Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 24 februari 2016 - Brussel

6. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de Commissie, de Europese Rekenkamer en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

- Voorstel tot wijziging van de personeelsformatie – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming – afdeling IX – begrotingsjaar 2016 (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 2/2016 - Afdeling III – Commissie (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 3/2016 - Afdeling III – Commissie (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot wijziging van de personeelsformatie – Europese Rekenkamer – begrotingsjaar 2016 (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de parlementaire commissies

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (herschikking) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (herschikking) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Verslag over het jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank (2015/2115(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van de Republiek Tunesië (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Verslag over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2016 (2015/2256(INI)) - commissie IMCO - Rapporteur: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad waarbij de Republiek Oostenrijk wordt gemachtigd tot het ondertekenen en bekrachtigen van, en Malta tot het toetreden tot, het Verdrag van ’s-Gravenhage van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, in het belang van de Europese Unie (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) - commissie JURI - Rapporteur: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Verslag over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst van 26 juli 1995, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, het Protocol van 27 september 1996, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, het Protocol van 29 november 1996, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen en het tweede protocol van 19 juni 1997, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Verslag over het jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2014 (2015/2231(INI)) - commissie PETI - Rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Verslag over het leren over de EU op school (2015/2138(INI)) - commissie CULT - Rapporteur: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Verslag over het gewijzigde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (codificatie) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de toegang tot de markt voor havendiensten en de financiële transparantie van havens (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek San Marino waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag van België - EGF/2015/007 - BE/Henegouwen-Namen glas) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2016 (2015/2285(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2016 (2015/2330(INI)) - commissie EMPL - Rapporteur: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Juridische mededeling - Privacybeleid