Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 24. helmikuuta 2016 - Bryssel

10. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun alaskirjaus- tai muuntamisvaltuuksien soveltamisalan ulkopuolelle rajaamista edellyttävien olosuhteiden tarkentamisesta (C(2016)00379 - 2016/2570(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. helmikuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä niiden olosuhteiden ja edellytysten määrittelemiseksi, joiden täyttyessä ylimääräisen rahoitusosuuden suorittamista jälkikäteen voidaan lykätä kokonaan tai osittain, ja perusteista, joiden mukaisesti määritetään kriittisten toimintojen sisältämä toiminta, palvelut ja toiminnot sekä ydinliiketoiminta-alueisiin sisältyvät liiketoiminta-alueet ja niihin liittyvät palvelut (C(2016)00424 - 2016/2565(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. helmikuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus sellaisten maatalouslainsäädännön soveltamiseen liittyvien toimien määrittelystä, jotka edellyttävät tietojen tallentamista tullitietojärjestelmään (C(2016)00508 - 2016/2567(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 3. helmikuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 muuttamisesta mukauttamalla liitettä III (C(2016)00536 - 2016/2571(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. helmikuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä, kadmiumia, kuudenarvoista kromia ja polybromidifenyylieettereitä (PBDE-yhdisteet) sellaisissa varaosissa, jotka otetaan talteen lääkinnällisistä laitteista tai elektronimikroskoopeista ja joita käytetään lääkinnällisten laitteiden tai elektronimikroskooppien korjaukseen ja kunnostukseen (C(2016)00748 - 2016/2577(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. helmikuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joita sovelletaan markkinariskiä koskevassa standardimenetelmässä optioihin liittyviin muihin riskeihin kuin deltaa koskeviin riskeihin, annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 528/2014 oikaisemisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla laadullisista ja asianmukaisista määrällisistä perusteista sellaisten henkilöstöryhmien yksilöimiseksi, joiden ammatillisella toiminnalla on merkittävä vaikutus laitoksen riskiprofiiliin, annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 oikaisemisesta (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))
vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 18. helmikuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö