Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 февруари 2016 г. - Брюксел

10. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнително уточняване на обстоятелствата, при които е необходимо изключване от приложното поле на правомощията за обезценяване или преобразуване съгласно член44, параграф3 от Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (C(2016)00379 - 2016/2570(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 4 февруари 2016 г.
Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на обстоятелствата и условията, при които плащането на извънредните последващи вноски може да бъде частично или напълно отложено, както и по отношение на критериите за определяне на дейностите, услугите и операциите — във връзка с критичните функции, и за определяне на стопанските дейности и свързаните с тях услуги — във връзка с основните стопански дейности (C(2016)00424 - 2016/2565(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 2 февруари 2016 г.
Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за определяне на операциите, свързани с прилагането на земеделското законодателство, за които трябва да се въвежда информация в Митническата информационна система (C(2016)00508 - 2016/2567(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 3 февруари 2016 г.
Препращане на водещата комисия: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с адаптирането на приложение III към него (C(2016)00536 - 2016/2571(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 4 февруари 2016 г.
Препращане на водещата комисия: TRAN

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване на оловото, кадмия, шествалентния хром и полибромираните дифенилови етери (PBDE) от съответното ограничение по отношение на резервни части, взети обратно от и използвани за ремонт или обновяване на медицински изделия или електронни микроскопи (C(2016)00748 - 2016/2577(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 февруари 2016 г.
Препращане на водещата комисия: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 528/2014 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за риска по опции, различен от делта риска, при стандартизирания подход за пазарен риск и за поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 604/2014 на Комисията за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с качествените и подходящите количествени критерии за установяване на категориите персонал, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на институцията (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 18 февруари 2016 г.
Препращане на водещата комисия: ECON

Правна информация - Политика за поверителност