Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 24 februari 2016 - Brussel

10. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot nadere omschrijving van de omstandigheden waarin uitsluiting van de toepassing van de afschrijvings- of omzettingsbevoegdheden noodzakelijk is krachtens artikel 44, lid 3, van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (C(2016)00379 - 2016/2570(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 februari 2016
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft de omstandigheden en voorwaarden waaronder de betaling van buitengewone achteraf te betalen bijdragen geheel of gedeeltelijk kan worden opgeschort, en inzake de criteria voor de vaststelling van de activiteiten, diensten en bedrijfsactiviteiten ten aanzien van kritieke functies alsook inzake de criteria voor de vaststelling van de bedrijfsonderdelen en daarmee samenhangende diensten ten aanzien van kernbedrijfsonderdelen (C(2016)00424 - 2016/2565(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 februari 2016
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van de verrichtingen in verband met de toepassing van de landbouwvoorschriften waarvoor informatie in het douane-informatiesysteem moet worden ingevoerd (C(2016)00508 - 2016/2567(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 3 februari 2016
Verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad, met name van bijlage III bij die verordening (C(2016)00536 - 2016/2571(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 februari 2016
Verwezen naar ten principale: TRAN

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood, cadmium, zeswaardig chroom en polybroomdifenylethers (PBDE) in hergebruikte reserveonderdelen afkomstig uit en gebruikt voor reparatie of vernieuwing van medische hulpmiddelen of elektronenmicroscopen (C(2016)00748 - 2016/2577(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 februari 2016
Verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot correctie van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 528/2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor niet-deltarisico van opties in het kader van de standaardbenadering voor marktrisico en tot correctie van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 604/2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen met betrekking tot kwalitatieve en passende kwantitatieve criteria tot vaststelling van de categorieën van medewerkers wier beroepswerkzaamheden het risicoprofiel van een instelling materieel beïnvloeden (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 18 februari 2016
Verwezen naar ten principale: ECON

Juridische mededeling - Privacybeleid