Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 24. februára 2016 - Brusel

7. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000010/2016), ktorú položili Bart Staes a José Bové v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

—   (O-000014/2016), ktorú položili Ingeborg Gräßle a Petri Sarvamaa v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

—   (O-000015/2016), ktorú položili Marco Valli a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

—   (O-000016/2016), ktorú položila Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

—   (O-000017/2016), ktorú položil Michael Theurer v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

—   (O-000018/2016), ktorú položil Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

—   (O-000019/2016), ktorú položili Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey a Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia