Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 24. februára 2016 - Brusel

6. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Komisie, Európskeho dvora audítorov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov

– Návrh na úpravu plánu pracovných miest – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov – oddiel IX – rozpočtový rok 2016 (N8-0014/2016 – C8-0029/2016 – 2016/2021(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 2/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0015/2016 – C8-0041/2016 – 2016/2023(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 3/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0016/2016 – C8-0096/2016 – 2016/2026(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na úpravu plánu pracovných miest – Európsky dvor audítorov – rozpočtový rok 2016 (N8-0017/2016 – C8-0097/2016 – 2016/2027(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

2) parlamentných výborov

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (prepracované znenie) (COM(2015)0282 – C8-0154/2015 – 2015/0128(COD)) – výbor INTA – Spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a dohľade nad nimi (prepracované znenie) (COM(2014)0167 – C7-0112/2014 – 2014/0091(COD)) – výbor ECON – Spravodajca: Brian Hayes (A8-0011/2016)

– Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2014 (2015/2115(INI)) – výbor ECON – Spravodajca: Notis Marias (A8-0012/2016)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)) – výbor INTA – Spravodajkyňa: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

– Správa o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016 (2015/2256(INI)) – výbor IMCO – Spravodajkyňa: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúska republika poveruje v záujme Európskej únie podpísať a ratifikovať Haagsky dohovor z 15. novembra 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach a ktorým sa Maltská republika poveruje v záujme Európskej únie pristúpiť k tomuto dohovoru (13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE)) – výbor JURI – Spravodajca: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

– * Správa o odporúčaní na rozhodnutie Rady o pristúpení Chorvátska k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 27. septembra 1996 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, protokolu o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev prostredníctvom predbežných rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 29. novembra 1996 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a druhému protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 19. júna 1997 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (COM(2015)0458 – C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

– Správa o výročnej správe o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2014 (2015/2231(INI)) – výbor PETI – Spravodajkyňa: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

– Správa o získavaní vedomostí o EÚ v škole (2015/2138(INI)) – výbor CULT – Spravodajca: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

– ***I Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických (kodifikované znenie) (COM(2015)0350 – C8-0194/2015 – 2014/0175(COD)) – výbor JURI – Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD)) – výbor TRAN – Spravodajca: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

– * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, v mene Európskej únie (COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE)) – výbor ECON – Spravodajkyňa: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

– Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť Belgicka – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) (COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

– Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 (2015/2285(INI)) – výbor ECON – Spravodajkyňa: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

– Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2016 (2015/2330(INI)) – výbor EMPL – Spravodajkyňa: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia