Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 24. února 2016 - Brusel

6. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Komisí, Evropským účetním dvorem a evropským inspektorem ochrany údajů

- Návrh změny plánu pracovních míst - evropský inspektor ochrany údajů - oddíl IX - rozpočtový rok 2016 (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 2/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 3/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh změny plánu pracovních míst - Evropský účetní dvůr - rozpočtový rok 2016 (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) parlamentními výbory

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (přepracované znění) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (přepracované znění) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Zpráva o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2014 (2015/2115(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) - výbor INTA - Zpravodajka: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Zpráva o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2016 (2015/2256(INI)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Rakouská republika zmocňuje, aby v zájmu Evropské unie podepsala a ratifikovala Haagskou úmluvu ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních, a Malta se zmocňuje, aby k této úmluvě v zájmu Evropské unie přistoupila (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Zpráva o doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatska k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 26. července 1995 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 27. září 1996 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, protokolu ze dne 29. listopadu 1996 vypracovanému na základě článku K. 3 Smlouvy o Evropské unii, o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce a druhému protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 19. června 1997 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Zpráva o výroční zprávě týkající se činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2014 (2015/2231(INI)) - výbor PETI - Zpravodajka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Zpráva o vyučování o EU ve škole (2015/2138(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, jménem Evropské unie (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) - výbor ECON - Zpravodajka: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass, podaná Belgií) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 (2015/2285(INI)) - výbor ECON - Zpravodajka: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2016 (2015/2330(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Právní upozornění - Ochrana soukromí