Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 24 lutego 2016 r. - Bruksela

6. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Komisję, Europejski Trybunał Obrachunkowy i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

- Propozycja zmiany planu zatrudnienia - Europejski Inspektor Ochrony Danych - Sekcja 9 - rok budżetowy 2016 (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 2/2016 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 3/2016 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Propozycja zmiany planu zatrudnienia - Europejski Trybunał Obrachunkowy - rok budżetowy 2016 (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (przekształcenie) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (wersja przekształcona) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Sprawozdanie w sprawie raportu rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 (2015/2115(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Sprawozdanie w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2016 (2015/2256(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej Republikę Austrii do podpisania i ratyfikowania oraz Maltę do przystąpienia do Konwencji o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzonej w Hadze dnia 15 listopada 1965 r., w interesie Unii Europejskiej (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Chorwacji do Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Protokołu z dnia 27 września 1996 r., sporządzonego na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, do Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Protokołu z dnia 29 listopada 1996 r., sporządzonego na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie wykładni w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich i Protokołu drugiego z dnia 19 czerwca 1997 r., sporządzonego na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, do Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 r. (2015/2231(INI)) - komisja PETI - Sprawozdawczyni: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Sprawozdanie w sprawie zdobywania wiedzy o UE w szkole (2015/2138(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (tekst jednolity) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass złożony przez Belgię) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016 (2015/2285(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2016 r. (2015/2330(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności