)) - IMCO - Докладчик: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета за упълномощаване на Република Австрия да подпише и ратифицира и на Малта — да се присъедини, към Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в интерес на Европейския съюз (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) - JURI - Докладчик: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Доклад относно препоръката за решение на Съвета за присъединяването на Хърватия към Конвенцията от 26 юли 1995 г., съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 27 септември 1996 г., съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 29 ноември 1996 г., съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуване чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности и Втория протокол от 19 юни 1997 г., съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) - LIBE - Докладчик: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Доклад относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г. (2015/2231(INI)) - PETI - Докладчик: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Доклад относно обучението за Европейския съюз в училище (2015/2138(INI)) - CULT - Докладчик: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Доклад относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителните мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (кодифициран текст) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) - JURI - Докладчик: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) - TRAN - Докладчик: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Сан Марино, което предвижда мерки, еквивалентни на тези, предвидени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) - ECON - Докладчик: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass от Белгия) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) - BUDG - Докладчик: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2016 г. (2015/2285(INI)) - ECON - Докладчик: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2016 г. (2015/2330(INI)) - EMPL - Докладчик: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Правна информация - Политика за поверителност