Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 24. veebruar 2016 - Brüssel

6. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) komisjon, Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa Andmekaitseinspektor

- Ettepanek muuta ametikohtade loetelu – Euroopa Andmekaitseinspektor – IX jagu – eelarveaasta 2016 (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise etepanek DEC 2/2016 - III eelarveosa - Komisjon (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 3/2016 - III eelarveosa - Komisjon (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek muuta ametikohtade loetelu – Euroopa Kontrollikoda – eelarveaasta 2016 (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus (uuesti sõnastatud) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) – INTA-komisjon - Raportöör: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) – ECON-komisjon - Raportöör: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Raport Euroopa Keskpanga 2014. aasta aruande kohta (2015/2115(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamise kohta Tuneesia Vabariigile (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) – INTA-komisjon - Raportöör: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Raport ühtse turu juhtimise kohta 2016. aasta Euroopa poolaasta raames (2015/2256(INI)) – IMCO-komisjon - Raportöör: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega volitatakse Austria Vabariiki allkirjastama ja ratifitseerima ning Maltat ühinema Euroopa Liidu huvides 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooniga tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kättetoimetamise kohta (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) – JURI-komisjon - Raportöör: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Raport soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia ühinemist Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse 26. juuli 1995. aasta konventsiooniga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel, Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni 27. septembri 1996. aasta protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel, 29. novembri 1996. aasta protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel ja mis käsitleb Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tõlgendamist Euroopa Ühenduste Kohtu tehtud eelotsuste abil, ning Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni 19. juuni 1997. aasta teise protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Raport Euroopa Ombudsmani 2014. aasta tegevuse aruande kohta (2015/2231(INI)) – PETI-komisjon - Raportöör: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Raport ELi käsitleva õppe kohta koolides (2015/2138(INI)) – CULT-komisjon - Raportöör: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohalduvate täiendavate tollimaksude kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) – JURI-komisjon - Raportöör: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse sadamateenuste valdkonnas turulepääsu ja sadamate finantsläbipaistvuse raamistik (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja San Marino Vabariigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) – ECON-komisjon - Raportöör: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Belgia taotlus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöör: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta majanduskasvu analüüsi kohta (2015/2285(INI)) – ECON-komisjon - Raportöör: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2016. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta (2015/2330(INI)) – EMPL-komisjon - Raportöör: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika